فایل پایان نامه : پايان­ نامه کارشناسي ارشد رشته­ حسابداري: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي

پايان­نامه کارشناسي ارشد در رشته­ي حسابداري

 

مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

 

 

اساتید راهنما:

 

دکتر حمید محمودآبادی

دکتر محمدحسین ستایش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………….. …………….. صفحه

 

فصل اول: کليات پژوهش…………………………………….. ………………………………….9-1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 1

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………. ..2

1-4- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-5- سؤال‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 3

1-6- فرضيه‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 4

1-7- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 4

1-7-1- روش پژوهش و گردآوري داده‌ها……………………………………………………………….. 4

1-7-2- جامعه آماري و نمونه پژوهش……………………………………………………………………. 4

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 5

1-8- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 5

1-8-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….. 5

1-8-2- متغير وابسته……………………………………………………………………………………………….. 6

1-8-3- متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………….7

1-9- ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………… 8

1-10- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش………………………………………………………………………. 8

1-11- تعریف واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………..9

1-12- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش …………………………………………………..40-10

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2- مباني نظري ………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-1- ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه……………………………………………….. 13

2-2-3- تئوری ساختار سرمایه………………………………………………………………………………19

2-2-3-1- نظریه سنتی ………………………………………………………………………………..21

2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر………………………………………………………………22

2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا ………………………………………………………………………23

2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی ………………………………………………………………….25

2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی…………………………………………………………26

2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی …………………………………………….27

2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت …………………………………………………..28

2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت ……………………………………………………………29

2-2-4- بازده سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………29

2-2-5- بازده غیر عادی………………………………………………………………………………………..31

2-3- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….32

2-3-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………..32

2-3-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………….37

2-4- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………39

فصل سوم: روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………….60-41

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………….. 42

3-3- سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 43

3-4- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….44

3-5- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….  44

3-5-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………. 45

3-5-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………….. 47

3-5-3- متغیر کنترلی…………………………………………………………………………………………… 48

3-6- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 49

3-7- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 49

3-8- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 50

3-9- روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………… 51

3-10-مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………….51

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………… ………………53

3-11-1- رگرسیون چندمتغیره……………………………………………………………………………. 54

3-11-2- آزمون فرضیه‌های کلاسیک………………………………………………………………….. 54

3-11-2-1- نبود خودهمبستگی…………………………………………………………………… 54

3-11-2-2- هم‌خطی و اصلاح آن……………………………………………………………….. 56

3-11-2-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده………………………….. 56

3-11-2-4- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………. 57

3-11-2-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………………………… 57

3-11-2-6- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………… 58

3-11-3- روش بهره گیری از داده‌ها…………………………………………………………………………. 58

3-11-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی……………………………………………….. 59

3-12- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………… ……..60

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها …………………………………………………………82-61

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-2- آزمون ایستایی………………………………………………………………………………………………………62

4-3- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………63

4-4- بخش اول: برآورد مدل با بهره گیری از ارزش های دفتری اهرم مالی………………….. 64

4-4- 1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1………………………………………………….. 64

4-4-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 2……………………………………………………. 66

4-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1……………………………………………………. 68

4-5- بخش دوم: برآورد مدل با بهره گیری از ارزش های بازار اهرم مالی………………………..70

4-5-1-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 3…………………………………………………… .71

4-5-2- نتایج حاصل از آزمون رضیه فرعی 4……………………………………………………. 73

4-5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 2…………………………………………………… 75

4-6- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی …………………..77

4-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 3…………………………………………………… 77

4-7- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ………………………………………79

4-8- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………….82

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ……………………………………………………..90-83

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 84

5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش………………………………………………………….. 84

5-2-1- ایستایی…………………………………………………………………………………………………….. 84

5-2-2- فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی ……… 84

5-2-3- فرضیه های مربوط به ارزش بازار اهرم مالی و بازده غیر عادی……………. 86

5-2-4- فرضیه‌ مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی…………………………………. 87

5-2-5- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ……………………………87

5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. 89

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش…………………………………………………89

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی………………………………………………………………..89

5-4- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 90

5-5- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………….. 90

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. ….. 91

الف- منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………… 91

ب- منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………….. 93

 

فهرست جدول ها

 

عنوان و شماره ………………………………………………………………………………………………………………..  صفحه

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 3-1: نوع و فراوانی صنایع مورد مطالعه…………………………………………………………….. 50

جدول 4-1: آزمون ریشه واحد لوین، لی و چو بر روی متغیرهای مورد بهره گیری در پژوهش          62

جدول 4-2: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی 1…… 65

جدول 4-3: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه فرعی 1 با بهره گیری از روش اثرات ثابت  65

جدول 4-4: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی 2…… 67

جدول 4-5 : نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه فرعی2 با بهره گیری از روش اثرات ثابت …………………………………………………………………………………………………………….67

جدول 4-6 : نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه اصلی 1….. 69

جدول 4-7:نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه اصلی 1 با بهره گیری از روش اثرات تصادفی         69

جدول 4-8: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی 3…… 71

جدول 4-9: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه فرعی3 با بهره گیری از روش اثرات ثابت   72

جدول 4-10: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی 4… 73

جدول 4-11: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه فرعی4 با بهره گیری از روش اثرات ثابت 74

جدول 4-12: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی 2…………………………….. 75

جدول 4-13: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه اصلی 2 با بهره گیری از روش اثرات ثابت 76

جدول 4-14: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی 3…………………………….. 78

جدول 4-15: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه اصلی 3 با بهره گیری از روش اثرات ثابت 78

جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در صنایع مختلف …………………………………80

جدول 4-17: اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مختلف……………81

جدول 5-1: اختصار نتایج آزمون فرضیه فرعی 1 و 2 و فرضیه اصلی 1 ……………………….85

جدول 5-2: اختصار نتایج آزمون فرضیه فرعی 3 و 4 و فرضیه اصلی 2.………………………..86

 

 

چکیده

 

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 62 شرکت فعال در 9 صنعت طی سال های 1381 تا 1390 می باشد. متغیرهای مستقل شامل نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت، ارزش بازار نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و شاخص هرفیندال می باشد. متغیر وابسته پژوهش میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام می باشد و از متغیرهای اندازه، ریسک، نسبت Q توبین، نسبت P/E و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گیری شده می باشد. فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین و با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که بین نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت و ارزش بازار نسبت بدهی صنعت با بازده غیر عادی ارتباط معنادار و منفی هست و بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و بازده غیر عادی ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش همچنین بیانگر آن می باشد که بین شاخص هرفیندال که نشان دهنده ی میزان تمرکز صنعت می باشد، و بازده غیر عادی ارتباط منفی و معناداری هست. علاوه بر آن آزمون فرضیه ها به تفکیک صنایع مختلف نشان داد که نوع نسبت اهرمی، در ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی موثر می باشد.

 

واژه های کلیدی

ساختار سرمایه، بازده غیر عادی، صنعت، شاخص هرفیندال


1-1- مقدمه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدیران مالی شرکت ها در راستای دستیابی به هدف خود که همانا حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد، با تصمیم گیری های مختلفی مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از مهم ترین این تصمیمات می باشد. در تصمیم های تانین مالی شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به نعهدات خود در قبال تامین کنندگان منابع مالی اقدام کند.

با در نظر داشتن اینکه سیاست ساختار سرمایه موازنه بین ریسک و بازده شرکت را مستقر می کند، ( عبده تبریزی و میری، 18:1381) عامل ریسک و بازده و عوامل مرتبط با آن ها یکی از مسایل مورد علاقه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و مدیران مالی شرکت هاست. پژوهش حاضر در پی آن می باشد که به واسطه تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مرتبط با ساختار سرمایه که باعث تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار و افزایش ریسک می گردد، را شناسایی کند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700