دانلود فایل: پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

ارتباط بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکيده…………………………………. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1ـ1)مقدمه………………………………. 3

1-2)بيان مساله………………………………4

1-3)ضرورت و اهميت موضوع پژوهش……………………………….. 6

1-4 )اهداف تحقيق……………………………….. 7

1-5 )چهارچوب نظري تحقيق……………………………….. 7

1-6) فرضيه ها……………………………… 8

1-7) تعريف مفهومي و عملياتي متغیرهای پژوهش……………… 9

1-8) قلمروتحقیق………………………..12

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوعی پژوهش(مطالعه متون)

بخش اول:فن آوری اطلاعات………………………………… 14

2-1-1) مقدمه. ………………………………15

2-1-2) تاريخچة فن آوری اطلاعات………………………………… 16

2-1-3) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات………………………………… 17

2-1-4)ويژگي هاي اطلاعات………………………………… 22

2-1-5) انواع اطلاعات………………………………… 23

2-1-6) سيستم هاي اطلاعاتي……………………………….. 24

2-1-6-1)عوامل انساني موثر بر استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت…………… 25

2-1-7) انواع سیستم ها ی اطلاعاتي……………………………….. 26

2-1-8) سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الکترونيکي……………………………….. 28

2-1-8-1)آشنايي با اينترنت………………………………… 28

2-1-9)شبکه هاي ارتباطي……………………………….. 30

2-1-9-1)کاربردهاي شبکه………………………………. 31

2-1-9-2)توپولوژي شبکه………………………………. 31

2-1-9-3)شبکه ها از لحاظ جغرافيايي……………………………….. 32

2-1-10) کاربرد فن آوری اطلاعات………………………………… 35

2-1-11) اهميت فن آوری اطلاعات………………………………… 36

2-1-12) مزاياي فن آوری اطلاعات………………………………… 37

2-1-13) اثرات به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان…………………. 39

2-1-14) پياده سازي فن آوری اطلاعات در سازمان ها…………………………40

2-1-14-1) ديدگاه هاي اساسي در اجراي فن آوری اطلاعات………………… 40

2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات………………………………… 42

2-1-15-1) گام هاي مورد نياز براي توسعه کاربري هاي فن آوری اطلاعات در سازمان ها…………. 43

2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات………………………………… 43

2-1-16) برنامه ريزي فن آوری اطلاعات………………………………… 44

2-1-16-1)سطوح برنامه ريزي فن آوری اطلاعات………………………………… 45

2-1-17) مدل هاي سنجش فن آوری اطلاعات………………………………… 46

2-1-17-1)مراحل رشد «نولان»……………………………… 46

2-1-17-2)استراتژي ارتباط «پارسونز» ………………………………46

2-1-18) محدوديت هاي فن آوری اطلاعات………………………………… 50

2-1-18-1)موانع به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان ها……………………………… 50

2-1-18-2)معضلات برنامه ريزي فن آوری اطلاعات………………………………… 51

2-1-19) مديران و فن آوری اطلاعات………………………………… 53

2-1-20) تصميم گيري در مورد فن آوری اطلاعات………………………………… 55

2-1-20-1)انواع تصميمات از نظر سايمن……………………………….. 56

2-1-20-2)تصميم گيري و سطوح مديريت………………………………… 56

2-1-21) وضعيت فن آوری اطلاعات در ايران و جهان………………………………. 57

2-1-22) سياست ها و برنامه هاي فن آوری اطلاعات در ايران………………………………. 58

بخش دوم:عملکرد مالی……………………………….. 61

2-2-1) مقدمه………………………………. 62

2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی……………………………….. 62

2-2-3) اندازه گيري عملکرد………………………………. 63

2-2-4) فرآيند ارزيابي عملکرد………………………………. 65

2-2-5 ) عملکرد شرکت از ديدگاه بازارهاي عوامل……………………………….. 68

2-2-6) عملکرد مالي……………………………….. 71

2-2-7) الگوهاي تبيين عملکرد مالي……………………………….. 72

بخش سوم:پیشینه پژوهش……………………………….. 75

2-3-1)مقدمه………………………………. 76

2-3-1-1)تحقيقات خارجي……………………………….. 76

2-3-1-2)تحقيقات داخلي……………………………….. 81

فصل سوم:روش پژوهش

3-1)مقدمه………………………………. 86

3-2)روش تحقيق……………………………….. 86

3-3) جامعه و نمونه آماري……………………………….. 87

3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها……………………………… 88

3-4-1)کتابخانه اي……………………………….. 88

3-4-2)پرسشنامه………………………………. 89

3-5) روایي وپايایي پرسشنامه………………………………. 90

3-5-1) روايي……………………………… 90

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-5-2) پايايي……………………………….. 91

3-6)روش ها و ابزار تجزيه وتحليل داده ها……………………………… 92

فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از پژوهش

4-1)مقدمه………………………………. 95

4-2 )توصیف متغیرهای پژوهش……………………………….. 95

4-3) مطالعه مدل پژوهش و آزمون فرضیات………………………………… 104

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………. 111

5 ـ2) نتيجه گيري……………………………….. 111

5ـ2ـ1) نتايج آمار توصیفی……………………………….. 111

5ـ2ـ2)نتايج آمار استنباطي……………………………….. 115

5-3) پيشنهادهای تحقيق……………………………….. 119

5 ـ4) پيشنهادهايی برای تحقيق های آينده……………………………… 122

5-5)محدودیت های تحقيق……………………………….. 122

منابع………………………………. 123

پیوست الف) پرسشنامه………………………………. 129

پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها……………………………… 134

پیوست ج)توصیف متغیرها ………………………………138

پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها ………………………………141

چکیده:

فن آوری اطلاعات با به ميدان آوردن تجارت الکترونيک[1] باعث بروز نوعي تحول اساسي در مبادله کمي اطلاعات بازرگاني و محصولات و خدمات مورد نياز شده می باشد.از اهدافي که فن آوری اطلاعات دنبال مي کند،کاهش هزينه ها، هوشمندي رقابتي[2]، پاسخگويي سريع نسبت به محيط و رقبا و توانايي این که مشاغل مختص يک شغل را به يکديگر مرتبط نمايد. فن آوری اطلاعات اخيراً به عنوان يکي از منابع توليد در تابع بهره وري قرار گرفته و تأثیر آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنايع مورد بررسي قرار مي گيرد. امروزه شرکت ها کوشش های بسیاری برای ارايه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در اين تحقيق کوشش شده می باشد ارتباط بين سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده گردد. جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق ،کليه شرکت هایی می باشد که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گيری در اين تحقيق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقيق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش ميدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده می باشد .جهت آزمون فرضيه ها نيز از روش معادلات ساختاری بهره گیری شده می باشد. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل پژوهش شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام پذیرفته شدند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه جهان شاهد تحولاتي دراقتصاد جهاني می باشد و با سرعت بالايي رو به جلوست.اين تحولات نا شي از تغيير اقتصاد مبتني بر توليد به اقتصاد مبتني بر اطلاعات می باشد.ازسوي ديگر جهاني شدن تجارت در بين کشورها به سرعت در حال گسترش می باشد. بازارهاي ملي کشورها توسط شرکت هاي خارجي و بين المللي (چند مليتي ) تحت نفوذ در آمده می باشد. شرکت هاي تجاري که در کوشش براي حفظ بقا و رقابت با ساير کشورها و شرکت ها هستند، بايد تفکرات و ابزارهاي تجاري خود را جهاني کنند. يکي از اين عرصه هاي رقابت بهره گیری از فن آوری اطلاعات می باشد. بي شک مديران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها تأثیر اساسي ايفا مي کنند،در اين امر اطلاعات تاثير بسزايي در موفقيت امور مديران و عملکرد سازمان ها دارد. اطلاعاتي که صحيح به موقع و به روز باشد، توسعه جهاني اينترنت اين اطلاعات را قابل دسترس ساخته می باشد،و فن آوری را براي گرد آوري و انتشار اطلاعات بکار مي برد. فن آوری شامل تمام ابزارهاي پيشرفته براي اصلاح بهبود وبهينه سازي،تحول عملکرد امور مي گردد. فن آوری بايستي به عنوان بخش مهم سازمان ها براي به روز بودن تفکرمديران در جهت پيشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته گردد. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب شده و زندگی بشر و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده می باشد. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری می باشد و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های جدید تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می گردد، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن می باشد. کشورها بدون در نظر داشتن این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات بهره گیری کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. پس قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل گردد با بها دادن به سرمایه های انسانی و برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی، کنترل هزینه ها و غیره بهره گیری نمود. به هرحال آن چیز که واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد نمود به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.

در این فصل آغاز مختصرا به اظهار مسأله پژوهش ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری پژوهش ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی پژوهش معرفی شدند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1- اظهار مسأله

عملکرد مالی شرکت یکی از موضوعات مهم سهامداران و مدیران موسسات انتفاعی می باشد. مدیران با بکارگیری روش های جدید کوشش می کنند تا عملکرد مطلوبی در این زمینه ارایه کنند. عوامل متعددی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر گذار می باشد و هر شرکتی کوشش می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر را برای بهبود فرآیندهای تجاری انتخاب کند.(lee& Kim, 2006, p 44). بایستی توجه داشت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی هستند. در کل عملکرد مالی عبارت می باشد از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید. اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دست یابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی می باشد که بر مبنای آن می توان عملکرد مالی یک شرکت انتفاعی را اندازه گیری نمود(خداداد حسینی و همکاران،1385،ص68).

امروزه شرکت های ایرانی کوشش های بسیاری برای ارايه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. با مطالعه عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد طریقه پر نوسان و بحث انگیز رشد و بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی می باشد که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر و بیش از این می دانند(رجب زاده،ملک اخلاق،1390،ص 17).برای عملکرد بهتر شرکت ها معمولا در جنبه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند که یکی از این جنبه ها، فن آوری اطلاعات می باشد.طریقه رو به رشد توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای کاربری اقتصادی آن می باشد.با در نظر داشتن شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لزوم در نظر داشتن کاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه ای می باشد که مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه های توسعه قرار دارد. از طرفی با در نظر داشتن تأثیر شاخص بازده سرمایه گذاری در تصمیم گیری های مالی، اثربخشی مالی فن آوری اطلاعات موضوع مهمی می باشد که می تواند تأثیر موثری در توجه و تمایل بنگاه های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد (خداداد حسینی و همکاران،1385،ص62). مطالعه ها نشان می دهند بین سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات و بازده شرکت ها ارتباط دوسویه مثبتی هست. فن آوری اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می گردد. (Turban, 2004 , p42) بنابر این می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت در اقتصاد الکترونیکی امروز به گونه فزاینده ای به فن آوری اطلاعات وابسته گردد و از آن تاثیر بگیرد (Floyd , 1999 , p53). به کمک فن آوری اطلاعات می توان در سریع ترین زمان اطلاعات مناسب را با کمترین هزینه درمورد وجود مشتریان در بازارهای خارجی ، محصولات شرکت های رقیب ، قیمت مواد خام در سراسر جهان برای تصمیم گیری تامین نمود. پس شرکت ها می توانند رویه های تصمیم گیری خود را به گونه روزانه بهبود بخشند(کردستانی و هادیلو،1390،ص166). بایستی توجه داشت که حوزه های سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات در چند بخش تقسیم می گردد (کردستانی و هادیلو،1390،ص171)؛ ( مقیم تیرگر،1391،ص174)

1- زیرساخت.

2- اتوماسیون اداری.

3- شبکه و امکانات ارتباطی.

4- سیستم گزارشات مدیریت.

5- منابع انسانی پشتیبان.

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده، محور اصلی این پژوهش متمرکز بر شناسایی عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

به نظر بسياري از صاحب نظران فن آوری اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل می باشد و درتمامي جنبه ها وصنايع مختلف درحال نفوذ می باشد،تا کنون اطلاعات به تنهايي به عنوان سرمايه سازماني تصور نمي گردید، فرآيند مديريت هنري فردي تصور مي گردید، نه به عنوان فرآيند هماهنگي وسيع جهاني گسترده.اما امروزه اهميت و ضرورت سيستم هاي اطلاعاتي درک شده می باشد،زيرا بيشتر سازمان ها براي موفقيت خود به اين سيستم ها نياز دارند.فن آوری اطلاعات اخيراً به عنوان يکي از منابع توليد در تابع بهره وري قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادي بنگاه ها، کشورها و صنايع مورد بررسي قرار مي گيرد .هدف ازاين بررسي،تحليل موشکافانه يکي از دلايلي می باشد که سبب مي گردد برخي بنگاه ها دراستفاده از اين فن آوری به اندازه کافي اثربخشي نداشته باشند(خادمي،1386،ص47).

بهره گیری از فن آوری اطلاعات در حال حاضر به عنوان يک اصل اساسي براي کسب مزيت رقابتي و رقابت در بازارهاي رقابتي امروزي می باشد. براي اين که يک شرکت بتواند با رقباي داخلي وخارجي روبرو گردد نياز به تجهيزاتي دارد که موجب سرعت و بهبود معاملات و مبادلات شرکت گردد.بهره گیری فن آوری اطلاعات در شرکت ها مي تواند در سودآوري، بهره وري و سرعت عملکرد آن ها تاثير بگذارد. انجام اين تحقيق ميتواند به گسترش نظام مند شرکت ها وتشويق مديران براي بهره گیری از فن آوری اطلاعات کمک کند.به نظر     مي رسد براي آن كه شرکت ها از حالت ايستا خارج و به گردش مستمر دارايي هاي خود بپردازند لازم می باشد هماهنگي هايي ميان محصول ومصرف کننده خود ايجاد نمايند تا بتواند سرمايه هاي گران قيمت خود را تحرك بخشيده و از طريق گردش سريع تر سرمايه حاشيه سود خود را منطقي تر کنند. چنين شرکت هايي بايد بتوانند اطلاعات مصرف کنندگان را بدست آورند و به مراحل توليد و تدارك مواد انتقال دهند تا توليد را با در نظر داشتن اطلاعات کافي برنامه ريزي نمايند(رفيعي،1383،ص5).

با در نظر داشتن این که شرکت ها به دنبال سود آوری در فضای رقابتی حال حاضر هستند و از طرفی فن آوری اطلاعات و تأثیر آن در شرکت های انتفاعی روز به روز در حال پر رنگ تر شدن می باشد ، پژوهش پیرامون این مسأله که سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات چگونه و تا چه میزان بر عملکرد مالی شرکت ها موثر می باشد ، ضرورت پیدامی کند. هدف اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش ثروت سهامداران می باشد و برای دستیابی به این هدف از ابزارها ( تصمیمات مدیریتی ) مختلفی بهره می برند که یکی از آن ها سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات می باشد. نتایج پژوهش حاضر میتواند به میزان زیادی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طراحی استراتژی های بهبود آن مهم باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 158

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان