فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

هدف پژوهش حاضر،مطالعه ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز می باشد.مطابق جدول مورگان ٢٢٠نفر ازاین کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. درپایان ٢٠٠پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازسه پرسشنامه خلاقیت رندسیپ، بهره وری اچیو و نوآوری مارتین پاتچن بهره گیری شده می باشد.در تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یک عاملی بهره گیری شده می باشد. نتایج تحقیقات نشان داد که بین خلاقیت ونوآوری درسطح ۰۱/۰p<ارتباط معنادارومستقیم وجوددارد. بین نوآوری، خلاقیت وبهره وری نیز ارتباط معناداروجود دارد.بین خلاقیت وسن در سطح۰۵/۰رابطه معنادار وجود داردامابین خلاقیت وسابقه کارو خلاقیت ومیزان تحصیلات ارتباط معناداری وجودندارد.همچنبن دربین ابعادبهره وری،آمادگی کاری وحمایت سازمانی ارتباط معناداری با خلاقیت دارند.

1- مقدمه

نتایج بسیاری از تحقیقات بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه ای توسعه نیافته می باشد مگر آنکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد.امروزه محققان پی برده اند که منابع انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه سازمان ها و کشور ها هستند.در نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در کارآمدی منابع انسانی آنها بوده می باشد.اگر در گذشته کار،سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می آمدند،امروزه تغییرات فناوری،منابع انسانی و افزایش بهره وری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند.

تجارب ارزنده سازمان های موفق و پیشرو درمورد ارزش منابع انسانی بیانگر اهمیت سرمایه انسانی شاغل در آنهاست.آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه کسانی می دانند که برایشان کار می کنند و محور اصلی رشد کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده اند،زیرا اگر کارکنان جامعه ای از بهره وری بالایی برخوردار باشند عواقب اقتصادی آن به سازمان و افراد جامعه برمی گردد (سیادت و همکاران، ١٣٨٦ ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همواره این سوال مطرح می باشد .که چه عوامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت (کشور،گروه،فرد) و باعث عقب ماندگی و عملکرد نادرست بعضی دیگر می گردد؟

پاسخ به این سوال را بایستی در ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت بین خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی و سطح بهره وری سازمان ها جستجو نمود.تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر و نیز شتاب گیری طریقه جهانی شدن موجب شده می باشد تا جوامع گوناگون کوشش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند.آن چیز که که تا چند دهه پیش به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می گردید ، عبارت بود از : برپایی و فعال نگه داشتن شرکت های بزرگ و چنین استدلال می گردید که هر چه شرکت ها بزرگتر باشند اقتصاد پویا تر و قدرتمند تر می گردد. (اورعی، ١٣٧٨ ).

با در نظر داشتن نو آوری ها و دگرگونی های بی حد و حصر که در جهان با آن مواجه هستیم،سازمان های موفق ،تدابیر خاصی را برای بهره گیری از کلیه ظرفیت های فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند.در جهان امروز در نظر داشتن نیروی انسانی به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان که متاثر از اطلاعات و ارتباطات اقدام می کند ،بیش از پیش محسوس می باشد و اندیشه توانمند ساختن ،بر انگیختن و خلاق کردن نیروی انسانی یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می گردد.همچنان که پیتر دراکر، بهره وری کارکنان فرهیخته را مهم ترین چالش مدیریتی در قرن بیست و یکم می داند(حاجی ویسی، ١٣٨٦).

دنیای امروز کوشش می کند خلاقیت و مباحث مربوط به آن را،چه در زمینه های روانشناسی و علوم تربیتی و چه در زمینه های مدیریت و کسب و کار،به درستی بشناسد و ابعاد مختلف آن را توسعه دهد.نتایج تحقیقات گویای این حقیقت می باشد که در نظر داشتن خلاقیت و توسعه ی آن در سازمان،نه تنها باعث می گردد که افراد از کار خود احساس رضایت بیشتری کنند،بلکه در پیش برد سازمان و افزایش بهره وری و رسیدن به موفقیت های بزرگ سهم عمده ای دارد(تولایی، ١٣٨٧).

1-2- اظهار مسئله

يكي از مسائلي كه از ديرباز ذهن روان شناسان و دانشمندان علوم انساني و سازماني را به خود مشغول كرده و همه عقیده دارند كه مي توانند تاثير عمده اي در طریقه فعاليتي سازمانها به سمت توسعه و پيشرفت داشته باشد.، چگونگي رشد و پرورش خلاقيت و ابتكار اقدام در بين افراد سازمان مي باشد. جوامعي كه بتوانند خلاقيت را در سازمانها احيا و شكوفا كنند مي توان رشد و شكوفايي را براي آنها انتظار داشت و برعكس به هر ميزان كه خلاقيت پرورش نيابد ركود علمي، صنعتي و فرهنگي را بايد براي آنها متصور گردید(رشيدی و پورصادق، ١٣٨٧).

توسعه سازماني از طريق پويايي و انعطاف پذيري و قابليت درك و تطابق با شرايط متغير محيطي از عناصر اصلي موفقيت سازماني‌هاي در دستيابي به اهداف مي‌باشد. اين امر مستلزم توسعه منابع انساني در ابعاد مختلف در راستاي شكوفايي استعدادهاي نيروي انساني و بهره گيري از قوه تفكر، ابتكار و خلاقيت آنهاست(ماريون[1]،١٣٧٦).

پديده خلاقيت و نوآوري مثل بسياري از خصيصه هاي انساني در آحاد نوع بشر يافت مي گردد و اين انگيزش ها و شرايط محيطي و فردي می باشد كه عامل خلاقيت را آشكار مي كند. خلاقيت به عنوان يك حالت رواني و ذهني كه در قلمرو علم روان شناسي می باشد ظهور مي كند و از آنجايي كه عمده كار و فعاليت بشر در سازمان ها انجام ميشود عامل ايجاد و پرورش خلاقيت در محدوده علم و هنر مديريت قرار مي گيرد و مديران مي توانند ظهور خلاقيت را در سازمان‌ها با ايجاد زمينه هاي مناسب تسريع و يا با ايجاد فضاي نامناسب آن را عقيم كنند. دامنه خلاقيت هاي بزرگ به آثار بزرگ اجتماعي بر مي گردد و از قلمرو فرد و سازمان خارج مي گردد. اين جاست كه تأثیر جامعه در ايجاد زمينه هاي لازم براي ظهور و رشد ابتكارات و نوآوري برجسته می باشد(آقاي فيشاني،١٣٧٧).

سازمان ها داراي اهدافي هستند. دستيابي به اهداف در كوتاه مدت متضمن بقاي آنهاست و براي دستيابي به اين اهداف كوتاه مدت وبلند مدت منابعي را به كار مي گيرند(ورودي ها ) و طي فرايند يا فرايندهايي به محصولات / خدمات تبديل مي نمايند.(خروجي ها) . چنانچه بهره وري نسبت ميان مقدار معين محصول و مقدار معين از يك يا چند عامل توليد و يا نسبت خروجي با ارزش به ورودي كه اين به معناي كارايي و اثربخشي در بهره گیری از منابع براي توليد خروجي با ارزش می باشد،‌تعريف كنيم در اين راستا هر سازمان مي تواند بهره وري خود را از طريق افزايش كارايي و اثر بخشي افزايش دهد يعني به رسالت و فلسفه وجودي سازمان دست يابد. به عبارت ديگر با صرف هزينه كمتر و با حداقل زمان ممكن به اهداف سازماني نايل گردد. خلاقيت و وجود افراد خلاق در سازمان يك روش و يك مولفه موثر براي سازمان هاي امروزي در اين ارتباط مي باشد كه مي تواند سازمان را در جهت كشف راه هاي نوين توليد محصولات يا ارائه خدمات كاهش هزينه، افزايش درآمدها و نيز رضايت مشتريات به گونه موثري ياري نموده و بهره وري منابع انساني را افزايش دهد(آقايي فيشاني،١٣٧٧).

خلاقيت و به موجب آن دستيابي به نوآوري و بالارفتن اثربخشي و كارايي(بهره وري نيروي انساني) مي تواند جهت حركت سازمان را نسبت به تغييرات جهاني هم محور و به سمت توسعه ملي بالنده سازد. بهره وري از واژه هاي هميشه پوياست كه همواره در معرض تكامل و تغيير می باشد. اگر بهر وري را فرهنگ بهره گیری بهينه و مطلوب از امكانات در دسترس قلمداد كنيم. بديهي می باشد كه از اين منظر همگي در برابر اين نعمت هاي الهي مسئوليت داريم. در واقع در چنين مفهومي می باشد كه نشانه هاي آتي نيز با الگوپذيري اساس و بنياد زندگي خود را بنا مي نهند(صمدآقايي،١٣٨٠).

با در نظر داشتن سرعت تغيرات و پيچيدگي محيط سازمان ها شركت هاي فعال صنعت نفت نيز بايد همواره در جهت نوآوري گام بردارند و افراد را تشويق به خلاقيت و نوآوري كنند و انعطاف پذيري داشته باشند و كيفيت محصول خود را پيوسته بهبود بخشند. و بتوانند با ارائه محصولات و خدمات جديد در بازار پررقابت جهاني، مزيت رقابتي پايدار كسب نمايند(رشيدي و پورصادق،١٣٨٧).

امروزه تحولات روزافزون زندگی بشر در ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و تکنولوژیکی موجب گردیده می باشد که ضرورت ایجاد ایده های نو و خلاق،نسبت به گذشته افزایش یابد و مباحث مربوط به تحول و تغییر پارادایم ها و طریقه رخدادها و تصویرها در ابعاد مختلف زندگی جدی تر گرفته گردد.پیچیدگی،عدم اطمینان،تغییرات گسترده،پایداری ها و ناپایداری ها،احتمال وقوع رخدادهای جدید و آشوبناکی از مشخصات سازمان ها و کشورها به شمار می رود،لذا الگوهای پویا و غیر خطی برای تحلیل و شناخت مسائل و تنگناها و فرصت ها و چالش های پیش رو و آشوب ها مورد نیاز می باشد،تا از این رو جوامع و سازمان ها جهت طراحی الگوهای پویای مناسب خود در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار نیاز مبرم به منابع انسانی توسعه یافته که خلاقیت و نوآوری از ویژگی های اصلی آن می باشد،دارند.پس تنها راه کسب رتبه اول اقتصادی و علمی در منطقه،توسعه منابع انسانی نوآور کشور می باشد،تا بتواند راه های نرفته و میان بر سایر کشورها را برود و طرحی نو دراندازد(رشیدی و پورصادق ،١٣٨٧).

در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های فشرده جوامع گوناگون برای دستیابی به جدیدترین فن آوری و منابع قدرت هستیم،افراد تیزهوش،خلاق و صاحبان اندیشه،تفکر جدید وتفکر واگرا،جایگاه بسیار بالا و ارزشمندی دارند در چنین عصری بایستی برای اداره سازمان های گوناگون اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و آموزشی به نوآوری،نوجویی و نوخواهی و بهره گیری از دستاورد های اخلاقی،علمی و فنی بشر همت گماشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در این سازمان ها هموار نمود(سلطانی،١٣٨٢).

چالش عمده ای که مدیران در قرن بیست و یکم با آن روبه رو هستند این می باشد که چگونه از استعدادها و توانایی های بالقوه افراد بهره گیری کرده و نوآوری های سازمانی را تسریع نمایند.برای نیل به این هدف،مدیران و کارکنان سازمان ها می توانند با آگاهی از میزان خلاقیت و تقویت آن از حداکثر توانمندی های فکری،ذهنی و عقلی خود در جهت پویا کردن سازمان بهره گرفته و از طریق ایجاد،پرورش و کاربردی کردن خلاقیت،روحیه جسارت علمی،انتقادگری و انتقاد پذیری،روحیه علمی و پژوهش را در تک تک کارکنان سازمان تقویت کند.از طرفی مدیریت سازمان نیز سازوکاری را فراهم آورد تا زمینه نوآوری و خلاقیت در سازمان به وجود آید.این امر می تواند سازمان را تبدیل به یک سازمان خلاقی کند که بازنگری سیاق های گذشته و تولید افکار،اندیشه ها و کالا و خدمات جدید از طریق تراوشات فکری کارکنان سر لوحه کار آن باشد و نوگرایی به عنوان یک ارزش نهادی جزء باورهای مشترک سازمان گردد(تولایی،١٣٨٧).

ارتقاء بهره وری امری می باشد که بایستی در همه سطوح اعم از فرد،خانواده،سازمان ها و کشور مورد توجه قرار گیرد.بهره وری موضوعی فنی،اقتصادی و فرهنگی می باشد که در مشارکت خود با جامعه،کارکنان با مدیریت سازمان و سازمان ها با محیط شان ساخته و پرداخته می گردد.امروزه آن چیز که که در کشورهای پیشرفته به عنوان عامل پیشرفت جلوه می کند چیزی غیر از افزایش بهره وری نیست.کشورهای پیشرفته صنعتی با ٢٤درصد جمعیت دنیا،٨٥ درصد از ثروت جهان را در اختیار دارند در حالی که کشورهای غیرصنعتی با ٧٦ درصد جمعیت،تنها ١٥ درصد از ثروت جهان را صاحب هستند.آن چیز که که موجب فاصله بیشتر این دو گروه کشورها شده می باشد چیزی غیر از افزایش بهره وری در کشورهای صنعتی در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه یافته نبوده می باشد.بهره وری پایین موجب افزایش قیمت،بالا رفتن هزینه تولید،کاهش صادرات،کاهش اشتغال،تقلیل سرمایه گذاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی می گردد.برای ارتقاء بهره وری، جامع نگری و پرهیز از جزءنگری و به کارگیری دانش و علم همراه اقدام به آن و در نظر داشتن نوآوری و خلاقیت،امری اجتناب ناپذیر می باشد(طاهری،١٣٨٥ ).

امروزه در اقتصاد کلیه کشورها چه کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه بهره وری به اولویتی ملی تبدیل شده می باشد.بهره وری موجبات رشد اقتصادی و کنترل تورم را فراهم و امکان دستیابی در سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می کند.بهره وری به عنوان یک رویکرد مدیریتی کم کم جای خود را در کشور ما باز می کند.ارتقاء بهره وری جزء لاینفک مدیریت کشور می باشد و همه طراحان،تولیدکنندگان و مدیران کشور به نحوی با آن سروکار دارند.در سازمان ملی بهره وری حرکتهای موثری انسجام یافته اما این کوشش ها بدون پشتوانه نظری و همکاری و اعتقاد اندیشمندان و فرهیختگان کشور ممکن نیست(زمانی،١٣٨٣ ).

یکی از راه های بهبود و پیشرفت اقتصادی یک شرکت تولیدی صنعتی،اندازه گیری بهره وری آن می باشد.اندازه گیری بهره وری در واقع عبارتست از : تهیه و توسعه اطلاعات و اطمینان از اینکه بهبود طریقه رشد تولید کالا و خدمات در سطح کلی،بخشی بخشی و پروژه ای صورت می پذیرد به بیانی دیگر هدف از اندازه گیری بهره وری،توسعه توان اقتصادی برای ایجاد یا شناخت و کاربرد اطلاعات در بهره برداری بهینه از منابع کشور در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد.یکی از موارد افزایش بهره وری در شرکتهای صنعتی وجود افراد خلاق و نوآور می باشد(اورعی،١٣٧٨).

با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات امروزه جامعه ما نیازمند پرورش بشر هایی می باشد که بتوانند با تفکری خلاق با معضلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند و با این رویکرد نیاز به آموزش و تقویت خلاقیت و خلق افکار نو برای رسیدن به جامعه ای شکوفا از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.افزایش خلاقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات،کاهش هزینه ها،جلوگیری از اتلاف منابع،کاهش بروکراسی و بالتبع افزایش کارایی و بهره وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد(تولایی،١٣٨٧).

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

علت های مهم در نظر داشتن موضوع خلاقیت و نوآوری،توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد و توسعه منابع انسانی می باشد.بهره وری به عنوان سمبل و نماد کوشش و موفقیت در امور تجاری بوده و خلاقان،پیشگامان موفقیت های تجاری در جامعه هستند.نوآوران در واحدهای صنعتی نوآور همواره کوشش می کنند تا هزینه های خود را به حداقل برسانند و با در نظر داشتن منابع موجود،برنامه ریزی کنند.

نکته مهم این می باشد که همه سازمان ها بایستی منابع انسانی خود را در جهت خلاقیت و نوآوری تشویق نمایند.اما این امر در صنایع نفتی ضرورتی مضاعف دارد،زیرا که منابع انسانی شاغل در صنعت نفت،اعم از مدیران،کارشناسان و تکنسین ها به لحاظ پیچیدگی و گسترش عظیم این صنعت،عموما از ویژگی ها و تجارب منحصر به فردی برخوردار هستند.

در بیشتر کنفرانس های بین المللی بهره وری،گفته می گردد که: میزان بهره وری و به ویژه بهره وری منابع انسانی،در بخش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه،کم می باشد.ضمن اینکه این کشورها با افزایش جمعیت نیز روبه رو هستند.افراد،سرمایه و تکنولوژی هر سه از عوامل عمده افزایش بهره وری هستند و تقریباٌ همه صاحب نظران و مدیران سرشناس صنایع جهان،منابع انسانی را اساسی ترین عامل افزایش بهره وری می دانند و عقیده دارند که سرمایه و تکنولوژی را می توان به صورت وام،تاٌمین نمود و خرید،اما بشر ها را نه می توان به وام گرفت و نه می توان خرید.بشر ها بایستی به عنوان سرمایه های اصلی کشورهای جهان سوم پرورش یابند و در آنها انگیزه کوشش ایجاد گردد(صمدآقایی،١٣٨٠).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه می باشد و آگاهی ازمتون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران،کارکنان و پژوهشگران علاقه منداست.

پس محقق برآن گردید که با در نظر داشتن علاقه شخصی و جدید بودن نسبی موضوع و محدود بودن چنین پژوهش هایی در صنعت نفت،به این پژوهش بپردازد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 97

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان