دانلود فایل: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسي صنايع

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنايع

گرايش سيستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی

استاد راهنما:

دكتر کامران شهانقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعريف و اهميت موضوع 2

1-3- هدف تحقيق 3

1-4- روش تحقيق 3

1-5- معرفي فصل‌ها 4

فصل 2: مروري بر منابع 5

2-1- مقدمه 6

2-2- تعاريف، اصول و مباني نظري 6

2-2-1- مروري بر فضاي ترکيبي 6

2-2-2- معيارهاي رتبه‌بندي 8

2-2-3- شبيه‌سازي ترکيبي 9

2-3- مروري بر ادبيات موضوع 9

2-3-1- مدل‌هاي برنامه‌ريزي ترکيبي 9

2-3-1-1- مدل کلي 10

2-3-1-2- مدل برنامه‌ريزي ارزش انتظاري 10

2-3-1-3- برنامه‌ريزي با محدوديت شانس 11

2-3-1-4- برنامه‌ريزي وابسته به شانس 12

2-3-2- مسأله جايابي -ميانه 13

2-4- نتيجه‌گيري 15

فصل 3: روش تحقيق 17

3-1- مقدمه 18

3-2- علت انتخاب روش 18

3-3- تشريح كامل روش تحقيق 19

3-3-1- مقدمات 19

3-3-2- طراحي مدل جديد جايابي -ميانه در محيط ترکيبي 21

3-3-3- روش حل 23

3-3-4- الگوريتم ژنتيک 26

3-3-4-1- معرفي کروموزوم‌ها 26

3-3-4-2- جمعيت اوليه 27

3-3-4-3- تست شدني بودن 28

3-3-4-4- تابع ارزيابي 29

3-3-4-5- فرآيند انتخاب والد 29

3-3-4-6- عمليات تقاطع 29

3-3-4-7- عمليات جهش 32

3-3-4-8- فرآيند تخصيص مجدد 32

3-3-4-9- فرآيند انتخاب جمعيت 33

3-3-4-10- معيار توقف 33

فصل 4: نتايج و تفسير آنها 34

4-1- مقدمه 35

4-2- محتوا 35

4-2-1- اجراي الگوريتم بر روي داده‌هاي قطعي 35

4-2-2- اجراي مدل در محيط احتمالي 37

4-2-3- اجراي مدل در محيط ترکيبي 40

4-2-4- اختصار 51

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 52

5-1- مقدمه 53

5-2- محتوا 53

5-2-1- جمع‌بندي 53

5-2-2- نوآوري 55

5-2-3- پيشنهادها 55

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مراجع 57

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پيوست‌ها 60
فهرست اشکال

شکل (3-1) نمونه‌ای از کروموزوم الگوريتم ارائه شده 27

شکل (3-2) نحوه عملکرد عمليات تقاطع تک نقطه 30

شکل (3-3) نحوه عملکرد عمليات تقاطع دو نقطه 30

شکل (3-4) نحوه عملکرد عمليات تقاطع سه والد 31

شکل (3-5) نحوه عملکرد عمليات جهش دو نقطه‌ای 32

شکل (4-1) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال احتمالی ليو 39

شکل (4-2) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ليو 39

شکل (4-3) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ون و ايوامورا 41

شکل (4-4) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ون و ايوامورا 42

شکل (4-5) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ليو 44

شکل (4-6) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ليو 45

شکل (4-7) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ونگ و واتادا 47

شکل (4-8) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مسأله 26 استان 49

شکل (4-9) جايابی انبار در مسأله 26 استان 50
فهرست جداول

جدول (2-1) مقاله‌های موجود در زمينه جايابی در محيط‌های غيرقطعی 15

جدول (4-1) نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده و نرم‌افزار جايابی داسکين بر روی داده‌های گالوائو 36

جدول (4-2) نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده و نرم‌افزار جايابی داسکين بر روی داده‌های گالوائو با تعيين تقاضا 36

جدول (4-3) مختصات و تقاضای نقاط نقاضا در مسأله ليو 37

جدول (4-4) جواب مسأله ليو به ازاء  های مختلف 38

جدول (4-5) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ون و ايوامورا 40

جدول (4-6) جواب ون و ايوامورا به ازاء  های مختلف 41

جدول (4-7) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ليو 42

جدول (4-8) جواب مسأله ليو به ازاء  های مختلف 43

جدول (4-9) مسافت بين نقاط تقاضا و نقاط کانديد استقرار در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-10) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-11) جواب مسأله ونگ و واتادا به ازاء  های مختلف 46

جدول (4-12) تخصيص تسهيلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 47

جدول (4-13) مراکز استان‌ها و تقاضای تصادفی فازی آن‌ها 48

جدول (4-14) جواب مسأله 26 استان به ازاء  های مختلف 49
فهرست علائم اختصاري

بردار غیرقطعی ………………………….

پیمانه احتمال………………………….

پیمانه اعتبار …………………………

پیمانه شانس …………………………

تعداد تسهیلات …………………………

تقاضا …………………………………

حداقل قابلیت اطمینان قابل قبول …………

فاصله ……………………………….

قابلیت اطمینان ………………………..

چکيده

مسأله جایابی و تخصیص در تحقیقات بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در یک مسأله جایابی و تخصیص، تعدادی نقطه تقاضا و تعدادی نقطه کاندید استقرار هست و کوشش می گردد تسهیلاتی در نقاط کاندید استقرار قرار داده و به نقاط تقاضا تخصیص داده گردد. از این کار، اهداف بسیاری می‌توان داشت مانند کمینه‌سازی تعداد تسهیلاتی که می‌توانند تمام نقاط تقاضا را سرویس بدهند، حداکثر کردن تقاضایی که می‌تواند توسط تسهیلات برآورده گردد، کمینه‌سازی بیشترین مسافت یا کمینه کردن جابجایی بین نقاط تقاضا و تسهیلات، کمینه‌سازی هزینه نهایی و … .

گاهی اوقات، تقاضای نقاط مثل اینکهً از یک توزیع پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به گونه مناسب انطباق ندارند. یکی از علت های این امر می‌تواند این باشد که تقاضا یک متغیر ترکیبی می باشد. در این پایان‌نامه، به مطالعه یکی از مدل‌های جایابی تسهیلات به نام مدل -میانه در محیط ترکیبی پرداخته شده می باشد. همچنین از دو مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس و برنامه‌ریزی با محدودیت شانس بهره گیری کرده و یک مدل دوسطحی ترکیبی توسعه داده شده، طوری‌که در این مدل، دخالت تصمیم‌گیر به حداقل رسیده می باشد. برای حل این مدل، از ترکیب سطوح بهره گیری شده که با کمک الگوریتم ژنتیک حل شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 86

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان