دانلود فایل پژوهش: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

استاد راهنما :

پروفسور ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ج

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- ضرورت پژوهش. 5

1-4- اهداف پژوهش. 7

1-4-1- اهداف کلی. 7

1-4-2- اهداف جزئی. 7

1-5- فرضیه های پژوهش. 7

1-5-1- فرضیه اصلی. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی. 8

1-6- قلمرو پژوهش. 8

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش. 9

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش. 10

فصل دوم. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 کارآفرینی. 14

2-2-1-1 ويژگي هاي سازمان هاي كارآفرين. 19

2-2-1-2 كارآفريني سازمانی. 19

2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی. 19

2-2-1-4 الگوهاي كارآفريني سازماني. 21

2-2-1-5 ابعاد كارآفريني سازماني. 21

2-2-1-6 عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني. 22

2-2-1-7 ویژگی هاي کارآفرینان. 22

2-2-1-8 مهارت های کارآفرینی. 29

2-2-2 بهره وری.. 34

2-2-2-1 بهره وري چيست؟. 34

2-2-2-2  تعريف بهره وري.. 34

2-2-2-3  جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد 36

2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری.. 37

2-2-2-5 انواع شاخصهای اصلی بهره وری.. 40

2-2 -2-6 مزایا و محدودیتهای کاربردی.. 40

2-2 -2-7 مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری.. 43

2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی. 46

2-2 -2-9 اهميت بهره وري.. 50

2-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري.. 50

2-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار. 52

2-2-2-12  تأثیر منابع انسانی و نیروی کار. 54

2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی. 55

2-2 -2-14 توسعه منابع انسانی. 55

2-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار. 57

2-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به مقصود ارائه مدلهای مربوطه. 59

2-2 -2-17 تأثير حقوق و دستمزد بر بهره وري.. 63

2-2 -2-18 مشاركت و بهره وري.. 64

2-2 -2-18-1 مديريت مشاركتي. 64

2-3 پیشینه تجربی. 65

2-3-1پیشینه داخلی. 65

2-3-2پیشینه خارجی. 70

2-4- چهارچوب مفهومی پژوهش… 75

2-5-اختصار فصل. 78

فصل سوم. 79

3-1- مقدمه. 80

3-2- روش تحقيق. 80

3-3- جامعه آماري.. 81

3-4- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه. 81

3-5- روشهاي گردآوري اطلاعات.. 82

3-6-  پرسشنامه. 83

3-7- اجزاي پرسشنامه. 84

3-8- روايي پرسشنامه. 85

3-9- پايايي. 85

3-10- روشهاي آماري مورد بهره گیری 87

3-11- اختصار فصل. 89

 

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 91

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 92

4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی. 97

4-2-2-1-  مطالعه فرض نرمال بودن داده ها 98

4-2-2-2- آزمون فرضیه ها 99

4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی. 99

4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی. 100

4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی. 101

4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی. 102

4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی. 103

4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی. 104

4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی. 105

4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی. 106

4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی. 107

4-2-2-2-10- یافته های جانبی. 108

4-3-اختصار فصل. 116

فصل پنجم. 117

5-1- مقدمه. 118

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 118

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی. 118

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول. 119

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم. 119

5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم. 119

5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم. 120

5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم. 120

5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم. 121

5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم. 121

5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم. 121

5-3- نتیجه گیری.. 123

5-4- کاربرد و پیشنهادات.. 125

5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت.. 125

5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی. 126

5-5- محدودیت های پژوهش. 126

پیوست.. 128

منابع و مآخذ. 138

 

فهرست جداول

جدول2-1: مهارت­های کارآفرینی و میزان اهمیت هر کدام از آنها ……………………………………………………………………………….29

جدول2-2: مهارت های فنی …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

جدول 2-3: مهارت های مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول2-4: مهارت های کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 32

جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………………33

جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول 3-2- طيف ليکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد ………………………………………………………………………………………………………84

جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ……………………………………………………………………………………………………….86

جدول 4-1- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..92

جدول 4-2- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………93

جدول 4-3- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….94

جدول 4-4- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-5- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-6- آزمون مطالعه نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………….98

جدول4-7- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………………………….100

جدول4-8- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و ریسک پذیری  …………………………………………………………………. ………………101

جدول4-9- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و کانون کنترل ……………………………………………………………………………………….102

جدول4-10- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و نیاز به موفقیت …………………………………………………………………………………103

جدول4-11- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و سلاست فکری …………………………………………………………………………………104

جدول4-12- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و عملگرایی ………………………………………………………………………………………..105

جدول4-13- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و تحمل ابهام ………………………………………………………………………………………106

جدول4-14- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و رویاپردازی ………………………………………………………………………………………107

جدول4-15- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و چالش طلبی …………………………………………………………………………………….108

جدول 4-16-  آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای مهارت های کارآفرینی و ابعاد آن …………………………………………….109

جدول 4-17-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مهارت های کارآفرینی و بهره وری …………………………………………..113

جدول 4-18-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای ابعاد مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………114

 

فهرست اشکال و نمودار

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

شکل 2-1: فرایند کارآفرینی از نظر فرهنگی و صفرزاده ……………………………………………………………………………………………..22

شکل2-2: بهره­وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل 2-3 : مدل گودوین در مورد بهبود بهره­وری …………………………………………………………………………………………………….44

شکل 2-4: مدل هرشاور و راش ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

شکل 2-5 : مدل جامع مدیریت یهره­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….47

شکل2-6: عوامل موثر بر بهره­وری ………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل 2-7- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….77

نمودار 4-1- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..93

نمودار 4-2- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………94

نمودار 4-3- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….95

نمودار 4-4- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………96

نمودار 4-5- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

از آنجا كه افزايش و رشد بهره­وري يكي از اساسي ترين راه هاي دستيابي به توليد بيشتر و به دنبال آن تأمين رفاه و بهزيستي افراد در جوامع می باشد، شناخت عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري از آرمان­هاي اصلي محققان و پژوهشگران در اين زمينه می باشد. در همین راستا تحقیقی با هدف مطالعه ارتباط بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه صورت گرفته می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت نفت خزر می باشند که در دو واحد ستاد(در تهران) و عملیاتی(در مازندران) مشغول به فعالیت می کنند. برای نمونه گیری محقق از میان 110 کارمند این شرکت 86 نفر را به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به کمک نمونه گیری طبقه بندی متناسب پرسشنامه را در میان آن ها توزیع نمود. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که به گونه کلی بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر ارتباط مثبت و معناداری هست. همچنین 6 بعد ریسک پذیری، چالش طلبی، کانون کنترل، موفقیت طلبی، نیاز به موفقیت و عملگرایی با بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر ارتباط مثبت و معناداری هست. همچنین در این پژوهش معلوم گردید که در واحد عملیاتی مهارت های کارآفرینانه کارکنان در سطح متوسطی هست، این در حالی می باشد که در واد ستاد از سطح بالایی برخورداری می باشد. همچنین بهره وری هر دو واحد از جایگاه بالاتر از حد متوسطی برخوردار می باشد.

مقدمه

با افزایش سرمایه رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز خروج کارکنان به علت قواعد خشک و رسمی شرکت ها، ضرورت کارآفرینی در سازمان ها جدی می باشد. یکی از راه­های توجه سازمان ها به کارآفرینی، بهره گیری از کارکنان خلاق و کارآفرین می باشد. اهمیت این مقوله که در شرکت ها به آنجا رسیده می باشد که بعضی از صاحب نظران آن را یکی از عوامل تولید مانند سرمایه و کار می شناسند. به بیانی دیگر وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا  ضرروت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب به مقصود آموزش، تربیت و بهره گیری بهینه از نیروی های فعال و کارآفرین بیشتر احساس می گردد]36[. نکته اساسی در این مقوله، در نظر داشتن پروش این قابلیت ها در سازمان ها می باشد؛ زیرا که این امر بر روی بسیاری از متغیرهای سازمانی از قبیل بهره وری تاثیر پررنگی دارد]57[

از طرفی هر پژوهش، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب های از پیش تعریف شده ای می باشد. در این پژوهش نیز محقق کوشش کرده تا با رعایت این اصول، یافته های پژوهش خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. براین اساس، در فصل اول ، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد مطالعه ، تصریح و در فصل بعد ، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن توضیح داده شده می باشد. در ادامه در فصل سوم ، روش پژوهش و شیوه تهیه پرسشنامه اظهار و در فصل بعد ، به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده می باشد. در خاتمه نیز به نتایج پژوهش تصریح و بر اساس آن ، پیشنهاداتی به مدیران شرکت نفت خزر و محققان آتی ارائه گردیده می باشد.

در فصل اول، به تدوین اظهار مساله، ضرورت پژوهش پرداخته می گردد. سپس با در نظر داشتن مدل پژوهش، اهداف و فرضیات پژوهش، تبیین می گردد. در پایان نیز قلمروی پژوهش مشخص و متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی تعریف می گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 159

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان