جدید: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ صنعتي اروميه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته مهندسی صنایع

گرايش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:‌

برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه

اساتید راهنما:

دكترمقصود سلیمانپور

دکتر رحیم تقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 2

(2-1 اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………. 3

(3-1 اهمیت وضرورت پژوهش ……………………………………………………….….………………… 4

(4-1 اهداف پژوهش .…………………………………………………………………...………………….. 4

(1-4-1 هدف کلی ………………………………………………………………...…………………… 4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(2-4-1 اهداف اختصاصی ………………………………………………………..…………………. 5

(5-1 سوالات پژوهش …………………………………………………………………..………………….. 5

(6-1 مبانی نظری پژوهش (برنامه­ریزی استراتژیک) …………………...…………………………………... 5

(1-6-1 استراتژی ………………………………………………………………….……………………. 5

(2-6-1 برنامه ریزی ………………………………………………………………..…………………… 6

(3-6-1 فرایند برنامه ریزي ………………………………………………………….…………………. 6

(4-6-1 مدت برنامه‌ریزی …………………………………………………………….…………………. 7

(5-6-1 درک مفاهیم استراتژی ……………………………………………………..………………… 7

(6-6-1 برنامه ریزي استراتژیک ……………………………………………………..………………… 7

(7-6-1 فرایند برنامه ریزي استراتژیک .………………………………………………………………. 9

(8-6-1مراحل برنامه ریزي استراتژیک …………………………………………….…….…………… 10

(9-6-1تفاوت برنامه ریزي استراتژیک و برنامه ریزي عملیاتی …………………..………..……….. 10

(10-6-1اجزاي برنامه ریزي استراتژیک ……………………………………………………………… 10

(1-10-6-1رسالت سازمان …………………………………………………………...……………….10

(2-10-6-1 دورنمایاچشم انداز ……………………………………………………..……………… 11

(3-10-6-1 ارزش هاي محوري …………………………………………………….…..……………. 12

(4-10-6-1 اهداف …………………………………………………………………...……………….. 12

(11-6-1ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک …………………………………….……..………….. 13

(12-6-1 تفکر استراتژیک …………………………………………………………....………………. 14

(13-6-1مدیریت استراتژیک ………………………………………………………..….…………….. 15

(14-6-1موانع پیاده سازی استراتژی در سازمان­ها …....……………………………...………..……… 16

(15-6-1مکتب طراحی………..……………………………………………… 17

(7-1 چهار چوب فصول آتی ……………………………………………………………………………….. 19

 

فصل دوم: مروی بر پیشینه پژوهش

(1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………...…………………… 21

(2-2 ظهور استراتژی در دانشگاه ها ………………………………………………….…….……………….. 21

(3-2 تاريخچة آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در ايران ……………………..………..………………. 22

(4-2آموزش عالي وماهیت آن …………………………………………..…….…………………………… 23

(5-2 اهداف آموزش عالي …………………………………………………..………………………………. 23

(6-2 مطالعات تطبیقی ………………………………………………………..……………………………….. 24

2-6-1) پیشینه استراتژي در آموزش عالي …………………………….……………………………….. 24

(2-6-2محیط در حال تغییر آموزش عالي …………………………….……….………………………. 24

(3-6-2 مفهوم و تأثیر برنامه ريزي استراتژيك در آموزش عالی ……………………………………. 25

(4-6-2برنامه ريزي استراتژيك پژوهشي در آموزش عالي …………………………………………… 26

(7-2 مروری برپیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………. 26

(8-2 مطالعه دانش در برنامه چهارم و سندچشم انداز …………………………………………………….. 28

(1-8-2 ماده 45………………………………………………………………………………………….. 29

(2-8-2 ماده 57 …………………………………………………………………………………………. 29

(3-8-2 ماده43 …………………………………………………………………………………………. 30

(4-8-2 ماده46 ………………………………………………………………………………………….. 30

(9-2 سياست هاي برنامه پنجم توسعه ………………………………………………………………………. 31

(1-9-2 امور علمى و فناورى ………………………………………………………………………….. 31

(2-9-2نگاهي به برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها …………………… 31

(1-2-9-2 ماده19 ………………………………………………………………………………………. 31

(2-2-9-2ماده20 ……………………………………………………………………………...……… 32

(3-2-9-2ماده24 ……………………………………………………………………………………… 32

(10-2وضعيت شاخص های تحقيقاتی كشور ……………………………………………………………. 32

(1-10-2 شاخص اعتبارات پژوهشی ………………………………………………………………… 32

(2-10-2 شاخص منابع انسانی ………………………………………………………………………… 33

(3-10-2شاخص توليدات علمي …………………………………………………………………….. 34

(4-10-2 نسبت توليد علمي به توليد ناخالص ملي …………………………………………………. 35

(5-10-2نسبت توليد علمي به بودجه تحقيق و توسعه …………………………………………….. 36

(11-2بررسي جايگاه فعلي و عملكرد حوزه پژوهش و فناوري در رتبه­بندي دانشگاه­ها …………..….. 37

(12-2 عملكرد پژوهش در سطح كشور ………………………………………………………………..38

(1-12-2 رده بندي دانشگاه­هاي ايران درجهان توسط موسسه سايماگو درسال2010 ……….... 38

(13-2 معيارهاي رتبه بندي جهان اسلام و اهميت پژوهش …………………………………………...…. 40

(14-2 اختصار نتایج مطالعات انجام شده ………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 43

3-2) روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. 43

3-3) عوامل داخلي …………………………………………………………………………………………. 44

3-4) عوامل خارجي ………………………………………………………………………………………… 44

3-5 (فرايند طراحي و تدوين برنامه ي استراتژيك ………………………………………………………… 45

3-6( مدل سازی استراتژی وتجزيه وتحلیل محیط ……………………………………………………….. 46

3-6-1)ماتريس ارزيابي عوامل خارجی ………………………………………………………..…….. 46

3-6-2)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ………………………………………………………...…….. 46

3-6-3( ماتريس قوت ضعف فرصت تهديد …………………………………………………..…….. 46

3-6-4( ماتريس داخلي و خارجي …………………………………………………………………… 48

3 -7( جامعه و نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………….. 48

3-8) قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 48

3-8-1)قلمرو موضوعي ……………………………………………………………………………… 48

3-8-2 (قلمرو مكاني ………………………………………………………………………………… 48

3-8-3) قلمرو زماني …………………………………………………………………………………. 48

3-9( روش گرد آوری اطلاعات وداده ها ……………………………………………………….……… 49

3-10) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….……. 49

3-11( الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………...……...……. 50

3-12) اختصار فصل ………………………………………………………………………..………...……. 50

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2) تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش …………………………………………………………………… 52

4-3)يافته هاي توصیفی …………………………………………………………………………………….. 52

4-3-1)معرفی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ………………………………………..……………. 52

4-3-11-) اهم فعالیت­های حوزه پژوهش و فناوری ……………………………………………… 53

4-3-12-) اهم وظايف مدیریت امور پژوهش ……………………………………………………… 53

4-3-13-) اهم وظايف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی ……………………………………. 54

4-3-14-) اهم وظايف مدیریت خدمات علمی وفناوری ………………………………………….. 54

4-3-2) عملکرد کمی جامعه تحت مطالعه …………………………………………………………. 55

4-4)يافته هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………. 59

4-4-1)بیانیه ارزش ……………………………………………………………………………………. 60

4-4-2) بیانیه رسالت ………………………………………………………………………………….. 61

4-4-3)بیانیه چشم انداز ………………………………………………………………………………. 62

4-4-4) ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE ……………………………………………………. 63

4-4-4-1) نحوه تهیه ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE …………………………………………… 64

4-4-5)ماتريس ارزيابي عوامل خارجي EFE ………………………………………………………. 64

4-4-5-1) نحوه تهیه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ……………………………………………… 66

4-4-6)ماتریس مدل نه خانه ای مدل دیوید …………………………………………………………. 68

4-5)راهبردها و اقدامات عملیاتی حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه ……………………………… 70

فصل پنجم: نتایج پژوهش

5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 73

5-2) اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………………. 73

5-3) نتایج ویافته های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 74

5-3-1) بیانیه ماموریت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… 74

5-3-2) بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………. 74

5-3-3) نقاط قوت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………….. 74

5-3-4) نقاط ضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… 74

5-3-5) فرصت های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… 75

5-3-6) تهدید های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه …………………………………………. 75

5-3-7) ارزش های محوری حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………….. 75

5-3-8) اهداف بلند مدت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………….. 76

5-3-9) استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… 76

5-3-9-1) استراتژی های تهاجمی SO ………………………………………………………….. 76

5-3-9-2) استراتژی های رقابتی ST ……………………………………………………………. 76

5-3-9-3) استراتژی های محافظه کارانه WO ………………………………………………………. 77

5-3-9-4) استراتژی های تدافعی WT ……………………………………………………...….. 77

5-3-10) برنامه های عملیاتی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… 77

5-3-11) شاخص های کلیدی عملکرد حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………….. 78

5-4) محدودیت هاي پژوهش …………………………………………………………………………….. 79

5-5) بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 79

5-6) پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………. 79

5-7) پیشنهادات براي پژوهش های آتی …………………………………………………………………… 80

 

فهرست فارسی …………………………………………………………………………………………… 82

فهرست انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 86

پیوست­ها و محاسبات

پیوست 1 ………………………………………………………………………………………………… 88

پیوست 2 ………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست 3 ……………………………………………………………………………………………….. 91

پیوست 4 ………………………………………………………………………………………………… 92

محاسبات …………………………………………………………………………………………. 93

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 98

 

شكل1-1: الگوي تفكر استراتژيك …………………………………………………………………………………….15

شكل1-2:موانع اساسي پياده سازي استراتژي در سازمان­ها …………………………………………………….. 16

شکل 1-3: مدل مکتب طراحی ………………………………………………………………………………………….. 19

شکل2-1:سهم اعتبارات پژوهشي كشورازتوليدناخالص داخلي دربخش دولتي ……………………..33

شکل 22: تعدادمحققين به ازاي يك ميليون نفرجمعيت ……………………………………………………..34

شکل2-3:نسبتتوليداتعلميبهتوليدناخالصمليدربرخيازكشورهايدرحالتوسعه…….. 36

شکل2-4:تعدادتوليدبه­ازايصدنفرنيرويتحقيقوتوسعهدربرخيازكشورهايدرحالتوسعه ..36

شکل2-5: نماي كلي شاخص ها و وزن ها در رتبه بندي جهان اسلام ……………………………………….. 40

شکل 3-1:مدل تدوين برنامه استراتژيك حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه ……………………….. 45

شکل3-2:تحلیل ماتريسSWOT…………………………………………………………………………….. 47

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شکل 3-3:الگويتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………………. 50

شکل4-1:مقالات (کامل و چکیده) ارائه شده در کنفرانس­ها …………………………………………………. 56

شکل 4-2:تعداد مقالات ISI دانشگاه ارومیه ……………………………………………………………………… 56

شکل4-3: تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمیپژوهشی دانشگاه ارومیه …………………………. 57

شکل 4-4: مجلات متقاضی اخذ مجوز علمی پژوهشی، به تفکیک دانشکده ……………………………… 57

شکل 4-5:آمار کتب تالیفی دانشگاه ارومیه ………………………………………………………………………. 58

شکل4-6:آمار اختراعات ثبت شده ازسال 87 در دانشگاه ارومیه …………………………………………… 58

شکل4-7: توزیع اعضای هیات علمی در دانشکده ها ومراکز ………………………………………………..59

شکل 4-8:وضعیت رتبه علمی کارکنان هیات علمی دانشگاه ارومیه ………………………………………. 59

شکل 4-9: بیانیه ارزش حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………………… 60

شکل 4-10:بیانیه رسالت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه …………………………………………….. 61

شکل 4-11:بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………….. 62

شکل 4-12:نمره نهایی ماتريس عوامل داخلی وخارجي حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه …… 68

شکل4-13: نمره نهایی ماتريس وتعیین نوع راهبرد سازمانیدر ماتریس نه خانه ای دیوید ……………. 69

 

چکیده

دانشگاه­ها به عنوان سازمان­های غیرانتفاعی همچون سازمان­های انتفاعی، با محیطی پیچیده ومتلاطم روبرو هستند محیطی که منابع اثرات وانتظارات آن دائماً در حال تغییروتحول می باشد. هدایت صحیح دانشگاه ازمیان این ناآرامی­ها جهت نیل به دورنمای خود نیازمند شناخت ودرک صحیح ازمحیط وتحولات­آن، ارزیابی واقع­گرایانه از قابلیت­ها و ضعف­های داخلی سازمان واتخاذ تصمیم­های راهبردی هوشمندانه می باشد. در این مطالعه ابتد ا به ضرورت و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک در اثربخشی سازمان­های امروزی پرداخته شده و سپس با اظهار تعریف و ویژگی­های برنامه­ریزی استراتژیک، به فرهنگ سازی این موضوع در دانشگاه تاکید شده می باشد. مقصود از انجام این پژوهش طراحی وتدوین برنامه استراتژیک حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه بوده واز نظر هدف، تحقيقی كاربردي و از نظرگردآوري و پردازش اطلاعات، استنباطی و توليد داده با بهره گیری از ابزارپرسشنامه و شناسایی نقاط قوت، ضعف وشناخت فرصت ها، تهدیدات و تجزیه وتحلیل آن در مدلSWOT با روش خبرگان بوده ودر نهایت نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی468/2 و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی667/2 استخراج گردید که نشان از جایگاه راهبردی درمنطقه WO برای حوزه پژوهش وفناوری داشته و این موقعیت حکایت از اتخاذ استراتژی های حفظ ونگه داری وضع موجود در ماتریس نه خانه ای مدل دیوید را دارد. شناسايي عوامل موفقيت در برنامه ريزي استراتژيك در حوزه پژوهش وفناوری به میزان اثربخشي عوامل سازماني در اين فرايند بستگی دارد. همچنین بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت دردانشگاه مطرح شده و به کمک این برنامه ریزی، مدیریت قادر می گردد جهت گیری های خود را در آینده معین ساخته و دانشگاه را پیش روی تغییرات وتحولات فردا مجهز سازد. در راستای حرکت سریع دانشگاه ارومیه به سوی چشم انداز آینده خود، مطالعه وبررسی اسناد بالادستی وسند چشم انداز در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های­کلی برنامه پنجم توسعه در زمینه پژوهش وفناوری، جهت­گیری­های وزارت علوم تحقیقات وفناوری دراین زمینه، مطالعه وبررسی وضعیت موجود و مشخص شدن موقعیت وجایگاه سازمان، 4 راهبرد ذیل برای حوزه پژوهش وفناوری پیشنهاد گردید:

  1. هدايت منابع، امكانات­ و­ فعالیت­های پژوهشی به سمت تحقیقات کاربردی و رفع نیازهای استان و منطقه.
  2. توسعه فعالیت­های فناورانه و طرفداری ازکار آفرینی.
  3. حمايت از تحقيقات بنيادي به منظورارتقاي سهم و جايگاه دانشگاه در توليد و مرجعيت علمي در كشور.
  4. ارتقاي وجهه و رتبه ملي دانشگاه.

مقدمه

اساساً بشر موجودی برنامه­دار می باشد. او خودآگاه یا ناخودآگاه برای فعالیت­ها و تعاملات فردی و اجتماعی خود پیش­نگری می­کند. شاید به­توان گفت قسمت قابل توجهی از این رفتارها به گونه ناخودآگاه برنامه­ریزی می­گردد. لکن وقتی­که درتعاملات و مناسبات با دیگران اعم از خانواده، مدرسه، سازمان، دانشگاه گام می­نهیم؛ برای برقراری یک ارتباط مؤثر به افکار و پیش نگری­های خود نظم و انسجام می­بخشیم، این ساده ترین و ابتدایی­ترین نمود برنامه­ریزی در زندگی می باشد.

وقوع تغييرات مداوم و اغلب غير قابل پيش بيني در سازمان­ها، و محدوديت امكانات و منابع، امكان اقدام و فعاليت در عرصه­هاي مختلف زندگي را بسيار مشكل نموده ونياز به برنامه­ريزي­هاي دقيق و كارشناسانه را تا سطح يك نياز حياتي بالا برده می باشد. اين امر مستلزم شناخت وضعيت فعلي ، نگاهي جامع و در عين حال كاربردي از اهداف بلندمدت و كوتاه مدت می باشد. به دليل ماهيت متغير و پويايی حركت هاي طبيعي و اجتماعي، بدون آشنائي به گذشته افراد، سازمان­ها، جوامع و ترسيم طریقه تغييرات را،غيرممكن­مي­نمايد. فرمايش گهربار امام علي)ع([1]، لزوم و اهميت شناخت مبداء حركت، در كنار وضعيت فعلي و مقصد نهائي به خوبي تبيين شده می باشد، آنجا كه مي فرمايد: خدا رحمت كندآن كس را كه مي داند از كجاست، در كجاست و به کجا مي رود.

در قرآن مجيد[2] نيز تغيير وضعيت موجود و رهائي از نواقص، موانع و انواع تاريكي­ها، و ارتقاء بشر و ورود او به عوالم نوراني و در يك كلام، هدايت بشر، به­عنوان رسالت عظيم انبياء عظام، تحت برنامه­اي مدون و در قالب كتاب مطرح شده می باشد: كتاب انزلنا­ه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور باذن ربهم الي صراط العزيز الحميد.

زمانی که با پدیده­ای به نام سازمان(دانشگاه) با رسالت و اهداف خاصی روبرو هستیم،برنامه­ریزی نمودی عینی­تر، با ارزش­تر و حساس­تر پیدا می کند، تحقق اهداف سازمانی مستلزم به کارگیری منابع لازم اعم از مادی،مالی، انسانی و اجتماعی می باشد.انجام بهینه به کارگیری­این منابع و در نتیجه حصول اهداف سازمان در سایه برنامه ریزی امکان پذیر می­گردد. با گسترش و پیچیدگی سازمان­های بشری، برنامه­ریزی نیز به تدریج شکل های مختلفی به خود گرفت، به عبارت دیگردر توسعه مناسبات اجتماعی و بروز نیازهای متعدد بشر،سازمان­ها خود را در پیش بینی آینده اجتناب ناپذیر دیدند. لذا به تدریج شکلی از برنامه ریزی به نام برنامه ریزی استراتژیک یا جامع به وجودآمد. از دلائل روی آوردن به برنامه ریزی استراتژیک،تحولات ،دگرگونی­ها و تغییرات پرشتاب محیط سازمان­هاست و در گذشته تغییرات و تحولات به گستردگی الان نبوده و مدیران می توانستند هدف­ها­ی آینده را بر اساس گذشته تنظیم نمایند. اما اکنون، تجربه گذشته لزوماً راه مطمئنی برای آینده نیست و مدیران بایستی با مدد گرفتن از برنامه­ریزی استراتژیک، استراتژی­های آینده سازمان را طوری طراحی کنند که متناسب با موقعیت و شرایط آینده باشد. در نظر داشتن این مهم به مدیران کمک می­کند تا پیش روی تغییرات و تحولات فردا مجهز باشند و تصویری روشن از سازمان و هدف­های آن داشته باشند و فعالیت­های سازمان را در لوای استراتژی واحدی متناسب نمایند.

بدون ترديد آينده متعلق به کسانی می باشد که بر روی چالش­ها و مسائل جاری وآتی مجموعه سازمانی خود با همه توان، همت و کوشش خستگی‌ناپذير کار می‌کنند و کليه منابع و امکانات بالقوه و بالفعل را برای رويارويی با چالش­های جديد به خدمت می‌گيرند. اقدام برای تدوين برنامه‌ريزی راهبردی شرايطی را فراهم می‌سازد که سازمان می‌تواند در جهت افزايش اعتبار، امکان بقاء، رشد و بالندگی دراز‌مدت خود از يک سوء و کاهش مخاطرات و تهديدات محيطی از سوی ديگر، اهتمام ورزد.

در این راستا پژوهش پیش رو درصدد می باشد با بهره­گیری از روش­ها و مدل­های علمی، طراحی برنامه­ریزی استراتژیک با بهره گیری از تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدات، حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه را با انتخاب استراتژی مناسب در جهت رشد و بالندگی در عرصه­های داخلی و بین المللی یاری نماید.

در این پژوهش، بطور ویژه اسناد بالا دستی(سند چشم­انداز، نقشه جامع علمی، سند تحول راهبردی علم وفناوری)، مطالعات تطبیقی و بهره­مندی ازنظرات نخبگان وخبرگان دانشگاه مد نظر قرار گرفته می باشد. رسالت اصلي دانشگاه تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، ترويج و ارتقاء دانش، گسترش تحقيق و فراهم کردن زمينه مساعد براي توسعه كشور می باشد. يكي ازعلل بسيار مهم رشد، تعالي­و پيشرفت جوامع بشري، فراگيري علوم كاربردي می باشد. از اين رو حركت­هاي عملي در كشور ما بايد در جهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر خط­مشي مراكز آموزش عالي با نياز و تقاضای جامعه باشد.

امید می باشد، این پژوهش بتواند توجه مدیران حوزه پژوهش و فناوری را به گونه اخص و سایران مدیران آموزش عالی را به گونه اعم به تشخیص صحیح، تصمیم درست و اقدام به جا در سایه تفکر و برنامه ریزی، جلب نماید

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 107

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان