پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: ” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی

عنوان :

” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “

استاد راهنما :

دکتر علی تاجدین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………1
 • اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………..2
 • ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………..3
 • اهداف مدنظر پژوهش………………………………………………………………………………….4
 • نوآوری پژوهش…………………………………………………………………………………………4
 • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….5
 • محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….5

فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………….7
 • بازار بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………….8

2-2-1   تاریخچه……………………………………………………………………………………………..8

2-2-2   تعاریف…………………………………………………………………………………………….12

2-2-2-1 بورس اوراق بهادار………………………………………………………………….12

2-2-2-2 سهم چیست ؟…………………………………………………………………………12

2-2-2-3 سرمایه گذاری………………………………………………………………………..12

2-2-2-4 انواع بازار ……………………………………………………………………………..12

2-2-2-5 سال مالی……………………………………………………………………………….13

2-2-2-6   صورت سود و زیان………………………………………………………………….13

2-2-2-7   ترازنامه………………………………………………………………………………….14

2-2-2-8 سود هر سهم (EPS)……………………………………………………………….14

2-2-2-9 سود تقسیمی هر سهم (DPS)……………………………………………………14

2-2-2-10 پیش بینی سود………………………………………………………………………15

2-2-2-11 تعدیل سود…………………………………………………………………………..15

2-2-2-12 قیمت پایانی سهم…………………………………………………………………..15

2-2-2-13 نسبت قیمت به درآمد………………………………………………………………15

2-2-3 شاخص کل………………………………………………………………………………………16

 • پویایی سیستم ………………………………………………………………………………………..19

2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..19

2-3-2 کلیات پویایی سیستم……………………………………………………………………………20

2-3-3 اصول کلی در مورد دیدگاه سیستمی ……………………………………………………..20

2-3-4 ابزارهای تفکر سیستمی ………………………………………………………………………..22

2-3-4-1 نمودار های علی حلقوی……………………………………………………………..22

2-3-4-2 نمودار های حالت جریان……………………………………………………………23

2-3-5 فرآیند مدل سازی………………………………………………………………………………..24

2-3-6 شبیه سازی………………………………………………………………………………………….27

 • پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………..28

2-4-1 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………..28
2-4-2 تحقیقات در زمینه پویایی سیستم در ایران ………………………………………………….29

2-4-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در جهان……………………………………………………31

فصل سوم : مدل سازی پویایی بازار سهام

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………..34
 • تعریف مساله………………………………………………………………………………………….34

3-2-1 ارزش معاملات…………………………………………………………………………………….36

3-2-2 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………………37

3-2-3 تورم…………………………………………………………………………………………………..39

3-2-4 تولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………………….44

 • فرضیه های دینامیکی……………………………………………………………………………….46

3-3-1 قیمت و تقاضای سهم……………………………………………………………………………..46

3-3-2 اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی…………………………………………………………..48

3-3-3 شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….49

3-3-3-1 مطالعه تاثیر قیمت سهم های بزرگ بر شاخص کل……………………………..50

3-3-4 نوسان های شاخص کل و ریسک بازار……………………………………………………..54

3-3-5 سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی…………………………………………55

3-3-5-1 مطالعه ارتباط تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی………………………………….57

3-3-6 سپرده گذاری در بانک…………………………………………………………………………..58

 • سرمایه گذاری در بازارهای موازی………………………………………………………..59

3-4     نمودار علی حلقوی کل مدل……………………………………………………………………….61

 

فصل چهارم : شبیه سازی ، اجرای مدل و سناریوپردازی    

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………..63
 • مدل قیمت سهام……………………………………………………………………………………..63

4-2-1 اعتبار مدل……………………………………………………………………………………………66

4-2-2 تحلیل حساسیت و سناریو پردازی…………………………………………………………….66

4-2-2-1 مدت زمان سهامداری……………………………………………………………………..67

4-2-2-2 تعدیل سود هر سهم………………………………………………………………………..68

4-2-2-3 تعدیل سود و تغییر زمان سهامداری…………………………………………………..70

4-2-2-4 ورود سهامداران بزرگ به سهم………………………………………………………..71

 • مدل کلی بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….73

4-3-1 اعتبار مدل بازار سهام……………………………………………………………………………..76

4-3-2 تحلیل حساسیت مدل بازار سهام……………………………………………………………….76

4-3-2-1 تاثیر مدت زمان سهامداری بر شاخص کل……………………………………………..77

4-3-2-2 تاثیر افزایش سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………80

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………..81

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..82

   فهرست تصاویر و نمودارها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شکل 2-1 نمایش ساختار حالت و جریان…………………………………………………………………23

شکل 3-1   نمودار خطی ارزش ریالی معاملات…………………………………………………………36

شکل 3-2   نمودار میله ای حجم معاملات سالیانه……………………………………………………….37

شکل 3-3   نمودار خطی شاخص کل بورس…………………………………………………………….38

شکل 3-4   نمودار خطی تورم ………………………………………………………………………………41

شکل 3-5   تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………44

شکل 3-6   حلقه علی حلقوی قیمت سهام و تقاضا برای آن…………………………………………47

شکل 3-7   حلقه اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی………………………………………………….48

شکل 3-8 حلقه شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………….52

شکل 3-9 حلقه نوسانات بازار و ریسک سرمایه گذاری…………………………………………….54

شکل 3-10 حلقه سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی………………………………56

شکل 3-11 حلقه سپرده گذاری در بانک………………………………………………………………..58

شکل 3-12 حلقه ثبات اقتصادی و جذابیت بازار های موازی……………………………………….59

شکل 3-13 نمودار علی حلقوی بازار بورس اوراق بهادار……………………………………………61

شکل 4-1   نمودار جریان مدل قیمت سهام……………………………………………………………….64

شکل 4-2   خروجی قیمت مدل قیمت سهام……………………………………………………………..65

شکل 4-3   حساسیت مدل قیمت نسبت به تغییر زمان سهامداری……………………………………67

شکل 4-4   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود هر سهم…………………………………….68

شکل 4-5   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود بعد از یک زمان خاص…………………69

شکل 4-6   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود و زمان سهامداری………………………..70

شکل 4-7   حساسیت مدل قیمت نسبت به تقاضا در زمان مشخص…………………………………72

شکل 4-8   نمودار جریان مدل ………………………………………………………………………………74

شکل 4-9   خروجی شاخص کل بازار سهام……………………………………………………………..75

شکل 4-10 حساسیت مدل بازار سهام به مدت زمان سهامداری……………………………………77

شکل 4-11 رفتار شاخص کل با تغییر میزان سرمایه گذاری در بورس……………………………78

فهرست جداول

جدول 2-1 قطبیت روابط علی…………………………………………………………………………………23

جدول 2-2 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………28

جدول 2-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در ایران……………………………………………………29

جدول 2-4 تحقیقات در زمینه بازار بورس با روش پویایی سیستم…………………………………..30

جدول 2-5 تحقیقات اقتصادی خارجی با روش پویایی سیستم……………………………………….33

جدول 3-1 تخمین رگرسیونی شاخص از سهم های بزرگ با روش حداقل مربعات…………..51

جدول 3-2 تخمین حداقل مربعات تولید ناخالص و درآمد ملی……………………………………..57

چکیده

بازار سرمایه تأثیر مهمی در اقتصاد هر کشور دارد .برای اقتصاد ایران به دلیل داشتن شرایط تورمی سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه به جای بازار های موازی مانند ارز ، طلا و مسکن می تواند کمک شایانی به تولید و شکوفایی اقتصادی نماید .

مطالعه طریقه تغییر قیمت سهم ها و عوامل موثر بر آن در بیشتر موارد با روش های کلاسیک تحلیل تغییرات قیمت قابل توجیه نیست . برای آن که بتوان شکاف های ناشی از عدم در نظر داشتن اثرات علی و معلولی در ارتباط با بازار سهام را پر نمود نیاز به یک دید سیستمی احساس می گردد . بهترین روش برای در نظر داشتن روابط به صورت علی و معلولی ناشی از دید سیستمی روش پویایی سیستم می باشد . با این روش می توان تاثیر اعمال تصمیمات گوناگون بر سیستم را مورد مطالعه قرار داد .

در این پژوهش بازار بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از روش پویایی سیستم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . شاخص کل بازار نمایانگر وضعیت کلی بازار می باشد و عامل مهمی برای جذابیت بازار سرمایه به شمار می رود . بازار بورس اوراق بهادار دارای پیچیدگی های پویا می باشد و نیاز می باشد روابط درون سیستم به صورت بازخوردی و در ارتباط با هم مطالعه شوند . ویژگی اصلی پویایی سیستم شفاف کردن ساختار درونی سیستم با دید سیستمی و آزمایش تغییر این روابط در زمانی می باشد که تصمیمات مختلف اعمال می شوند . از این رو عوامل موثر بر شاخص کل را با بهره گیری از روش پویایی سیستم مطالعه و مدل کرده و تاثیر سناریو های مختلف را بر آن می سنجیم . نتایج حاصل از تاثیر سناریو های مختلف می تواند برای سیاست گذاری های کلان بازار سرمایه برای جذب سرمایه و جلوگیری از شکل گرفتن حباب در بازار مورد بهره گیری قرار گیرد .

 مقدمه

بازار بورس اوراق بهادار پیچیدگی پویای بسیار زیادی دارد . تحقیقات صورت گرفته برای مطالعه بازار معمولا از کارایی لازم برخوردار نیستند ، دلیل آن همین پیچیدگی پویاست.

در این پایان نامه با بهره گیری از روش پویایی سیستم[1] بازار بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه می کنیم . در این فصل آغاز تعریفی از مساله ارائه می دهیم و سپس ضرورت انجام این پژوهش و اهداف آن را اظهار می کنیم . نو آوری ها و محدودیت های پژوهش در ادامه فصل مورد بحث قرار می گیرند .

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان