دانلود فرمت ورد: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: ارائه ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی- اجتماعی

عنوان:

ارائه­ ی مدلی برای مطالعه سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با بهره گیری از پویایی سیستم ­ها

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..1

11 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

12 تعریف مساله و اظهار موضوع………………………………………………………………………………………….2

121 نوسان قيمت مرغ……………………………………………………………………………………………………. 4

122 افزایش قيمت مرغ…………………………………………………………………………………………………… 4

13 ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

14 پرسش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 8

15 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 9

16 روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9

17 مراحل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 10

18 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 10

19 کاربرد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 11

110 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………………………… 12

21 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

22 علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی………………………………………………….. 13

23 سیاست­های دولت در صنعت مرغ……………………………………………………………………………… 14

231 دوره اول……………………………………………………………………………………………………………. 14

232 دوره دوم……………………………………………………………………………………………………………. 14

233 دوره سوم…………………………………………………………………………………………………………… 15

234 دوره چهارم………………………………………………………………………………………………………… 15

24 پژوهش های انجام شده……………………………………………………………………………………………. 16

24 نقد ادبیات………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 21

31 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

32 پویایی شناسی سیستم………………………………………………………………………………………………. 22

33 مدلسازی………………………………………………………………………………………………………………… 23

34 مدلسازی در سیستم های پویا……………………………………………………………………………………. 23

341 مدلسازي به عنوان يك فرايند تكراري………………………………………………………….. 24

342 رفتار مرجع………………………………………………………………………………………………………… 25

343 افق زماني…………………………………………………………………………………………………………… 25

344 فرضیه پویا…………………………………………………………………………………………………………. 25

345 نمودارهاي علي و معلولي…………………………………………………………………………………….. 26

346 نمودارهاي حالت-جريان……………………………………………………………………………………… 26

347 شبيه سازي دینامیک…………………………………………………………………………………………….. 27

348 تست مدل………………………………………………………………………………………………………….. 27

349 طراحي و ارزيابي سياست…………………………………………………………………………………….. 27

3-5 پيش بيني سريهاي زماني……………………………………………………………………………………………. 28

36 مدیریت زنجیره ارزش………………………………………………………………………………………………. 29

37 تحلیل زنجیره تامین با بهره گیری از پویایی سیستم ها……………………………………………………….. 29

38 متغیرهای کلیدی زنجیره ارزش صنعت مرغ………………………………………………………………… 30

381 تولید گوشت مرغ……………………………………………………………………………………………….. 30

382 قيمت گوشت مرغ……………………………………………………………………………………………… 31

3821 نوسانات قیمت مرغ………………………………………………………………………………………. 31

3822 طریقه افزایش قیمت گوشت…………………………………………………………………………….. 32

383 قیمت نهاده هاي مرغ …………………………………………………………………………………………. 33

383-1 مطالعه قیمت دان آماده……………………………………………………………………………………. 33

383-2 مطالعه قيمت كنجاله سویا……………………………………………………………………………….. 35

383-3 مطالعه قيمت ذرت………………………………………………………………………………………… 36

383-4 مطالعه قیمت جوجه………………………………………………………………………………………. 36

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………. 40

41 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

42 فرضیه پویا……………………………………………………………………………………………………………….41

43 مرز سیستم……………………………………………………………………………………………………………… 42

44 نمودار علت و معلول……………………………………………………………………………………………….. 42

44-1 تغییر در جوجه­ریزی به علت تغییر در قیمت مرغ……………………………………………………. 44

44-2 تغییر در ظرفیت پرورش مرغ مادر در اثر تغییر در قیمت جوجه………………………………… 44

44-3 تغییر در جوجه­ریزی به علت تغییر در قیمت دان ……………………………………………………. 45

44-4 حلقه تعادلی قیمت مرغ……………………………………………………………………………………….. 46

44-5 کاهش قیمت مرغ به علت افزایش مصرف گوشت قرمز………………………………………….. 46

44-6 تاثیر واردات، صادرات، نگهداری و عرضه گوشت یخ­زده……………………………………….. 47

44-7 افزایش تقاضای پیوسته گوشت مرغ………………………………………………………………………. 47

44-8 درآمد ملی………………………………………………………………………………………………………….. 48

45 آمارهای بکار رفته در مدل………………………………………………………………………………………… 49

45-1 تابع جوجه­ریزی مرغ مادر از مهر 85 تا آبان 93 ……………………………………………………. 49

45-2 تابع میانگین وزن استاندارد مرغ بر حسب مدت زمان پرورش…………………………………… 50

45-3 شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………………………… 50

45-4 نمودار تابع تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… 50

45-5 درآمد­ سرانه………………………………………………………………………………………………………… 51

45-6 نرخ ارز دولتی…………………………………………………………………………………………………….. 52

45-7 تابع تلفات………………………………………………………………………………………………………….. 53

45-8 میانگین زمان رشد……………………………………………………………………………………………….. 53

45-9 تعداد کل واحدهای مرغداری……………………………………………………………………………….. 54

45-10 قیمت مکمل گوشتی………………………………………………………………………………………….. 54

45-11 قیمت گندم………………………………………………………………………………………………………. 55

45-12 بهسازی مرغداری­ها…………………………………………………………………………………………… 55

46 ساختمان کلی مدل…………………………………………………………………………………………………… 57

47 توضیح معادلات مهم…………………………………………………………………………………………………… 58

48 نمودار جریان مدل…………………………………………………………………………………………………… 59

49 شبیه سازی مدل………………………………………………………………………………………………………. 61

410 اعتبار سنجی مدل………………………………………………………………………………………………….. 61

410-1 آزمون کفایت مرزهای مدل ……………………………………………………………………………….. 61

410-2 آزمون ساختار…………………………………………………………………………………………………… 61

410-3 آزمون حالت حدی……………………………………………………………………………………………. 62

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

410-4 آزمون ابعاد………………………………………………………………………………………………………. 62

410-5 آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………… 62

411 تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………………………. 66

412 نحوه مقایسه سیاست های مهم………………………………………………………………………………… 67

413 شناسایی نقاط اهرمی مدل …………………………………………………………………………………….. 67

414 سناریو سازی………………………………………………………………………………………………………… 68

415 ساخت سناریو………………………………………………………………………………………………………. 69

415-1 استراتژی افزایش تولید خوراک آماده…………………………………………………………………… 69

41511 انواع خوراک طیور………………………………………………………………………………………… 69

41512 مزایای پلت کردن خوراک……………………………………………………………………………… 71

4152 بهسازی مرغداری­ها…………………………………………………………………………………………… 73

4153 بهینه­سازی مصرف سوخت…………………………………………………………………………………. 73

4154 کاهش دوره پرورش………………………………………………………………………………………….. 75

فصل پنجم: یافته ها و پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 77

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-2 نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………… 78

5-2-1 ارزیابی پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. 81

5-3 اعمال سیاستهای مختلف روی مدل و آثار آنها…………………………………………………………….. 81

5-3-1 نهاده­های مرغ……………………………………………………………………………………………………… 81

5-3-2 هزینه تولید…………………………………………………………………………………………………………. 84

5-3-3 شاخص تولید……………………………………………………………………………………………………… 85

5-3-4 میزان تولید ماهانه گوشت مرغ………………………………………………………………………………. 85

5-3-5 قیمت مرغ زنده…………………………………………………………………………………………………… 86

5-3-6 سود حاصل از صنعت مرغ گوشتی………………………………………………………………………… 87

5-4 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-6 منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-7 پیوست…………………………………………………………………………………………………………………… 94

فهرست جداول

جدول 11 استاندارد مصرف و ضریب تبدیل دان ………………………………………………………………. 6

جدول 12 ضریب تبدیل دان در سالهای اخیر……………………………………………………………………… 7

جدول 31 میزان تولید گوشت مرغ در کشور……………………………………………………………………. 31

جدول 32 درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال…………………………………………………. 31

جدول 33 متوسط قیمت سالانه گوشت مرغ…………………………………………………………………….. 32

جدول 34 رشد سالانه و قیمت دان مرغ…………………………………………………………………………… 34

جدول 35 میانگین قیمت جوجه در سالهای مختلف………………………………………………………….. 37

جدول 41 درآمد سرانه هر ایرانی در سال………………………………………………………………………… 51

جدول 42 درصد تغییر نقاط کلیدی زنجیره نسبت به یک درصد افزایش مقادیر اولیه متغیرها….. 67

جدول 51 تاثیر سناریو­های گوناگون بر قیمت ذرت …………………………………………………………. 83

جدول 52 تاثیر سناریو­های گوناگون بر هزینه تولید جوجه ……………………………………………….. 83

جدول 53 تاثیر سناریو­های گوناگون بر هزینه تولید ………………………………………………………….. 84

جدول 54 تاثیر سناریو­های گوناگون بر میزان تولید مرغ ……………………………………………………. 86

جدول 55 تاثیر سناریو­های گوناگون بر قیمت مرغ زنده ……………………………………………………. 86

جدول 56 تاثیر سناریو­های گوناگون بر سود صنعت مرغ گوشتی ……………………………………….. 87

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 11 وزن لاشه مرغ در کشور های مختلف …………………………………………………………………. 7

شکل 31 درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال………………………………………………….. 24

شکل 32 میانگین قیمت مرغ بصورت ماهانه بین سالهای 87 تا 92…………………………………….. 25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شکل 33 متوسط رشد قیمت دان در ماه های مختلف………………………………………………………… 26

شکل34 طریقه رشد قیمت دان…………………………………………………………………………………………. 27

شکل35 نمودار قیمت سویا……………………………………………………………………………………………. 28

شکل36 نمودار قیمت ذرت……………………………………………………………………………………………. 28

شکل37 در صد رشد ماهانه قیمت جوجه نسبت به ماه قبل………………………………………………….30

شکل38 طریقه رشد قیمت جوجه در ماههای مختلف…………………………………………………………. 31

شکل 41 نمودار علت ومعلول ………………………………………………………………………………………. 43

شکل 42 حلقه های تعادل جوجه­ریزی با قیمت مرغ…………………………………………………………. 44

شکل 43 حلقه کاهنده قیمت جوجه و پرورش مرغ مادر……………………………………………………. 45

شکل 44 حلقه کاهنده جوجه­ریزی و قیمت دان……………………………………………………………….. 45

شکل 45 حلقه تعادل قیمت مرغ و تقاضا…………………………………………………………………………. 46

شکل 46 حلقه های تعادل قیمت و تقاضای گوشت مرغ و قرمز…………………………………………. 46

شکل 47 حلقه تعادلی قیمت و موجودی مرغ…………………………………………………………………… 47

شکل 48 حلقه افزایشی تقاضا و مصرف سرانه…………………………………………………………………. 48

شکل 49 حلقه افزاینده درآمد ملی و مصرف مرغ سرانه…………………………………………………….. 49

شکل410 نمودار اندازه و پیش بینی جوجه­ریزی در واحد های مرغ مادر…………………………….. 49

شکل 411 تابع وزن استاندارد برحسب زمان پرورش………………………………………………………… 49

شکل 412 نمودار شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………… 50

شکل 413 نمودار تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… 51

شکل 414 نمودار درآمد سرانه هر ایرانی…………………………………………………………………………. 52

شکل 415 نرخ ارز واردات نهاده های مرغ …………………………………………………………………….. 53

شکل 416 درصد تلفات هر دوره مرغ های گوشتی…………………………………………………………… 53

شکل417 میانگین زمان دوره رشد در سالهای مختلف……………………………………………………….. 54

شکل418 تعداد کل مرغداری­های گوشتی و تخم گذار کشور…………………………………………….. 54

شکل419 قیمت مکمل دان گوشتی در سالهای مختلف……………………………………………………… 55

شکل420 قیمت گندم در سالهای مختلف………………………………………………………………………… 54

شکل421 تعداد واحدهای بهسازی شده …………………………………………………………………………. 55

شکل422 تعداد واحدهای بهینه شده در مصرف سوخت……………………………………………………. 56

شکل 423 نمودار جریان……………………………………………………………………………………………….. 60

شکل 424 نمودار پیش بینی تقاضا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. 61

شکل 425 نمودار پیش بینی تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………… 63

شکل 426 نمودار پیش بینی ضریب تبدیل در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. 63

شکل 427 نمودار پیش بینی مصرف سرانه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. 63

شکل 428 نمودار پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………. 64

شکل429 نمودار پیش بینی قیمت ذرت در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………… 64

شکل430 پیش بینی قیمت سویا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… 64

شکل431 پیش بینی قیمت مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………………. 65

شکل432 پیش بینی میانگین وزن مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………… 65

شکل433 پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………….. 65

شکل434 پیش بینی مصرف دان در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… 66

شکل435 پیش بینی شاخص تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. 66

شکل436 میزان تولید خوراک پلت در استراتژی­های گوناگون……………………………………………. 73

شکل437 تعداد واحدهای بهسازی شده در استراتژی­های گوناگون…………………………………….. 73

شکل438 تعداد واحدهای بهینه در مصرف سوخت در استراتژی­های گوناگون………………………… 74

شکل439 زمان رشد متوسط در استراتژی­های گوناگون……………………………………………………… 76

شکل51 پیش­­بینی قیمت دان در مدل پایه…………………………………………………………………………. 78

شکل52 پیش­بینی قیمت جوجه در مدل پایه ……………………………………………………………………. 78

شکل53 پیش­بینی قیمت تمام شده مرغ در مدل پایه………………………………………………………….. 79

شکل54 پیش­­بینی میزان تولید مرغ در مدل پایه…………………………………………………………………. 79

شکل55 پیش­بینی قیمت مرغ زنده در مدل پایه ………………………………………………………………… 79

شکل56 پیش­بینی کل سود تولید گوشت مرغ در مدل پایه…………………………………………………. 80

شکل57 پیش­بینی مقدار شاخص تولید در مدل پایه ………………………………………………………….. 80

شکل58 پیش­بینی هزینه تولید جوجه در مدل پایه…………………………………………………………….. 80

شکل59 پیش­بینی کل سود تولید جوجه در مدل پایه ………………………………………………………… 81

شکل5-10 پیش­بینی میزان ضریب تبدیل در مدل پایه…………………………………………………………. 81

شکل5-11 نتایج سناریو پردازی- قیمت ذرت……………………………………………………………………. 82

شکل512 نتایج سناریو پردازی- قیمت سویا……………………………………………………………………. 82

شکل513 نتایج سناریو پردازی- هزینه تولید جوجه………………………………………………………….. 83

شکل 514 نتایج سناریو پردازی- قیمت جوجه…………………………………………………………………. 83

شکل 515 نتایج سناریو پردازی- کل سود تولید جوجه…………………………………………………….. 84

شکل 516 نتایج سناریو پردازی- قیمت تمام شده تولید مرغ……………………………………………… 84

شکل 517 نتایج سناریو پردازی-شاخص تولید………………………………………………………………… 85

شکل 518 نتایج سناریو پردازی- میزان تولید مرغ آماده…………………………………………………….. 86

شکل 519 نتایج سناریو پردازی- قیمت مرغ زنده…………………………………………………………….. 86

شکل 520 نتایج سناریو پردازی- کل سود مرغ گوشتی……………………………………………………… 87

چکیده

صنعت مرغ کشور هم از نظر اندازه و هم از نظر تعداد نیروی انسانی درگیر، یکی از بزرگترین صنایع کشور می­باشد. این صنعت همواره با چالش نوسان و رشد زیاد قیمت مرغ مواجه می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی زنجیره ارزش تولید گوشت مرغ کشور و پیشنهاد بهترین راهکار برای جلوگیری از رشد قیمت می­باشد. مدل مربوط به این زنجيره ارزش با روش پويايي سيستم­ها براي شناخت و ارزيابي عوامل اثرگذار بر آن بسط داده شده می باشد. نوع مشکل و ساختار زنجیره، «قیمت مرغ» و «میزان تولید گوشت» را به عنوان متغیرهای کلیدی سیستم مشخص می­کند. متغيرهاي اصلي دیگر نیز شناسايي و روابط بازخوردی آنها در نمودارهای علّی حلقوی رسم شده و با بهره گیری از این متغیرها و وابستگی بین آنها مدل اصلي در قالب نمودار انباشت جريان ساخته شده می باشد.

با در نظر داشتن راهکار­های موجود برای بهبود زنجیره ارزش استراتژی­هایی پیشنهاد گردید. این استراتژی­ها «کاهش زمان پرورش»، «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید»، «افزایش تولید دان پلت» و «بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری­ها» می­باشد. نرم افزار VENSIM PLE (version5) نیز برای شبیه­سازی مدل زنجیره ارزش صنعت مرغ و پیش­بینی مقدار متغیرهای کلیدی در سناریوهای مختلف مورد بهره گیری قرار گرفت. پس از اجراي مدل و آزمودن سناریوهای گوناگون، راهبردها به ترتیب اثرگذاری بر شاخص­های کلیدی اولویت­بندی شدند. استراتژی «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید» به عنوان بهترین استراتژی در وضعیت امروز صنعت مرغ کشور برای دوره کوتاه مدت معرفی گردید. این رهیافت با پیش­بینی افزایش تولید ماهانه گوشت مرغ و کاهش قیمت تعادلی، به گونه کل بهترین عملکرد را در تمام شاخص­ها نسبت به استراتژی های دیگر از خود نشان داده می باشد. پس از این استراتژی، «افزایش تولید دان پلت» راهکار برتر بعدی می باشد. در این راهبرد نیز شاخص­ها، بهبود پیدا کرده­اند، البته نه به اندازه استراتژی قبل. این مدل نشان داد استراتژی «بهینه سازی مصرف سوخت»
نمی­تواند تغییر محسوسی در هزینه تولید و دیگر نقاط کلیدی زنجیره ایجاد کند، با اینکه از جنبه­های بسیاری مهم می باشد. استراتژی «کاهش زمان پرورش» نیز با اینکه ضریب تبدیل را کاهش داده و باعث افزایش راندمان می­گردد، اما کاهش تولید ناشی از این استراتژی قیمت را به گونه چشم گیری افزایش داده و پاسخگوی نیاز امروز این صنعت نیست.

مقدمه

مديريت زنجيره تامین، يكي از استراتژي هاي رقابتي مهم برای افزايش بهره­وري و سود­دهي در هر سازمان می باشد. مفهوم «مدیریت زنجیره تامین» منجر به تغییر تفکر مدیران در جهت یکپارچه­سازی تمام مراحل تهیه و توزیع کالا و خدمت می­گردد. این نوع توجه نه تنها مدیران را مجبور می­کند که کارکرد های سازمان خود را کارا و بهره­ور نمایند، بلکه بایستی منافع کلیه حلقه­های زنجیره عرضه را نیز مد­نظر قرار­ دهند. زیرا ناکارآمدی هر یک از آنها روی کل زنجیره اثر منفی دارد. توجه مدیریت زنجیره عرضه با مدیریت سنتی که قبل از آن متداول بود، کاملا متفاوت می باشد. در مدیریت سنتی هدف بهینه­سازی در درون مرزهای یک حلقه­ی زنجیره می باشد در حالی که در مدیریت زنجیره­ی عرضه، بهینه­سازی کل زنجیره مدنظر می باشد. نتیجه­ی این هماهنگی و یکپارچگی در حلقه­های زنجیره عرضه، ارائه کالا و خدمت با هزینه ی کمتر و کیفیت بهتر می­باشد.

در مدیریت سنتی پیکاری همیشگی بین دو حلقه­ی پیاپی زنجیره در میان بود. مثلا تولید­کننده و توزیع­کننده همیشه به دنبال قیمت مطلوب­تر و نگهداشت موجودی کمتر بودند. در حالی که شاید این پیکار به تضعیف یا نابودی هر دوی آنها بیانجامد. پیامد این کار پیدایش یک اختلال در کل زنجیره می باشد که همه­ی حلقه­ها از آن آسیب می­بینند. پس بهینه ­سازی هر یک از زیرسیستم­ها به بهینه ­سازی کل سیستم منجر نمی­گردد. اما در مدیریت زنجیره تامین با دید کل­نگر به سیستم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می­گردد. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمام حلقه­های زنجیره­ی عرضه و روش­های جدید برنامه­ریزی می­باشد و دانش مدیریت زنجیره تامین به دنبال گسترش این رویکرد می باشد [1]. پورتر زنجیره تامین را شامل همه­ی فعالیت­های مورد نیاز برای ارائه یک خدمت یا محصول به مشتری نهایی می­داند. از دیدگاه او به زنجیره تامین، مراحل ساخت و توزیع به عنوان قسمتی از جریان کالا و خدمات افزوده
می­گردد. به بیانی دیگر با این رویکرد، زنجیره تامین در بر گیرنده سه حوزه تدارک، تولید و توزیع

می­گردد [2]. این رویکرد می­تواند تمام مراحل ایجاد ارزش در طول زنجیره را شناسایی و جایگاه آن را مطالعه نماید. [1] [2] [3]

صنعت مرغداري دومين صنعت بعد از صنعت نفت كشور می باشد. بر اساس آمار فائو صنعت مرغ ایران رتبه­ی هفتم در تولید مرغ در جهان را داراست [3]. با وجود گستردگي واحدهاي توليد و اهميت آن در سبد غذايي مردم، اين صنعت در كشور ما با مشكلات فراواني روبرو می باشد که در نوسان و افزایش قيمت گوشت مرغ خود را نشان می­دهد و آنها را می­توان در دو دسته کلی برشمرد: (1) ضعف مدیریت مرغداری­ها و عدم تمایل به آموزش در مدیران سنتی، بالا بودن دوره پرورش، عدم فعالیت و یا نیمه­فعال بودن بسیاری از واحد­های تولیدی، فقدان مديريت واحد در زنجيره توليد، نوسان تولید در جوجه یک روزه، مستقل بودن واحدهای تولیدی و عدم وجود سیستم قراردادی (2) هزينه بالای تولید به دلیل بالا بودن ضريب تبديل، تجهیزات قدیمی، مصرف انرژی بالا، نوسان قیمت نهاده­های دان، عدم بهره گیری کامل از دان پلت.

نوسانات قيمت گوشت مرغ و نهاده هاي آن چالش هاي اساسي اين صنعت می باشد كه هر ساله موجب عدم تعادل در بازار مي­گردد و چاره جويي براي كاهش اين نوسانات يكي از نگراني­هاي دولت می باشد. اين نوسانات مي­تواند تابعي از عوامل عرضه مانند تغييرات قيمت عوامل توليد و یا تقاضاي مصرف كنندگان باشد. از اين رو با وجود کوشش­هايي كه دولت براي تنظيم بازار برداشته، اما هنوز به موفقيت قطعي كامل در تنظيم بازار این محصول دست نيافته می باشد [4].[4]

گوشت مرغ به دلايل گوناگون اقتصادي و بهداشتي از جايگاه ويژه­اي در بين اقلام مختلف پروتئين حيواني برخوردار می باشد. اين امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداري در ايران و جهان را به همراه داشته می باشد به گونه­اي كه توليد گوشت مرغ در ايران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1871 هزار تن در سال 1391 افزايش يافته و از اين جهت رتبه هشتم را در بين كشورهاي توليد كننده اين محصول دارد. همسو با افزايش توليد، سرانه مصرف اين محصول نيز از 18 كيلوگرم در سال 1350 به رقم 24.4 كيلوگرم در سال 1390 رسيده می باشد و از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنيا (14كيلوگرم) نيز بيشتر مي­باشد [3].[3]

صنعت مرغداري به دلايل گوناگوني مانند سرعت بالاي رشد طيور در زمان كوتاه نسبت به ساير دامها، ضريب تبديل غذايي پايين، امكان توليد در تمام شرايط آب­و­هوايي، سرمایه پایین نسبت به ساير صنايع دامپروري داراي اولويت می باشد. افزون بر اين، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبه­هاي بهداشتي نيز به دليل عدم امكان انتقال سريع بيماريهاي ميكروبي، ويروسي و انگلي به بشر، ارزش غذايي بالا، تركيب مناسب اسيدهاي آمينه ضروري، ضريب هضم بالا و کلسترول پایین­تر نسبت به گوشت قرمز برتري دارد. همچنين، شايان ذكر می باشد كه اين صنعت در سالهاي اخير پيشرفت هاي فناوري وسيعي در زمينه اصلاح ژنتيكي طيور داشته كه از لحاظ كمي و كيفي توليد را تحت تاثیر قرارداده می باشد. اما به رغم اين اهميت و كوشش هاي دولت در حمايت از اين صنعت، توليدات اين بخش هنوز برای تقاضاي داخلي هم کافی نیست.

بررسي­هاي انجام شده توسط مركز پشتيباني طيور شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور نشان
مي­دهد كه به گونه متوسط حدود 60 درصد هزينه توليد يك كيلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزينه خوراک (دان) دارد. در بين اقلام مختلف تشكيل دهنده غذاي مرغ، ذرت، كنجاله سويا به گونه متوسط 62 تا 70 درصد از هزينه خوراك مرغ را تشكيل مي­دهد. آن چیز که بر اهميت ذرت، كنجاله سويا، ذرت به عنوان نهاده هاي اصلي صنعت مرغداري مي افزايد، آن می باشد كه اين اقلام اکثراً وارداتي بوده و نوسانات ناشي از قيمت واردات اين محصولات همواره باعث نوسانات شديد قيمت محصول نهايي اين صنعت (گوشت مرغ) گرديده می باشد. به رغم کوشش هاي صورت گرفته، صنعت مرغداري كشور هنوز نوسانات شديد قيمت نهاده هاي توليد و عدم كنترل مناسب قيمت آنها را از يك سو و كنترل شديد قيمت محصول توليدي (گوشت مرغ) را از سوي ديگر تجربه مي­كند، كه اين امر به نوبه خود موجب كاهش سود توليد كننده و عدم رغبت به سرمايه گذاري در اين بخش مي­گردد

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 139

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان