دانلود فایل: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه

استادراهنما :

دکتر نیکبخش جوادیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1 مقدمه: 2

1-2 مکانیابی هاب و آرک‌هاب… 2

1-2-1 مکانیابی آرک‌هاب… 5

1-3 الگوریتم ژنتیک… 6

1-3-3 ساختار الگوریتم ژنتیک… 13

1-4 مسئله پژوهش و ضرورت آن. 14

1-5 روش پژوهش.. 15

1-6 ساختار گزارش پایان‌نامه. 15

1-7 نتیجه‌گیری.. 16

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1مقدمه. 18

2-2 اهمیت حمل و نقل.. 18

2-3 جایگاه حمل و نقل و مطالعه تأثیر آن در اقتصاد کشورها 19

2-4 آثار عمده اقتصادی حمل و نقل.. 20

2-4-1 ارزش افزوده بخش حمل و نقل.. 21

2-4-2 سرمایه ثابت ناخالص در بخش حمل و نقل.. 22

2-5 اشتغال‌زایی بخش حمل و نقل.. 23

2-5-1  زیر بخش جاده‌ای.. 24

2-5-2 زیر بخش ریلی.. 25

2-5-3 زیربخش هوایی.. 25

2-5-4  زیربخش‌های دریایی.. 25

2-6 اهمیت حمل و نقل در جهت توسعه تجارت جهانی.. 25

2-7 مدل‌سازی مسائل هاب… 27

2-8 مدلسازی مسائل آرک‌هاب… 28

2-9 نتیجه‌گیری.. 28

فصل سوم – روش پژوهش

3-1 مقدمه. 30

3-2 مدل‌های مکانیابی هاب… 30

3-3 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب… 32

3-4 مدل‌سازی.. 35

3-4-1 مدل‌های هاب میانه. 35

3-4-2 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب… 37

3-5 نتیجه‌گیری.. 40

فصل چهارم – مخاسبات و یافته های پژوهش

4-1 مقدمه: 42

4-2 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 42

مفروضات: 42

4-3 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه. 47

4-4 روش حل پیشنهادی مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه. 52

4-4-1 نمایش جواب… 52

4-4-2 ایجاد جمعیت اولیه: 53

4-4-3 استراتژی جریمه. 53

4-4-4 استراتژی انتخاب: 54

4-4-5 استراتژی نخبه. 54

4-4-6 تابع برازش… 54

4-4-7 عملگر تقاطع. 54

4-4-8 عملگر جهش… 55

4-4-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی.. 55

4-5-7 عملگر تقاطع. 58

4-5-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی.. 59

4-6 نتایج بدست آمده برای مسئله مکانیابی آرک‌هاب‌و مشخصات کامپیوتر مورد بهره گیری 60

4-6 گزارش حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 63

4-7 نتیجه گیری.. 68

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1 نتیجه‌گیری.. 70

5-2 تحقیقات آتی و پیشنهادات… 71

منابع و مأخذ. 72

 

فهرست جداول:

جدول شماره 1 اثر تغییر خدمات حمل و نقل بر شاخص هزینه زندگی………………………………………………………….. 21

جدول شماره 2 ارزش افزوده بخشهای حمل و نقل و کل کشور……………………………………………………………………. 22

جدول شماره 3 سهم اعتبارهای عمرانی بخش حمل و نقل از ک سرمایه‌گذاریهای عمرانی کشور (2)………………. 23.

جدول شماره 4 میزان اشتغال در بخش حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری طی سالهای 75-1345………………….. 24

جدول شماره 5 سطوح مورد بهره گیری در فرایند تاگوچی………………………………………………………………………………… 56

جدول شماره 6 پارامترهای بهینه………………………………………………………………………………………………………………… 56

جدول شماره 7  حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه………………………………………………………………..59

جدول شماره 8 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل با الگوریتم ژنتیک تنظیم شده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول شماره 9 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک……………….. 61

جدول شماره 10 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک………………. 63

جدول شماره 11 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک………………..64

جدول شماره 12 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک ……………….65   (5آرکهاب)

جدول شماره 13 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه و مقایسه با الگوریتم ژنتیک………………………..66

فهرست تصاویر و نمودار:

شکل شماره 1. شکل نمونه از توپولوژی هاب  …………………………………………………………………………………………… …4

شکل شماره 2. حل مسئله مکانیابی10 هاب میانه که از داده‌های CAB و ضریب 4/0 بهره گیری شده می باشد ……………33

شکل شماره 3. حل مسئله آرک‌هاب با 10 گره و ضریت تخفیف 4/0 و داده های CAB …………………………………34

چکیده

در این پایان‌نامه موضوع مکانیابی آرک‌هاب با سطوح ظرفیت چندگانه و دو نوع تخصیص یگانه و چندگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مطالعه مکانیابی آرک‌هاب در ادبیات موضوع مکانیابی هاب نشان از نبود این سازوکار در ادبیات مکانیابی هاب دارد. در این پژوهش آغاز به مسئله حمل و نقل و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و تأثیر آن در تولید ناخالص ملی پرداخته شده و پس از آن مدل مکانیابی آرک‌هاب ارائه می گردد. برای مدلسازی مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه و چندگانه و سطوح ظرفیت چندگانه فرض دوم از مسئله مکانیابی هاب آزاد سازی می گردد و مدل ریاضی بر مبنای فرض های جدید ساخته می گردد. پس از آن مدل در نرم افزار گمس نوشته شده و با حل کننده cplex حل می گردد. اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش داده‌های پست استرالیا می‌باشد. پس از حل این مسئله توسط گمس، الگوریتم ژنتیکی برای حل این مدل ارائه می گردد که در آن از سه سطح تصمیم گیری بهره گیری شده می باشد. در انتها نیز جوابها ارائه شده و مقایسه بین حل با نرم افزار و حل فرا ابتکاری صورت می‌گیرد.

مقدمه:
در این فصل به مطالعه موضوع مورد پژوهش می‌پردازیم و به توضیح مدلی خاص از حمل و نقل در قالب مسئله مکانیابی هاب [1]می‌پردازیم، که اهمیتی بالقوه در ساختار شبکه‌های مخابراتی و حمل و نقل‌های عظیم دارد. هاب‌ها نوعی خاص از تسهیلات هستند که به عنوان نقاط سوئیچ، مرتب‌سازی‌ و انتقال در سیستم‌های توزیع چند به چند فعالیت می‌کنند؛ پس از معرفی مسائل هاب و آرک‌هاب روش حل مورد نظر در این پایان نامه که در چارچوب الگوریتم ژنتیک می باشد را مطالعه کرده و در مورد آن توضیحاتی ارائه خواهد گردید سپس به مسئله مورد پژوهش و ضرورت آن در ادبیات موضوع و روش پژوهش انجام گرفته، پرداخته می گردد و در انتها نیز ساختار گزارش پایان نامه ارائه خواهد گردید
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 87

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان