دانلود پژوهش: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

        پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان :

یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول

استاد راهنمای اول:

پروفسور ایرج مهدوی

استاد راهنمای دوم :

دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول ، مقدمه و کلیات پژوهش……………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………3

1-4 ساختار پایان­­نامه………………………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم، مرورادبیات………………………………………………………………………………………………..5

2-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….6

2-2   تاریخچه پیدایش زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………6

2-3 مفهوم زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………8

2-4   یکپارچگی زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………9

2-5   مفاهیم کیفیت……………………………………………………………………………………………………………..11

2-5-1 طبقه بندی های تعریف کیفیت…………………………………………………………………………12

2-6 مسائل NP-hard………………………………………………………………………………………………….13

2-7   روش­های حل مسائل……………………………………………………………………………………………………13

2-8   مقدمه ای بر الگوریتم های برگرفته از اصول تکامل طبیعی……………………………………… ………… 16

2-8-1   چارلز داروین……………………………………………………………………………….16

2-8-2   انتخاب طبیعی………………………………………………………………………………………………17

2-8-3   گرگور مندل ……………………………………………………………………………………………..17

2-8-4   نظريۀ ترکيبی انتخاب طبيعی…………………………………………………………………………..18

2-9   مسائل بهینه سازی چندهدفه و روش های حل آن ها……………………………………………………………19

2-9-1   الگوریتم NSGA-II……………………………………………………………..21

2-9-2   الگوریتم MOPSO …………………………………………………………….22

2-9-2-1 ایده طراحی الگوریتم ……………………………………………………………………23

2-9-2-2 تشریح کلی الگوریتم……………………………………………………………………..24

2-9-3   روش محدودیت- Ԑ……………………………………………………………………. …………………….26

2-10 مروری بر تحقیقات مرتبط……………………………………………………………………27

2-12 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………..29

فصل سوم ،ارائه مدل پیشنهادی ………………………………………………………………31

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..32

3-2   ویژگی های مدل…………………………………………………………………………………………………………34

3-3   مدل ریاضی مسئله………………………………………………………………………………………………………..34

3-3-1 معرفی اندیس­های مدل…………………………………………………………………………………..34

3-3-2 معرفی پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………..34

3-3-3 معرفی متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………..35

3-3-4 ارائه مدل برنامه­ریزی عددصحیح……………………………………………………………………..36

3-3-5 توضیح محدودیت ها ……………………………………………………………………….37

فصل چهارم، ارائه روش حل و تحلیل آن……………………………………………………………39

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..40

4-2 نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………40

4-3 شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41

4-3-1 عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..45

4-3-2 نخبه گرایی……………………………………………………………………………………45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3-3 تقاطع…………………………………………………………………………………………….47

4-3-4جهش……………………………………………………………………………………………47

4-3-5 شروط توقف………………………………………………………………………………………………..50

4- 4 شرحی بر نحوه طراحی   MOPS……………………………………..…………………………………………..51

4-5 اجرای الگوریتم­ها…………………………………………………………………………………………….52

4-5-1 نتایج سایز کوچک………………………………………………………………………………………..54

4-5-1-1 اندازه یک ونمونه یک……………………………………………………………………55

4-5-1-2 اندازه یک و نمونه دو…………………………………………………………………….55

4-5-1-3 اندازه یک و نمونه 3……………………………………………………………………….55

4-5-2 نتایج سایز متوسط………………………………………………………………………………………….57

4-5-2-1 اندازه 2 و نمونه 1………………………………………………………………………….57

4-5-2-2 اندازه 2 و نمونه 2………………………………………………………………………….58

4-5-2-3 اندازه 2 و نمونه 3………………………………………………………………………….60

             4 -5-3 نتایج سایز بزرگ……………………………………………………………………………………….60

4-5-3-1 اندازه 3 ونمونه 1…………………………………………………………………………..61

4-5-3-2 اندازه 3 و نمونه 2………………………………………………………………………….62

4-5-3-3 اندازه 3 و نمونه 3………………………………………………………………………….63

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………….64

5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..65

5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….66

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..67

فهرست جداول

جدول (2-1) چارلز داروین ………………………………………………………………………………………………….16

جدول(2-2) گرگور مندل……………………………………………………………………………………………………..17

جدول(2-3) مروری بر تحقیقات مرتبط…………………………………………………………………………………..27

جدول (3-1) فهرست اندیس های مدل…………………………………………………………………………………..34

جدول (3-2) فهرست پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………….34

جدول (3-3)فهرست متغیرهای عدد صحیح و غیر صحیح بهره گیری گردید ه در مدلسازی………………………35

جدول(4-1) نتایج روش محدودیت-Ԑ…………………………………………………………………………………..41

جدول(4-2) تابع تجمعی………………………………………………………………………………………………………46

جدول(4-3) ترکیبات قابل بهره گیری…………………………………………………………………………………………50

جدول(4-5) اندازه کوچک…………………………………………………………………………………………………54

جدول(4-6) اندازه متوسط…………………………………………………………………………………………………….58

جدول(4-7) سایز بزرگ………………………………………………………………………………………………………60

فهرست شکل­ها

شکل(2-1) حرکت پرندگان…………………………………………………………………………………………………25

شکل (4-1) نمایشی از کروموزوم شکل گرفته برای نگهداری تامین کننده هر قطعه…………………………42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شکل (4-2) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع محصولات بین فروشندگان مختلف……………………….42

شکل(4-3) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع قطعات یدکی بین فروشندگان متعلق به زنجیره………….43

شکل(4-4) نحوه تولید فرزندان از تقاطع …………………………………………………………………………………48

شکل(4-5)نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 1…………………………………………………………56

شکل(4-6) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 2………………………………………………………..56

شکل(4-7) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه 3………………………………………………………..57

شکل(4-8) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 1…………………………………………………………59

شکل(4-9) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 2…………………………………………………………59

شکل(4-10) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز دو نمونه 3……………………………………………………….60

شکل(4-11) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز سه نمونه 1……………………………………………………….62

شکل(4-12)نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز سه نمونه 2………………………………………………………..62

شکل(4-13) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز سه نمونه 3………………………………….63

چکیده

مانند اقدامات استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین، کوشش در ایجاد یک سیستم کارا و یکپارچه می باشد، که از طریق آن اثرات هرگونه حرکت و یا تغییری که در یک یا چند حلقه زنجیره ایجاد می گردد،در سایر حلقه ها مشخص بشوند. کیفیت محصول یک بعد مهم عملکرد عملیاتی در مدیریت زنجیره تأمین می باشد. پس بایستی به توسعه فعالیت های مشترک بین صاحبان کارخانه ها، تأمین کنندگان و مشتریان ، که کارخانه ها را قادر می سازد باهم کار کنند و کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند، توجه گردد.

در این مطالعه پس از یک مرور کلی بر زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول، یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه برای مطالعه اثر متقابل یکپارچگی زنجیره تامین بر کیفیت محصول ارائه می گردد. مدل ارائه شده در این پژوهش، یک مدل چهار سطحی در زنجیره تامین می باشد و در خلال آن بر خلاف اغلب تحقیقات در این حوزه که تنها به بحث کمیت هزینه/سود تصریح دارند به ضرورت کیفیت و رضایت مشتری نیز پرداخته شده می باشد.

برای حل این مدل دو هدفه، از یک روش دقیق محدودیت – Ԑ((Ԑ -constraint و بدلیل پیچیدگی آن از 2روش الگوریتم­های فراابتکاری مخصوص حل مدل های چند هدفه، به نام های الگوریتم ژنتیک چند هدفه[1]) NSGA-II) و الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه[2] (MOPSO) بهره گیری شده می باشد. و در نهایت به مطالعه نتایج و ارائه تحلیلی برای هر یک پرداخته می­گردد.

مقدمه

در دنياي رقابتي امروز با در نظر داشتن ويژگيهاي محيط هاي جديد توليدي و طبيعت مشتريان، ديگر شيوه هاي مديريت توليد گذشته كه يكپارچگي كمتري در فعاليتهايشان دنبال مي كردند كارايي خود را از دست داده اند و امروزه شركتها نياز دارند تا يكپارچگي منظمي را در تمام فعاليتهاي توليدي خود- از مواد خام تا مصرف كننده نهايي- ايجاد كنند[1].

همچنین عنصري كه مهمترين تأثیر را در تجارت امروزي دارد شناسايي نياز ها و خواسته هاي مشتريان می باشد، که افزایش رضایت مشتری را در پی خواهد داشت. کيفيت نیز طبق تعریف بسیاری از منابع هيچ معنا و مفهومي بجز هر آن چیز که که مشتري واقعا مي خواهد، ندارد . به عبارت ديگر يک محصول زماني با کيفيت می باشد که با خواسته ها ونيازهاي مشتري انطباق داشته باشد. کيفيت بايد به عنوان انطباق محصول با انتظارات مشتري تعريف گردد [2].

در نتیجه يكپارچه سازي زنجيره تامين با ارتباط با مشتري(دریافت بازخور و راضی نگهداشتن مشتری)چنان اهمیتی دارد که بخش گسترده اي از تصميمات عملكردي در زنجيره تامين متاثر از اطلاعات ارائه شده توسط ارتباط با مشتر ي و در واقع بر پايه ي خواسته هاي خود مشتريان می باشد و اجراي آن بيانگر ايجاد يك زنجيره تامين مشتري مدار و به طبع آن بهبود کیفیت و برخورداری از جايگاهي شايسته در ميان ساير رقبا خواهد بود.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 79

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان