فایل پایان نامه : پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: ارتقاء تکنولوژی شرکت برق منطقه ای غرب درابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی، اقتصادی و اجتماعی بلند مدت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان:

ارتقاء تکنولوژی شرکت برق منطقه ای غرب درابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی، اقتصادی و اجتماعی بلند مدت

استاد راهنما:

دکتر فرهاد قاسمی طاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

– 1- فصل اول: مقدمه و کلیات[1]…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 • تبیین مسئله و تعریف موضوع………………………………………………………………………………………………………………..3
 • اهمیت موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….4

فناوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

چالشها در سیاست گذاری تکنولوژی های جدید…………………………………………………………………………………………………..6

رقابت فزاینده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

محدودیتهای روز افزون در مخارج عمومی………………………………………………………………………………………………………………7

پیچیدگی روز افزون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

اهمیت روزافزون مزیتهای علمی وفنی…………………………………………………………………………………………………………………….7

 • ضرورت و انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..9

ضرورت های علمی و نظری………………………………………………………………………………………………………………10

ضرورتهای عملی و کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………10

ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی………………………………………………………………………………………………………..10

 • گستره علمی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..11

گستره علمی پژوهش از دیدگاه علوم فنی و مهندسی…………………………………………………………..11

گستره علمی پژوهش از دیدگاه علوم اقتصادی…………………………………………………………………….11

گستره علمی پژوهش از دیدگاه علوم اجتماعی……………………………………………………………………12

 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..12
 • قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………13

قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..13

قلمرو زما نی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….13

 • فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………14
 • اقدامات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….14

مراحل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….14

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………14

ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..15

 • جمع بندی کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….16

 

 • فصل دوم : مرور ادبیات پژوهش[2] ………………………………………………………………………………………………………………18

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2- مرور کلی مبا نی نظری و مفاهیم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….18

2-3 مفهوم تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4- مطالعه تکنولوژی و تجربیات آن در ایران……………………………………………………………………….21

2-5- طبقه بندی انواع تکنولوژی……………………………………………………………………………………………..22

2-5-1- طبقه بندی تکنولوژی بر ا ساس توانا یی ها…………………………………………………..22

2-5-2- طبقه بندی بر ا ساس مبدا تکنولوژی…………………………………………………………….23

2-5-3- طبقه بندی تکنولوژی برحسب پیچیدگی………………………………………………………23

2-5-4- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس کار بری و سرمایه بری…………………………………23

2-5-5- طبقه بندی تکنولوژی براساس ماهیت (ترکیب )……………………………………………23

2-5-6- طبقه بندی تکنولوژی از نظر کاربرد……………………………………………………………….23

2-5-7- طبقه بندی تکنولوژی از دیدگاه استراتژیک…………………………………………………..23

2-5-8- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس محصولات نهایی…………………………………………..23

2-5-9- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس نوع صنعت……………………………………………………23

 • اجزای تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………24
 • مدل های ارزیابی سطح تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………….24

2-7-1- روش ارزیابی اقتصادی موقعیت تکنولوژی………………………………………………………………….26

2-7-2- روش اندازه گیری غیر ادغام شده (مجزا )…………………………………………………………………..26

2-7-3- روش تجزیه وتحلیل استراتژیک…………………………………………………………………………………..27

2-7-4- مدل چند شاخصی………………………………………………………………………………………………………..27

2-7-5- روش شاخصهای تکنولوژی (آنکتاد)…………………………………………………………………………….27

2-7-6- روش ارزیابی تناسب تکنولوژی……………………………………………………………………………………28

2-7-7- روش پورتر…………………………………………………………………………………………………………………..28

2-7-8- روش اطلس تکنولوژی………………………………………………………………………………………………..29

فهرست مطالب

 • تاثیرتکنولوژی بر فرهنگ واجتماع……………………………………………………………………………………………….29

1-8-1- فرهنگ ابزار………………………………………………………………………………………………………………….30

1-8-2- فرهنگ تکنوکراسی……………………………………………………………………………………………………….30

1-8-2- فرهنگ تکنوپولی…………………………………………………………………………………………………………..30

 • ارتقاء سطح تکنولوژی و آثار اجتماعی آن…………………………………………………………………………………….31
 • تاثیر ارتقاء فنی تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………….32

 

 • فصل سوم: پیشنهاد روش پژوهش[3]……………………………………………………………………………………………………………………….36
  • مقدمات و کلیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………….36
  • نوع و تبیین انجام روش تحقيق…………………………………………………………………………………….37
  • کلیات قلمرو های پژوهش………………………………………………………………………………………………39

3-3-1- جامعه آماری ( قلمرو مکانی پژوهش )……………………………………………………………………………39

3-3-2- روش نمونه گیری ( قلمرو اقدامات پژوهش )…………………………………………………………………39

3-3-3- حجم نمونه گیری (قلمرو احاطه پژوهش )…………………………………………………………………….39

3-3-4- ابزار نمونه گیری (قلمرو امکانات پژوهش )……………………………………………………………………39

3-3-5- دوره زمانی ( قلمرو دوره پژوهش )………………………………………………………………………………..40

3-3-6- راستی آزمایی ( قلمرو اعتباری پژوهش )………………………………………………………………………40

3-3-7- روش تحلیل داده ها ( قلمرو محا سبات پژوهش )………………………………………………………..40

3-3-8- محدودیت های عملکردی ( قلمرو معذورات پژوهش )………………………………………………….40

 • فرآیند اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………40
 • طرح کلی انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………42
 • جامعه آماري پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..43
 • روش نمونه گيري و حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………..43
 • ابزار های اندازه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………………………….44
 • روش بررسي روايي و پايايي (اعتبار سنجی ) پرسشنامه…………………………………………………………….44

3-9-1- روش بررسي روايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………44

3-9-2- روش بررسي پايايي (اعتبار سنجی )پژوهش حاضر……………………………………………………….45

3-9-3- پایا سازی داده های پژوهش………………………………………………………………………………………….47

3-9-4- رواسازی یا تحلیل عاملی داده های پژوهش………………………………………………………………….47

 • روش تجزيه و تحليل آماری………………………………………………………………………………………………………..50

3-10-1- توصیف عوامل تحلیل شده در پژوهش……………………………………………………………………….52

3-10-2- استخراج میزان همبستگی عوامل موثر در پژوهش حاضر……………………………….52

3-10-3- تجزیه وتحلیل داده های کمی………………………………………………………………………………..52

3-10-4- ابزار آماری در تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………..53

3-10-5- ابزارهای آماری تحلیل و کشف مدل مفروض……………………………………………54

3-10-6- آزمون همبستگي………………………………………………………………………………………………………..55

3-10-6-1- تعيين فرضيات آزمون………………………………………………………………………………..57

3-10-6-2- محاسبه آماره و آزمون……………………………………………………………………………….57

3-10-6-3- تعيين مقادير بحراني………………………………………………………………………………….57

3-10-6-4- تصميم گيري……………………………………………………………………………………………..58

 • جمع بندی مطالب فصل روش پژوهش………………………………………………………………………………………..58
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و طرح مدل تجربی پژوهش[4]……………………………………………………………………62
  • مقدمات و کلیات مدل سازی……………………………………………………………………………………………………….62
  • طراحی و توصیف مدل تجربی اولیه…………………………………………………………………………………………….62
  • طراحی و توصیف مدل تجربی نهایی…………………………………………………………………………………………..68
  • ارزیابی مدل های تجربی کشف شده…………………………………………………………………………………………..71

4-4-1- تحلیل مدل تجربی و بر آورد خطا های عملیاتی…………………………………………………………72

4-4-2- خطا های عملیاتی مدل تجربی اولیه……………………………………………………………………………72

4-4-3- خطا های عملیاتی مدل نهایی……………………………………………………………………………………..73

4-4-4- سنجش برازندگی روابط مدل تجربی…………………………………………………………………………..74

4-4-4-1- مطالعه شاخص های برازش مطلق………………………………………………………………..74

4-4-4-2- مطالعه شاخص های برازش تطبیقی……………………………………………………………..76

4-4-4-3- مطالعه شاخص های برازش مقتصد……………………………………………………………77

 • آزمون فرضیه های پژوهش بر روی مدل تجربی نهایی……………………………………………………………..79

4-5-1- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….80

4-5-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………..80

4-5-3- آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….80

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………81

4-5-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………81

4-5-6- آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………….81

 • تحلیل معادلات رگرسیون در مدل تجربی نهایی …………………………………………………………………………….83

4-6-1- رگرسیون مرحله اول…………………………………………………………………………………………………….83

4-6-2- رگرسیون مرحله دوم……………………………………………………………………………………………………84

4-6-3- رگرسیون مرحله سوم…………………………………………………………………………………………………..85

4-6-4- رگرسیون مرحله چهارم………………………………………………………………………………………………..86

4-6-5- ارزیابی و جمع بندی نتایج تحلیل رگرسیون……………………………………………………………….87

 • جمع بندی نتایج تحلیل داده ها و ارائه مدل تجربی مطلوب……………………………………………………..88

 

 • فصل پنجم: تفسیر یافته ها، جمع بندی نتایج و ارائه پیشنهادات [5]………………………………………………………………….90
  • مقدمات و تفسیر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………..90
  • اختصار نتایج و نوآوری های حاصل از پژوهش………………………………………………………………………………92
  • نتیجه گیری و جمع بندی نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………93
  • محدودیت های موثر در انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………..95
  • توصیه پیشنهادات و را کارهای پژوهش آتی………………………………………………………………………………….96
 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

 

 • فصل ششم : تحلیل اقتصادی و توجیه فنی تکنولوژی های جدید پستهای سیار 63کیلو ولت عایق هوا در صنعت برق
  • توصیف تأثیر واهمیت محصول…………………………………………………………………………………………………….103
  • موارد کاربرد ونحوه عملکرد………………………………………………………………………………………………………….104
  • مطالعه مزایا ومعایب پستهای سیار……………………………………………………………………………………………..104

6-3-1- مزایا……………………………………………………………………………………………………………………………….104

6-3-2- معایب…………………………………………………………………………………………………………………………….105

 • ا نواع پستهای سیار……………………………………………………………………………………………………………………..105

6-4-1- تفاوت پستهای گازی سیار با پستهای سیار عایق هوا…………………………………………………105

6-4-1-1- پستهای گازی سیار……………………………………………………………………………………………106

   6-4-1-2- پستهای سیارگازی ا ستوانه ای…………………………………………………………………………106

6-4-1-3- پستهای گازی سیار مکعبی………………………………………………………………………………106

 • دامنه عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………….106

6-5-1- جانشینها و مکملهای پستهای مختلف…………………………………………………………………….107

6-5-2- عمر محصول تولیدی…………………………………………………………………………………………………107

 • اطلاعات مربوط به بازار محصول………………………………………………………………………………………………107

6-6-1- سازندگان اصلی داخلی و خارجی قطعات وتجهیزات……………………………………………….107

6-6-2- خریداران عمده پستهای سیار…………………………………………………………………………………..108

6-6-3- سازندگان و رقیب های خارجی………………………………………………………………………………..108

6-6-4- وجوه فرق محصول قابل ارائه با رقبای خارجی……………………………………………………….108

 • ارزیابی مالی واقتصادی طرح برآورد سرمایه موردنیاز طرح…………………………………………………..109
 • هزینه های مواد و تجهیزات تولیدی ……………………………………………………………………………………..111
 • هزینه های سالانه نیروی انسانی طرح…………………………………………………………………………………..115
 • مطالعه طریقه عرضه و تقاضا درسالهای گذشته……………………………………………………………………….117

6-10-1- مطالعه طریقه تقاضا در سالهای گذ شته……………………………………………………………….118

6-10-2- پیش بینی طریقه تولید در سالهای آینده………………………………………………………………118

 • روشهای مختلف ارزیابی طرحهای صنعتی……………………………………………………………………………….119

6-11-1- روش های ارزیابی………………………………………………………………………………………………………119

6-11-2- محاسبه ارزش فعلی خالص ( NPV )……………………………………………………………………121

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • محاسبات تحلیل مالی طرح…………………………………………………………………………………………………………………122

6-12-1- محاسبه هزینه های ثابت و سرمایه گذاری………………………………………………………………..122

6-12-2- هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………122

6-12-3- برآورد سرمایه درگردش………………………………………………………………………………………………………123

6-12-4- محاسبه سرمایه گذاری کل………………………………………………………………………………………124

6-12-5- برآوردهزینه استهلاک پس از اجرای توسعه طرح……………………………………………………..125

6-12-6- هزینه تولید سالیانه…………………………………………………………………………………………………..125

6-12-7- قیمت تمام شده محصول تولید شده……………………………………………………………………….127

6-12-8- قیمت فروش محصولات……………………………………………………………………………………………127

 • تحلیل طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………127

6-13-1- محاسبه سود یا زیان ویژه………………………………………………………………………………………………….127

6-13-2- تحلیل سود آوری………………………………………………………………………………………………………………..131

 • مراجع و مآخذ[6]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………132

ج) بخش ضمائم و پیوست ها

ج-1- پیوست اول:

ج-2- پیوست دوم:

ج-3-پیوست سوم:

Abstract ……………………………………………………………………………….………1737

English Title…………………………………………………………………………..………174.8

 

فهرست جداول

جدول (2- 1): انواع مدل های ارزیابی سطح تکنولوژی……………………………………………………………………………………………25

جدول (3- 1): تبیین ارتباط کاربردی میان عوامل مکنون در اهداف و مولفه های محتوایی(هدف- محتوا)…………48

جدول (3-2): ماتریس عوامل اصلی پس از اعمال چرخش و تعیین میزان همبستگی………………………….51

جدول (4- 1) : برآورد ضرایب و مقادیر استاندارد در همبستگی مستقیم متغیرهای مدل تجربی اولیه…………………67

جدول (4- 2) : برآورد ضرایب و مقادیر استاندارد در همبستگی مستقیم متغیرهای مدل تجربی نهایی……………….69

جدول (4- 3) : نتایج بر آورد خطا های عملیاتی مدل تجربی اولیه…………………………………………………………………………72

جدول (4- 4) : نتایج بر آورد خطا های عملیاتی مدل تجربی نهایی………………………………………………………………………..73

جدول (4- 5) : اختصار نتایج مطالعه شاخص های برازش مطلق……………………………………………………………………………..75

جدول (4- 6): اختصار نتایج مطالعه شاخص های برازش تطبیقی……………………………………………………………………………77

جدول (4-7) : اختصار نتایج مطالعه شاخص های برازش مقتصد……………………………………………………………………………..78

جدول (4-8): نتایج مطالعه همبستگی پیرسون آزمون فرضیه های عوامل تا سطح خطای 0.05 ……………………….79

جدول (4-9): نتایج حاصل از پردازش اطلاعات مدل تجربی نهایی در رگرسیون مرحله اول…………………………………83

جدول (4-10) نتایج حاصل از پردازش اطلاعات مدل تجربی نهایی در رگرسیون مرحله دوم……………………………….84

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول (4-11) نتایج حاصل از پردازش اطلاعات مدل تجربی نهایی در رگرسیون مرحله سوم………………………………85

جدول (4-12) نتایج حاصل از پردازش اطلاعات مدل تجربی نهایی در رگرسیون مرحله چهارم……………………………86

جدول (4-13): جمع بندی نتایج رگرسیون مرحله ای تجربی نهایی……………………………………………………………………….87

جدول (6-1): هزینه زمین موردنیاز طرح………………………………………………………………………………………………………………..109

جدول (6-2): هزینه های محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………………109

جدول(6-3): هزینه های ساختمان تولیدی وسایر…………………………………………………………………………………………………111

جدول (6-4):نوع تجهیزات وماشین آلات جهت تولید…………………………………………………………………………………………..111

جدول(6-5): هزینه های تاسیسات وتجهیزات با مشخصات فن…………………………………………………………………………….112

جدول (6-6): وسایل حمل ونقل داخل و خارج کارخانه………………………………………………………………………………………..113

فهرست جداول

جدول( 6-7): هزینه های آب ، برق وسوخت مصرفی………………………………………………………………………………………………113

جدول(6-8):مواد و تجهیزات اولیه تولید…………………………………………………………………………………………………………………..114

جدول(6-9): برآورد هزینه های دستمزد نیروی انسانی………………………………………………………………………………………….116

جدول(6-10) : برآوردهزینه های تعمیر ونگهداری………………………………………………………………………………………………….117

جدول (6-11): میزان واردات درسالهای 88-1385………………………………………………………………………………………………..117

جدول(6-12): میزان تقاضا در سالهای 88-1385……………………………………………………………………………………………….118

جدول (6-13): پیش بینی میزان تولید پستهای سیار در سالهای 95- 1390……………………………………………………..118

جدول(6-14): هزینه های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………122

جدول(6-15): هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………123

جدول(6-16): برآورد سرمایه درگردش………………………………………………………………………………………………………………….124

جدول(6-17): سرمایه گذاری کل………………………………………………………………………………………………………………………….124

جدول(6-18): برآوردهزینه استهلاک……………………………………………………………………………………………………………………125

جدول(6-19): هزینه های تولید سالیانه………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول(6-20): حساسیت نرخ داخلی بازگشت سرمایه با iRR= 47.100%…………………………………………………..128

جدول(6-21): حساسیت هزینه های سرمایه گذاری با نرخ iRR=36.100%…………………………………………………129

جدول(6-22): حساسیت هزینه های سرمایه گذاری با نرخ iRR=31.700%………………………………………………..129

جدول(6-23): حساسیت قیمت فروش با iRR=19.800%…………………………………………………………………………….130

جدول(6-24): حساسیت قیمت تمام شده با iRR=4.000……………………………………………………………………………….131


فهرست نمودارها

نمودار (3-1): الگوی کلی انجام پژوهش حاضر…………………………………………………………………………………………………………….42

نمودار (3- 2): مدل ساختاری مفروض عوامل موثر در ارتقاء سطح تکنولوژی…………………………………………………………..59

نمودار (4- 1) مدل اولیه ساختاری مفروض عوامل موثر در ارتقاء سطح تکنولوژی…………………………………………………..64

نمودار (4- 2) : نمودار میزان همبستگی مستقیم اجزای مدل تجربی اولیه ارزیابی شده………………………………………….66

نمودار (4- 3): نمودار همبستگی اجزای مدل تجربی نهایی……………………………………………………………………………………….68

نمودار (4- 4): نمودار میزان همبستگی مستقیم اجزای مدل تجربی نهایی ارزیابی شده…………………………………………69

نمودار (5-1): نمایش نتایج آزمون فرضیات در مورد وضعیت همبستگی مدل نهایی……………………………………………………95

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتقای تکنولوژی در ابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید اقتصادی و اجتماعی در بلند مدت می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان فنی در برق منطقه ای غرب شامل استانهای کرمانشاه، کردستان وایلام می باشد. براساس اهداف پژوهش، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی می باشد، که در صددکشف الگویی منطبق با موضوع پژوهش یعنی بهبود وضعیت تکنولوژی در صنعت برق می باشد. ابزار بکار گرفته شده در پژوهش حاضر پرسشنامه بوده که میزان پایایی( 0.754= α ) می باشد. توسط نرم افزار SPSS و تعیین ضریب آلفای کرونباخ، سنجش پایایی و روایی داده های پژوهش صورت گرفت. ارزیابی تحلیل پیمایشی داده های کمی حاصل از اندازه گیری؛ به روش تحلیل عامل و همبستگی میان عوامل موثر به انجام رسیده می باشد. با بهره گیری از نرم افزارAmos تحلیل مسیر، و انجام فرایند مدل سازی معادلات ساختاری برای مدل ارتقاء و بهبود تکنولوژی در بعد فنی و مهندسی حاصل گردید. با تبیین مدل مفروض و آزمونهای فرضیه پژوهش بر روی عامل مستقل یا اثر گذار و عوامل وابسته یا اثر پذیر؛ به ارزیابی سنجش برازندگی عوامل بهبود تکنولوژی در ابعاد مختلف پرداخته شده می باشد. که با درصد اطمینان و برازندگی کافی، برازش مدل نهایی تعیین گردید. به منظورتجزیه و تحلیل داده های آماری از روش همبستگی بین عوامل و معادلات رگرسیونی بهره گیری شده می باشد. ضمنا” در خصوص شناسایی تکنولوژی های جدید و مطالعه اقتصادی بودن بکار گیری آنها، به صورت مطالعه موردی در فصل ششم به تحلیل حساسیت و توجیه فنی و اقتصادی تولید پستهای سیار 63 کیلوولت عایق هوا پرداخته شده که نشان می دهدمدل مورد مطالعه در بعد اقتصادی دارای توجیه اقتصادی می باشد.

مقدمه

1-2.    اظهار مسئله و تعریف موضوع

دنیای امروزه دائما “در حال تغییر می باشد و سرعت این تغییرات روز به روز بیشتر می گردد. تکنولوژی های جدید ی ظهور می کنند و معادلات اقتصادی را برهم می زنند. سیستمهای مدیریتی نیز بایستی خود را با این تغییرات منطبق و سازگارنمایند. مهمترین ویژگی دنیای امروز سرعت تحولات تکنولوژیک یاد شده می باشد. این موضوع با تغییر در قلمرو و بکار گیری تکنولوژیهای جدید همراه می باشد. بدیهی می باشد که رقابت های جهانی بر اساس تحولات تکنولوژیک انجام می شود. بسیاری از کشورها بودجه چشمگیری‏ برای ترویج تکنولوژی و توسعه آن اختصاص‏ می‏دهند، اما بهره گیری کارآ از تکنولوژی‏ جدید مهم‏تر از اختراع آن می باشد. در سر تا سر دنیا، شرکتها معمولا”برای‏ تکنولوژی جدید تولید کالاهای نو یا ایجاد شیوه‏های جدید تولید پول زیادی‏ هزینه می‏کنند. منطق اقتصادی در این‏ مورد بسیار ساده می باشد با افزایش‏ بهره‏وری و در نتیجه ارتقای استانداردهای‏ تکنولوژی، پیش از آنکه‏ این امر برای شرکتها مفید باشد به نفع جامعه‏ خواهد بود. درنتیجه هزینه کمتری را به بودجه دولتها تحمیل می کنند. بنا براین با در نظر داشتن ویژگی های تکنولوژی امروزه، ضروری به نظر می رسد که شرکتها هرچه بیشتر تأثیر خود را در طریقه حرکت تکنولوژی و بهبود وضعیت آن در تمام سطوح فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهند.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 160

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان