دانلود پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                                                  دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم و تحقيقات هرمزگان

 

پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري

موضوع:

بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

استاد راهنما:

                                                                  دكتر محمدحسين رنجبر

استاد مشاور:

دكتر بيژن عابديني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده                                                                                                                                               1

 

فصل اول : كليات تحقيق                                                                                             2

1-1 ) مقدمه                                                                                                                                       3

1-2) تعریف موضوع و اظهار مساله                                                                                                              4

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق                                                                                                                 5

1-4) اهداف پژوهش                                                                                                                               6

1-5) سؤالات پژوهش                                                                                                                             6

1-6) فرضيه هاي تحقيق                                                                                                                         6

 

1-7) تعریف اصطلاحات و واژه ها                                                                                                            7

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1 ) مقدمه                                                                                                                                        10

2-2 ) سود حسابداری                                                                                                                            11

2-3 ) روشهای پرداخت سود سهام                                                                                                       11

2-3-1 ) سود سهام نقدی                                                                                                                12

2-3-2) سود سهمی                                                                                                                      13

2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائی                                                                                              14

2-3-4 ) سود سهام به صورت اوراق قرضه                                                                                      14

عنوان                                                                                                                               صفحه

2-5)خط مشی های تقسیم سود                                                                                                             15

2-5-1) سیاست های تقسیم سود منظم                                                                                                 15

2-5-1-1 ) روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم                                                                                17

2-5-1-2 ) روش مبلغی ثابت                                                                                                       17

2-5-1-3 ) روش حجم ریال ثابت + متغیر ( فوق العاده )                                                                      20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-1-4) روش پرداخت در صدی از ارزش بازار                                                                               21

2-5-1-5) روش در صدی از قیمت اسمی                                                                                        22

2-5-2)سیاست تقسیم سود نامنظم                                                                                                       22

2-5-3 ) سياست تقسيم سود باقيمانده                                                                                                   22

2-5-3-1)سیاست تقسیم سود مطلقأ باقیمانده                                                                                     23

2-5-3-2) سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده                                                                       23

2-5-3-3) سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت                                                                                24

2-6) عوامل تعیین کننده تقسیم سود                                                                                                         25

2-6-1) عوامل ویا محدودیت های قانونی                                                                                              25

2-6-1-1) محدودیت هایی مربوط به سرمایه                                                                                       26

2-6-1-2) سود خالص                                                                                                                 26

2-6-1-3) مشکل نقدینگی                                                                                                            26

2-6-1-4) افزایش بی رویه سود انباشته                                                                                             27

2-6-2) تئوری انتظارات                                                                                                                 28

2-6-3) مروري برتئوريهاي موجود در ارتباط با اثرات سياستهاي تقسيم سود بر روي قيمت سهام                           28

عنوان                                                                                                                                     صفحه

2-7-1 ) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود                                                                                                30

2-7-2 ) نظريات مربوط بودن تقسيم سود                                                                                             33

2-7-2-1) مدل پرنده در دست                                                                                                     33

2-7-2-2) تئوری اولویت مالیات                                                                                                  33

2-8) گروه تجاری                                                                                                                          34

1-8-2) واحد تجاري‌ وابسته                                                                                                       34

2-8-1-1روشهاي‌ حسابداري‌ گروه تجاری وابسته                                                                             36

    2-8-2معاملات‌ درون‌ گروهي‌                                                                                                          36

    2-8-3 صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي                                                                                                          37    ‌

2-9) سوابق پژوهش                                                                                                                           37

2-9-1)سوابق خارجی                                                                                                                    37

2-9-2)سوابق داخلی                                                                                                                     42

 

فصل سوم : روش تحقيق                                                                                          48 

3-1) مقدمه                                                                                                                                       49

3 -2) روش پژوهش                                                                                                                            49

3- 3) فرضيه هاي تحقيق                                                                                                                       50

3-4) متغيرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری                                                                                                 51

3-4-1) متغیرهای مستقل                                                                                                                    51

3-4-2) متغیر وابسته                                                                                                                           52

عنوان                                                                                                                                         صفحه

3-5 ) جامعه آماری                                                                                                                                52

3-6 ) نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                                                                         53

3-7) روشهای جمع آوری اطلاعات                                                                                                             54

3- 8) تکنیکها وروش های آماری مورد بهره گیری                                                                                               54

3-8-1)ضریب همبستگی                                                                                                                       55

3-8-3)ضریب تعیین  چند گانه ( مرکب ) R2                                                                                              56

3-8-4)روش واکاوی واریانس برای آزمون معنی داری بودن کلی رگرسیون چند متغیره ( مرکب  ) نظاره شده : آزمون F      56

3-8-5)رگرسیون چند گانه( گام به گام)                                                                                                      56

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري اطلاعات                                                                   58    

4-1 ) مقدمه                                                                                                                                       59

4-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                           59

4-3 )توصیف آماری مدل                                                                                                                       59

4-5 ) تبیین مدل رگرسیون پژوهش و آزمون فرضیات                                                                                      60

4-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                                                                        60

4-7 ) اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                                                              66

4-8 ) مطالعه نرمال بودن خطاهاي رگرسيون                                                                                               66

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1 ) مقدمه

5-2 ) اختصار و نتیجه گیری                                                                                                                 70

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

5-3 ) نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات                                                                                             70

4-5 ) پیشنهادها (براساس نتایج حاصل از پژوهش )                                                                                      71

5-5 ) سایر پیشنهادها                                                                                                                         73

5-6) محدودیت­های پژوهش                                 74

منابع وماخذ                                               75

 

 منابع فارسی                                                                                                                               75
منابع غیر فارسی                                                                                                                           77

پیوست 1- آزمون ضریب همبستگی پیرسون                                                                                           79

چكيده انگليسي

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) تفاوت بین سه روش مختلف تقسیم سود باقیمانده                                                                        24

جدول (2-2)  : اختصار پيشينه تحقیقات خارجی                                                                                           44

جدول (2-3)  : اختصار پيشينه تحقیقات داخلی                                                                                             46

جدول( 4-1):توصیف آماری مدل تحقيق                                                                                                    59

جدول( 4-2): متغیرهای وارد شده به مدل رگرسيون Enter                                                                             61

جدول( 4-3): متغیرهای خارج شده از مدل رگرسيون Enter                                                                                                                  61

جدول(4-4): اختصار مدل رگرسیون چند متغیره                                                                                           61

جدول(4-5): آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون چند متغیره در گروه اول فرضیات با روش ANOVA                        62

جدول (4-6): نتايج آزمون t جهت بررسي معني داري ضرایب جزیی رگرسیون                                                      63

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار (2-1) : روابط بين درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه                                            18

نمودار (4-1): بررسي نرمال بودن خطاهاي رگرسيون                                                                                        67

نمودار(4-2) : بررسي تساوي واريانس خطاها                                                                                                 68

 


چکیده

پژوهش حاضر به بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. بدین مقصود، ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )  مطالعه می گردد.

در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند ، مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقيق در اين پژوهش همبستگي می باشد. و براي تجزيه وتحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش، ازضريب همبستگي پيرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA بهره گیری شده می باشد.

نتایج پژوهش حاکی ازآن می باشد که بین پرداخت سود سهام و میزان  آن درنتیجه وابستگی به سرمایه ونابرابری اطلاعاتی و میزان  سود سهام پرداختی سال گذشته ارتباط  مثبت ومعنی داری  هست . همچنین ، بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی ارتباط منفی معنی داری هست.

واژه هاي كليدي : سود سهام پرداختنی ، نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی، بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

1-1 ) مقدمه :

با در نظر داشتن اینکه بورس اوراق بهادار قادر می باشد در صورت آماده بودن شرايط و زمينه های لازم موجبات هدايت منابع مالي را به سمت فعاليت هاي توليدي فراهم نمايد و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائي اقتصادي كشور اقدام نمايند، پژوهش و كنكاش پيرامون موضوعات و مسائل گوناگوني كه به نوعي مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار می باشد با بهره گيري از نتايج و پيامدهاي تحقيقات، می توان در جهت توسعه بازاربورس وفعالیتهای آن گام های موثری برداشت.( وكيلي فرد ، مديريت مالي، 1374)

مانند مسائل و موضوعاتي كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشی های تقسيم سود می باشد. اينكه شركت ها كدام خط مشی را در تقسيم سود انتخاب نمايند تا در نهايت به عنوان يك خط مشی مطلوب تقسيم سود باعث افزايش قيمت سهام در بازار گردد و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بورس ترغيب نمايد،  هميشه به عنوان يك مسأله عمده و مهم مطرح بوده می باشد. اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها ، هم به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان بسیارزیاد می باشد ؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای می باشد که از آن با عنوان « خط مشی های تقسیم سود» دانسته می گردد.( خادم ، 1381)

اما مهم تر ازتحلیل خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها می باشد . این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد . تحقيق حاضر كه در راستاي همين موضوع صورت پذیرفته ، مي تواند تا حدودي جوابگوي ابهامات موجود دراين زمينه باشد. به مقصود بررسي مباحث نظري موضوع و آشنايي با ابعاد آن ، مفاهيم زير تشریح مي گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :93

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700