دانلود پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي

 

پايان­نامه کارشناسي ارشد در رشته حسابداري

 

 مطالعه تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از رویکرد فازی

 

استاد راهنما

دکتر شکراله خواجوي

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان ………………………………………………………………………………………………………….. …………….. صفحه

فصل اول: کليات پژوهش…………………………………………………………………… 8-1

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- مسأله پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 4

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- سؤال‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6- فرضيه‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 6

1-7- روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7-1- نوع روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 6

1-7-2- روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………… 6

1-7-3- جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………… 7

1-9- بهره گیری­کنندگان از نتايج پژوهش…………………………………………………………………………… 7

1-10- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش………………………………………….. 39-9

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد………………………………………………. 12

2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد………………………………………………………….. 14

2-2-3- مالکیت و تضاد منافع……………………………………………………………………………………….. 15

2-2-4- محدودیت­های اساسی پژوهشهای پیشین در ارتباط با ارزشیابی…………………… 15

2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با بهره گیری از متغیرهای حسابداری ………………………. 16

2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش…………………………………………………………………………………… 17

2-2-7- تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM)……………………………………………………….. 18

2-2-8- شاخص­های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. 19

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….  صفحه

2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری……………………………………………………… 19

2-2-8-1-1 بازده دارایی­ها………………………………………………………………. 19

2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………. 20

2-2-8-1-3- نسبت P/E……………………………………………………………….. 20

2-2-8-1-4- سود هر سهم…………………………………………………………….. 21

الف) نقاط قوت سود حسابداری……………………………………………………………………. 22

ب) نقاط ضعف سود حسابداری……………………………………………………………………. 22

2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش…………………………………………………………. 22

2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)……………………………….. 23

انتقادات وارد بر EVA ……………………………………………………………………… 24

انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)……………………………………… 24

انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)…………………………………………………………. 25

2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)………………………………………………… 26

2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)……………………………………………….. 27

2-2-9- منطق فازی……………………………………………………………………………………………………….. 31

2-3- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 34

2-3-1- پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………….. 35

2-3-2 پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………. 37

2-4- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل سوم: روش­شناسي پژوهش…………………………………………………….. 62-41

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2- فرضيه‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 43

3-3- متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 44

3-3-1- معیارهای مالی سنتی حسابداری……………………………………………………………………. 44

3-3-2- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش……………………………………………………………………….. 44

3-4- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. 45

3-4-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… 46

3-4-2- پرسش­نامه وزن­دهی به معیارهای ارزیابی عملکرد…………………………………………. 46

3-4-3- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‏ها…………………………………………………………. 48

3-4- 3-1 تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM)………………………………….. 48

3-5- تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………………. 49

عنوان ………………………………………………………………………………………………………….. …………….. صفحه

3-6- روش ویکور…………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-7- تکنیک فازی………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-8- روش واکاوی توسعه CHANG…………………………………………………………………………… 58

3-9- الگوریتم فرآیند FAHP به روش واکاوی توسعه CHANG …………………………. 60

3-10- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………….. 62

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش…………………………………. 95-63

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2- معیارهای مالی پژوهش…………………………………………………………………………………………. 64

4-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-4- فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 65

4-5- طرح کلی مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………. 66

4-5-1-  مشخص کردن وزن معیارها با بهره گیری از FAHP…………………….. 67

4-5-1- 1-  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………… 67

4-5-1- 2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی………………………………….. 67

4-5-1- 3- FAHP………………………………………………………………………………… 68

4-5-2- روش واکاوی توسعه CHANG……………………………………………………… 68

4-5-3- الگوریتم فرآیند FAHP به روش واکاوی توسعه CHANG…….. 70

4-5-4- تاپسیس………………………………………………………………………………………….. 71

4-6- روش ویکور………………………………………………………………………………………….. 72

4-7- یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………… 73

4-8- ماتریس مقایسات زوجی…………………………………………………………………….. 74

4-9- نتایج رتبه­بندی با بهره گیری از تاپسیس………………………………………………. 89

4-9-1-  صنعت دارويي…………………………………………………………………………. 89

4-9-2-  صنعت فلزات اساسی……………………………………………………………… 89

4-9-3-  صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات…………………………………… 89

4-10- نتایج رتبه­بندی با بهره گیری از ویکور………………………………………………… 89

4-10-1-  صنعت دارويي……………………………………………………………………….. 89

4-10-2-  صنعت فلزات اساسی…………………………………………………………….. 90

4-10-3-  صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات………………………………….. 90

4-11- مطالعه فرضیه دوم…………………………………………………………………………… 90

4-12- آزمون دو جمله­ای……………………………………………………………………………. 91

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

4-12-1-  آزمون آماری در سطح 5…………………………………………………………… 91

4-12-2-  آزمون آماری در سطح 10………………………………………………………… 92

4-13 رتبه­بندی نهایی………………………………………………………………………………….. 93

4-14- اختصار فصل…………………………………………………………………………………….. 94

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادهات پژوهش……………………………… 108-96

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 97

5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش……………………………………………………………. 98

5-2-1- نرخ ناسازگاری پرسشنامه­ها……………………………………………………………. 99

5-2-2- بحث و نتيجه­گيري حاصل از فرضیه اول……………………………………… 99

5-2-3- بحث و نتيجه­گيري حاصل از فرضیه دوم………………………………….. 100

5-3- مدل FAHP- تاپسیس……………………………………………………………………………………. 102

5-4- مدل FAHP- ویکور………………………………………………………………………………………… 102

5-5- تحلیل نتایج آزمون دوجمله­ای………………………………………………………………………….. 103

5-6- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 104

5-6-1- پیشنهادهای حاصل از یافته­های پژوهش…………………………………….. 104

5-6-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آینده……………………………………………………. 106

5-7- محدوديت‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………….. 106

5-8- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………….. 108

منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. …116-109

الف- منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………. 109

ب- منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………… 112

 

 

 


 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………..  صفحه

جدول 3-1 جدول ماتریس تصمیم………………………………………………………………………………… 52

جدول 3-2.جدول نرمال شده ماتریس تصمیم……………………………………………………………… 53

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 3-3. جدول نهایی نرمال شده ماتریس تصمیم…………………………………………………. 53

جدول 3-4. وزن­دار کردن ماتریس نرمال………………………………………………………………………. 54

جدول 3-5. محاسبه بالاترین و پایینترین ارزش نرمال ماتریس تصمیم…………………….. 55

جدول 3-6 تعیین شاخص مطلوبیت (S) و شاخص نارضایتی (R)……………………………. 55

جدول 3-7 محاسبه مقدار Q و رتبه­بندی نهایی………………………………………………………….. 56

جدول 3-8. متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط …………………………………………… 61

جدول 4-1. متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط…………………………………………….. 73

جدول 4-2. ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های سنتی…………………………………………….. 75

جدول 4-3. ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های مبتنی بر ارزش…………………………….. 75

جدول 4-4. ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های سنتی و مبتنی بر ارزش……………… 75

جدول 4-5. ارزش کل AFP برای شرکت­های دارویی……………………………………………….. 77

جدول 4-6. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های دارویی……………………. 78

جدول 4-7. محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکت­های گروه فلزات اساسی. 79

جدول 4-8. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های گروه فلزات اساسی. 80

جدول 4-9. محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکت­های گروه خودرو و قطعات خودرو      81

جدول 4-10. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های گروه خودرو و قطعات خودرو    82

جدول 4-11. رتبه­بندی شرکت­های گروه دارویی با بهره گیری از تاپسیس ………………….. 83

جدول 4-12. رتبه­بندی شرکت­های گروه فلزات اساسی با بهره گیری از تاپسیس………… 84

جدول 4-13. رتبه­بندی شرکت­های خودرو و قطعات خودرو با بهره گیری از تاپسیس .. 85

جدول 4-14. رتبه­بندی شرکت­های گروه دارویی با بهره گیری از ویکور………………………… 86

جدول 4-15. رتبه­بندی شرکت­های گروه فلزات اساسی با بهره گیری از ویکور…………….. 87

جدول 4-16. رتبه­بندی شرکت­های خودرو و قطعات خودرو با بهره گیری از ویکور……… 88

جدول 4-17. نتایج آزمون دو جمله­ای در سطح اختلاف رتبه­ای 5…………………………… 92

جدول 4-18. نتایج آزمون دو جمله­ای در سطح اختلاف رتبه­ای 10………………………… 93

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………  صفحه

جدول 4-19. رتبه­بندی نهایی……………………………………………………………………………………….. 94

 

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت­ها امری ضروری می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با بهره گیری از روشی جدید می باشد. از فازی AHP برای وزن­دهی به شاخص­های ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبه­بندی شرکت­های مورد مطالعه بهره گیری می­گردد. در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی شرکت­های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ بهره گیری می­گردد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات می باشد. بهره گیری از رویکرد فازی در رتبه­بندی شرکت­های بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزار­های رتبه­بندی را به شکل محسوسی بالا می­برد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل جدید و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها منتج گردید، می­تواند برای گروههای مختلف اعم از سرمایه­گذار، سازمان بورس و دیگر بهره گیری کننده­گان، مفید واقع می­گردد.

 

کليد واژه­ها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.

 

مقدمه

 

پيدايش انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­گيري كارخانه‌هاي بزرگ و انجام طرح‌هاي عظيمي زیرا احداث شبكه‌هاي سراسري راه‌آهن، اين حقيقت را فاش ساخت كه به سرمايه‌هاي مالي كلاني نياز می باشد. فراهم کردن چنين سرمايه‌هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه‌گذار و حتي دولت‌هاي آن وقت فراتر بود. از سوي ديگر، يك يا چند سرمايه‌گذار نيز آمادگي پذيرش خطر تجاري چنين فعاليت‌هاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي- يعني سازماندهي و همكاري، اولين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آن‌ها بود. اين ساختار نوين (شركت‌هاي سهامي) راه حل مناسبي براي تامين سرمايه‌هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود.

رشد و توسعه شركت‌هاي سهامي با گذشت زمان به پديدار شدن و افزايش قشري از صاحبان سرمايه انجاميد كه در ادارة شركت‌ها مشاركت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيات مديره، امور شركت را هدايت و بر آن نظارت مي‌كنند.

براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي‌كردند كه تمامي گروه‌هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي‌كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه‌ها و چگونگي مواجهه شركت‌ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده می باشد (جنسن[1] و مكلينگ[2]،1976: 313)، اين موارد بطور كلي تحت عنوان «تئوري نمايندگي[3]» در حسابداري مديريت بيان مي‌گردد. طبق تعريف جنسن و مك لينگ:

ارتباط نمايندگي قراردادي می باشد که براساس آن صاحب کار يا مالک[4]، نماينده[5] يا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختيار تصميم‌گيري را به او تفويض مي‌کند(جنسن و مک­ لینگ، 1976: 314).

اگرچه اين فرض هست كه هر دو طرف در ارتباط بالا به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند، ولي ممكن می باشد نماينده هميشه در جهت حداكثر كردن منافع مالك اقدام نكند. مالك (سهامدار) مي‌تواند كاهش و اختلاف منافع خود را از طريق پرداخت حقوق و مزاياي مناسب براي نماينده و قبول هزينه‌هاي نظارت براي محدود كردن اقدامات و فعاليت‌هاي نابجاي وي، تعديل كند(نمازي، 1384: 149).

وجود تضاد منافع، موجب نگراني مالكان (سهامداران) گرديده تا جايي‌كه آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران، اقدام به بررسي و ارزيابي عملكرد مديران مي‌كنند. به مرور زمان مشخص شده می باشد كه برخي از تصميمات مديران ممكن می باشد موجب اتلاف منابع شركت و از بين رفتن ثروت مالكان گردد. از سوي ديگر، مديران همواره به دنبال اين بوده‌اند تا ضمن حداكثر كردن منافع خود، به مالكان اين اطمينان را بدهند كه تصميمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالكان مي‌باشد( نمازي، 1384: 156). اگر مالک و مدیر را دو متغیر درگیر درنظر بگیریم می­توان با وارد کردن متغیر سوم این مشکل را برطرف نمود.

پيشرفت سريع فناوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده‌اي به اقتصاد بخشيده می باشد. تصميم‌گيري در مسايل مالي همواره با ريسک و عدم اطمينان همراه بوده می باشد. ایجاد ارزش در شرکت­ها یکی از مهم­ترین وظایف مدیران به شمار می رود. جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیار­های ارزیابی عملکرد بهره گیری می­گردد (یحیی زاده فر و همکاران، 1388). مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را در پیش رو دارند که آنها را ملزم می­نماید چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت­های خود مستقر کنند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با بهره گیری از آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت می باشد (نوروش وهمکاران، 1383: 122). معیار مناسب عملکرد شرکت، معیاری می باشد که به میزان ثروت اضافی که شرکت برای سهامدارانش ایجاد می­کند، توجه خاصی داشته باشد و افراد را در تصمیم­گیری­های مربوط به ایجاد ارزش یاری کند (یحیی­زاده فر و همکاران، 1388: 94). عدم بهره گیری از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد باعث می­گردد ارزش یک شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب زیان دیدن یک گروه از خریداران سهام و سود فزاینده برای گروه دیگر می­گردد (جهانخانی و ظریف فرد، 1374: 42). بایستی توجه داشت که علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای مناسب، روش­های اندازه­گیری عملکرد مالی شرکت­ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. امروزه، پیشرفت­های سریع در علوم مرتبط، ارائه  روش­هایی با دقت بالا را به مقصود اندازه­گیری عملکرد مالی شرکت­ها ممکن کرده می باشد.

[1] – Jensen

[2] – Meckling

[3] – Agency Theory

[4] – Principal

[5] – Agent

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 136

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700