دانلود: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی­ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

پایان­نامه‌­ی کارشناسی­ارشد در رشته‌ی

 حسابداری

 

مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دکتر غلامحسین مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1- سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

1-4- هدف‌های پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

1-5- متغیر‌های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1- متغیر‌های مستقل……………………………………………………………………………….. 5

1-5-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………….. 6

1-5-3- متغیر‌های کنترلی……………………………………………………………………………….. 6

1-6- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………… 6

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها………………………………………………………………….. 6

1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش……………………………………………………………………. 6

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………… 7

1-7- بهره گیری‌كنندگان از نتايج پژوهش………………………………………………………………………… 7

1-8- تعريف واژه‌هاي كليدي…………………………………………………………………………………… 8

1-9- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- مباني نظری……………………………………………………………………………………………. 10

2-2-1- بحران مالی……………………………………………………………………………………. 10

2-2-1-1- علت های بحران مالی……………………………………………………………………… 11

2-2-1-2- مراحل بحران مالی…………………………………………………………………….. 12

2-2-1-3- نشانه‌های بحران مالی………………………………………………………………….. 13

2-2-2- اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………… 14

2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………… 15

2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاری………………………………………………………………. 16

عنوان                                                                                                                صفحه

2-2-2-3- روش‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی……………………………………………………… 16

2-2-3- سرعت گزارشگری مالی……………………………………………………………………….. 18

2-2-3-1- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی…………………………………………………. 19

2-2-4- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………………. 21

2-2-4-1- نسبت‌های صورت جریان‌ وجوه نقد…………………………………………………….. 22

2-3- پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………… 24

2-3-1- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-1- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………. 24

2-3-1-2- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………. 27

2-3-1-3- سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………………… 29

2-3-1-4- بحران مالی………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………. 36

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-2-1- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………. 36

2-3-2-2- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………. 38

2-3-2-3- سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………………… 40

2-3-2-4- بحران مالی………………………………………………………………………………………………………. 42

2-4- نقد پژوهش‌های پیشین………………………………………………………………………………… 44

2-5- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………… 45

 

فصل سوم: روش اجراي پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 47

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………… 47

3-3- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 47

3-4- متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………………………… 48

3-4-1- متغيرهای مستقل……………………………………………………………………………… 48

3-4-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………….. 50

3-4-3- متغیر‌های‌ کنترلی…………………………………………………………………………….. 50

3-5- جامعه آماري…………………………………………………………………………………………… 52

3-6- نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………. 52

3-7- روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………….. 52

3-8- روش‌های آماری مورد بهره گیری در پژوهش………………………………………………………………. 53

3-9- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………… 53

 

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2- آماره‌های توصيفي……………………………………………………………………………………… 55

4-3- پايايي متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………. 59

4-4- مطالعه نرمال بودن داده‌‌ها……………………………………………………………………………… 59

4-5- آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………… 60

4-5-1- آزمون فرضيه اصلی اول……………………………………………………………………….. 60

4-5-2- آزمون فرضيه اصلی دوم……………………………………………………………………….. 64

4-5-3- آزمون فرضيه اصلی سوم………………………………………………………………………. 66

4-5-4- آزمون فرضيه اصلی چهارم…………………………………………………………………….. 67

4-6- نتيجه‌گيري كلي……………………………………………………………………………………….. 72

4-7- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………… 73

 

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- مروري بر نتايج به‌دست آمده از پژوهش………………………………………………………………… 75

5-2-1- فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………….. 76

5-2-2- فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………. 77

5-2-3- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………. 79

5-2-4- فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………. 79

5-3- پيشنهادهاي پژوهش…………………………………………………………………………………… 80

5-3-1- پيشنهادهاي حاصل از يافته‌هاي پژوهش………………………………………………………. 80

5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آينده………………………………………………………………. 81

5-4- محدوديت‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………………. 81

5-5- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………. 82

 

فهرست منابع

 

الف. منابع فارسی……………………………………………………………………………………………… 83

ب. منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 88

 

پيوست­ها

پیوست یک: اسامی شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های سالم………………………………………………………. 93

 

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

 

 فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول 2-1: اختصار پژوهش‌های خارجی انجام شده در ارتباط با اقلام تعهدی……………………………………………………………………………… 26

جدول 2-2: اختصار پژوهش‌های خارجی انجام شده در ارتباط با جریان­های نقدی…………………………………………………………………….. 29

جدول 2-3: اختصار پژوهش‌های خارجی انجام شده در ارتباط با سرعت گزارشگری مالی……………………………………………………….. 32

جدول 2-4: اختصار پژوهش­های خارجی انجام شده در ارتباط با بحران مالی………………………………………………………………………………… 35

جدول 2-5: اختصار پژوهش‌های داخلی انجام شده در ارتباط با اقلام تعهدی………………………………………………………………………………… 37

جدول 2-6: اختصار پژوهش‌های داخلی انجام شده در ارتباط با جریان­های نقدی……………………………………………………………………….. 39

جدول 2-7: اختصار پژوهش‌های داخلی انجام شده در ارتباط با سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………….. 41

جدول 2-8: اختصار پژوهش‌های داخلی انجام شده در ارتباط با بحران مالی…………………………………………………………………………………… 44

جدول 3-1: فهرست صنایع مورد مطالعه در پژوهش و تعداد شرکت­ها­ی هر صنعت………………………………………………………………… 51

جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش در سال مبنا………………………………………………………………………………………………………. 56

جدول 4-2: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای یک­سال قبل از سال مبنا………………………………………………………………….. 57

جدول 4-3: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای دو­سال قبل از سال مبنا…………………………………………………………………….. 58

جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون لوين، لين و چو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

جدول 4-5: آزمون نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول 4-6: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………………….. 61

جدول 4-7: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.. 62

جدول 4-8: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی…. 62

جدول 4-9: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای

بحران مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-10: مقایسه وجه نقد عملیاتی به فروش بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………….. 64

جدول 4-11: مقایسه کل اقلام تعهدی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………………………………. 64

جدول 4-12: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی…………………………………. 65

جدول 4-13: مقایسه اقلام تعهدی غیراختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………….. 66

جدول 4-14: مقایسه سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………………………. 66

جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی بین متغیر­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول 4-16: الگوی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا با بهره گیری از الگوی لجستیک…………………………………………………………. 69

جدول 4-17: الگوی پیش بینی بحران مالی در یک­سال قبل از سال مبنا با بهره گیری از الگوی لجستیک………………………… 70

جدول 4-18: الگوی پیش بینی بحران مالی در دو سال قبل از مبنا با بهره گیری از الگوی لجستیک……………………………………. 71

جدول 5-1: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………… 77

جدول 5-2: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….. 78

جدول 5-3: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی چهارم………………………………………………………………….. 80

 

چکيده

 

 

هدف اين پژوهش، بررسي ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماري پژوهش شامل 60 شرکت دارای بحران مالی و 60 شرکت سالم در بازه زماني 1392-1381 می باشد. متغیر­های مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی می باشد که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیل­شده، برای محاسبه جریان­های نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش­ حسابرسی بهره گیری شده می باشد. در راستاي تحقق هدف­های پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضيه فرعی تدوين شده می باشد. نتایج حاصل از تجزيه و تحليل آماری فرضيه­هاي پژوهش نشان مي­دهد که بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت و ارتباط معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های سالم و
شرکت­های دارای بحران مالی ارتباط معناداری هست. هم­چنین، نتایج نشان داد که بعضی از متغیر­های
جریان­های نقدی و اقلام تعهدی و هم­چنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در سال مبنا، یک­سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.

 

واژه­های کلیدی: بحران مالی، اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی.

مقدمه

 

رویداد­های مهم دهه­های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می­دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب بشر­ها بوده­می باشد که باعث بروز بحران­های گوناگون می­گردد. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران­های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

می­دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران­ها ممکن می باشد تا آن­جا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقین­لو و خلیلی­عراقی، 1383: 62) و
زیان­های هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضه­کنندگان و مشتریان) ایجاد کند. پس، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورت­های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) بهره گیری می­کنند. اقلام منعکس­شده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی می باشد. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویداد­ها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می­گردد و در صورت­های مالی دوره­های مربوط انعکاس می­یابد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 19).

فرض بر این ­می باشد که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازه­گیری می­گردد، ارقام و
اندازه­گیری­های مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیش­بینی فعالیت­های آینده شرکت و هم­چنین، پرداخت سود در آینده ارائه می­کند اما به دلیل وجود جهت­گیری­های اختیاری و ذاتی که به واسطه بهره گیری از روش­های تسهیم و کاربرد قیمت­های تاریخی در معاملات ایجاد می­گردد، در مورد کفایت لازم روش­های حسابداری سنتی برای گزارش­دهی فعالیت­های اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردید­هایی مطرح شده می باشد. یکی از راه­های پرهیز از این انحرافات و جهت­گیری­ها، تأکید بر گزارش جریان­ وجوه نقد می باشد؛ به گونه­ای که بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی بتوانند پیش­بینی­هایی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این شکل­ که، با ارائه صورت جریان­های نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود می­آید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن این­که بیش­تر معیار­های سنجش در حسابداری بر پایه جریان­های نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، 1390: 389 و 393). هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­ها می باشد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.

 

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 110

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700