فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري (M.A)

 

عنوان

مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دكتر مهناز ربیعی

 

 

استاد مشاور

                                      دكتر حمید رضا وکیلی فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات و طرح موضوع

1-1- مقدمه. 4

1-2- اظهار مسأله و  تبيين موضوع. 4

1-3- اهميت موضوع و ضرورت پژوهش… 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-5- سؤال پژوهش.. 7

1-6-  فرضيه هاي تحقيق.. 8

1-7- روش تحقيق.. 8

1-8- قلمرو پژوهش.. 8

1-9- جامعه و نمونه آماری.. 8

1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی.. 9

1-10-1- کیفیت سود. 9

1-10-2-  هیئت مدیره مشترک.. 9

1-10-3- افشاهای داوطلبانه. 9

1-11- ساختار پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم : مباني نظري و پيشينة تحقيق

2-1- مقدمه. 12

2-2- هیئت مدیره 12

2-2-1- تعریف هیئت مدیره 12

2-2-2- وظایف هیئت مدیره 12

2-2-3- تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره 13

2-3- افشا 14

2-3-1- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. 15

2-3-2- اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. 16

2-3-3- هدف افشای اطلاعات مالی.. 16

2-3-4- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا میشود؟. 17

2-3-5-  چه میزان اطلاعات مالی لازم می باشد تا افشا گردد؟. 18

2-3-6- چه اطلاعاتی بایستی افشا گردد؟. 19

2-3-6-1-  افشاي اطلاعات كمّي.. 19

2-3-6-2-  افشاي اطلاعات غيركمّي.. 20

2-3-7-  تأثیر شفافيت در گزارشگري مالي.. 21

2-3-8-  افشاي اختياري پیش روی افشاي اجباري.. 22

2-3-9-  كيفيت افشا، شفافيت و ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي.. 23

2-3-10-  روشهاي افشا 24

2-3-10-1-  شكل و تركيب صورتهاي مالي.. 24

2-3-10-2-  اصطلاحات ويژه و ارائه جزئيات… 24

2-3-10-3-  اطلاعات داخل پرانتزي.. 25

2-3-10-4-  يادداشت هاي همراه 25

2-3-10-5-  صورت هاي مكمل و جداول. 26

2-3-10-6-  گزارش حسابرسي.. 26

2-3-10-7-  گزارش هيئت مديره به مجمع صاحبان سهام. 27

2-3-11-  محدوديت هاي افشاي اطلاعات و افزايش شفافيت… 27

2-3-12-  چرا شركتها دست به افشاي داوطلبانه مي زنند؟. 28

2-3-13-  مزاياي افشا 29

2-4- كيفيت سود. 30

2-4-1- مفهوم كيفيت سود. 30

2-4-2- ديدگاه هاي مختلف درمورد كيفيت سود. 34

2-4-3- كيفيت سود براي چه كساني اهميت دارد؟. 35

2-4-4- اهميت ارزيابي كيفيت سود. 35

2-4-5- ارزيابي كيفيت سود. 36

2-4-6- عناصر تاثير گذار بركيفيت سود. 36

2-5- مروري بر مطالعات خارجي و داخلي.. 41

2-5-1- مطالعات خارج از ايران. 41

2-5-2- مطالعات داخل ايران. 43

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- مقدمه. 48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2- روش تحقيق.. 48

3-2-1- قلمرو تحقيق.. 49

3-2-2- جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 49

3-2-3- ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق.. 50

3-3-  فرضيه‌هاي تحقيق.. 50

3-4- متغير هاي تحقيق.. 50

3-4- 1- متغير هاي وابسته. 50

3-4-2-  متغيرهاي مستقل.. 52

3-4- 3- متغير هاي تعديل كننده يا كنترل. 52

3-5-  مدل هاي تحقيق.. 53

3-6-1- روش داده هاي پانل.. 53

3-6-1-1- روش اثرات اثبات… 54

3-6-1-2- روش اثرات تصادفي.. 55

3-6-1-3- آزمون چاو يا F مقيد. 56

3-6-1-4- آزمون هاسمن.. 56

3-6-2- آزمون معني دار بودن مدل. 57

3-6-3- آزمون معني دار بودن متغير هاي تحقيق.. 58

3-6- 4- تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها 58

3-7- اختصار فصل.. 59

فصل چهارم : تجزيه وتحليل يافته ها

4-1- مقدمه. 61

4-2- نتايج آمار توصيفي.. 62

4-3- آزمون خود همبستگي.. 64

4-4-آزمون فرضيه ها 65

4-4-1- آزمون فرضيه يكم. 65

4-4-2- آزمون فرضيه دوم. 66

4-5- اختصار فصل.. 68

فصل پنجم : نتيجه­گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه. 70

5-2- مروري بر اهداف، مسأله و روش تحقيق.. 70

5-3- نتايج تحقيق.. 71

5-4- بحث و نتيجه گيري.. 72

5-5- پيشنهادها 72

5-5-1- پيشنهاهاي مبتني بر نتايج حاصل از فرضه هاي تحقيق.. 72

5-5-2- پيشنهاها براي پژوهش هاي آتي.. 73

5-6- اختصار فصل.. 74

فهرست منابع و مآخذ

الف ) منابع فارسی.. 75

ب ) منابع انگليسي.. 77

پيوست ها

– اسامي شركت هاي بورسي بهره گیری شده در تحقيق.. 79

چكيده لاتين.. 85

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

 

2-1- اختصار و جمع بندي بعضي از تحقيقات انجام شده 44

4-1- متغير هاي تحقيق.. 62

4-2- آمار توصيفي متغير هاي وابسته، متغيرهاي مستقل و كنترلي.. 63

4-3- خود همبستگي.. 64

4-4- نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه اول. 65

4-5- نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه اول. 65

4-6- بررسي مدل تركيبي با بهره گیری از روش GLS. 66

4-4- نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه دوم. 67

4-4- نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه اول. 67

4-9- بررسي مدل تركيبي با بهره گیری از روش GLS. 67

 

چکيده

در اين تحقيق ارتباط بين هيئت مديره مشترک، افشاهاي اختياري و کيفيت سود در 57 شرکت ازشرکتهاي هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1385 لغايت پايان 1390 مورد بررسي قرار مي گيرد .در تحقيق حاضر، ناپايداري سهام، هيئت مديريت مشترک و مدير مستقل را به عنوان “متغير مستقل” و رتبه افشا و اقلام تعهدي اختياري را به عنوان “متغير وابسته” در نظر گرفته و روابط بين متغير مستقل و وابسته را مورد بررسي و آزمون قرار داده ايم.نتايج آزمون نشان مي دهد که بين هيئت مديره ي مشترک و سطح افشاي اختياري شرکتهاي ارتباط ي مثبت و لي معني دار نيست . همچنين بين هيئت مديره ي مشترک و کيفيت سود در شرکتهاي ارتباط مثبت و لي معني دار نيست.

 

1-1- مقدمه

نظریه کیفیت سود براي اولین بار توسط تحلیلگران مالی وکارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح گردید. آنها استنباط کردند، سودگزارش شده قدرت سودآوري شرکتها راآنچنان نشان نمیدهدکه به ذهن بایدمتبادرگردد.آنهادریافتندکه تجزیه وتحلیل صورتهاي مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیري اطلاعات حسابداري کار مشکلی می باشد  .براي اظهار سودمندي سود در تعیین ارزش شرکت تنها به میزان گزارش شده نبایدتوجه نمود، بلکه بایستی به کیفیت سود گزارش شده نیزتوجه نمائیم .از طرف دیگر اهمیت تأثیر هیئت مدیره مشترک در این زمینه مهم بیشتری دارد که کیفیت سود به چه میزان تعیین خواهد نمود. همچنین یکی از مهمترین روشهای افزایش اعتبار رده بندی یک شرکت این می باشد که انتخاب بهترین راهکارهای برای افشاهای گزارشهای مالی می باشد .

در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه : 98

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700