منبع تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحدگرمي

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

 

استاد راهنما

دکتر مهدی زینالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1  مقدمه. 2

1-2  اظهار مسئله. 3

1-3  ضرورت انجام پژوهش.. 5

1-4  اهداف پژوهش.. 6

1-5  بهره گیری كنندگان از نتيجة پژوهش ……………………………………………………………………………………………..7

1-6  فرضیه‌های پژوهش.. 8

1-7  متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 9

1-7-1  متغیر وابسته. 9

1-7-2  متغیرهای مستقل.. 10

1-8  روش وابزارگرد آوری داده ها 10

1-9 جامعه آماری وروش نمونه‌گیری.. 11

1-9-1  حجم نمونه وروش محاسبه. 11

1-10  ابزارتجزیه وتحلیل.. 11

1-11  اختصار فصل و چهارچوب فصول آتی.. 11

 

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه. 13

2-2 حسابرس مستقل.. 14

2-2-1 تعریف حسابرسی.. 14

2-2-2 حسابرسی مستقل.. 15

2-2-3 اهداف حسابرسی.. 16

2-2-3-1 بيان هدف حسابرسی.. 16

2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی.. 17

2-2-3-3   تحول هدف‌های حسابرسی.. 17

2-2-4 تأثیر حسابرس مستقل.. 18

2-2-4-1  تأثیر عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی.. 18

2-2-4-2  تأثیر خاص اجتماعی حسابرسی.. 19

2-2-4-3  تأثیر اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی.. 19

2-2-4-4   تأثیر اقتصادی خاص حسابرسی.. 20

2-2-4-5   تأثیر بیمه سیاسی حسابرسی.. 20

2-2-4-6   تأثیر روانشناسی رسیدگی و حسابرسی.. 21

2-2-4-7  تأثیر اعتبار دهی حسابرسی.. 21

2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل.. 22

2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی.. 22

2-2-5-2  بهره گیری‌كنندگان از خدمات حرفه‌اي و تخصصي.. 23

2-3 حسابرس داخلی.. 24

2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی.. 24

2-3-2 سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ.. 25

2-3-3 تأثیر حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی.. 27

2-3-4 عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی.. 28

2-3-5 کمیته حسابرسی.. 30

2-3-6 تأثیر حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی.. 31

2-3-7 همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی.. 33

2-3-8 ضرورت اتكا به كار حسابرسان داخلي.. 34

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-9 تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی.. 35

2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی.. 36

2-4 پیشینه پژوهش.. 38

2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 38

2-4-2  پیشینه تحقیقات خارجی.. 39

2-5 اختصار فصل.. 44

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1 مقدمه. 45

3-2 روش تحقيق.. 46

3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 46

3-2-2 جامعه و نمونه آماري.. 47

3-2-2-1 حجم نمونه. 47

3-2-3 طراحی پرسشنامه و بهره گیری از طیف لیکرت… 48

3-2-4 روايي و پایایی پرسش‌نامه. 50

3-2-4-1  اعتبار و روايي.. 50

3-2-4-2  پایایی.. 50

3-3  فرضیه‌های پژوهش.. 51

3-4 متغایرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 52

3-4-1 متغیر وابسته. 52

3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی.. 54

3-4-2 متغیرهای مستقل.. 54

3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی.. 55

3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی.. 55

3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی.. 56

3-4-2-4  اثربخشی حسابرسی داخلی.. 56

3-4-2-5  سطح ریسک ذاتی صاحب کار. 57

3-5 روش‌های تجزيه و تحليل داده‌ها 58

3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری.. 58

3-5-2 مقیاس مورد بهره گیری ونحوه نمره دهی.. 59

3-5-3 روش آماری تحلیل داده ها 59

3-5-3-1 ضریب همبستگی.. 60

3-5-3-2  رگرسیون. 62

3-5-3-2-1  رگرسیون چند متغیره 62

3-5-3-2-2   کاربرد رگرسیون در پژوهش.. 62

3-5-3-2-3  روش تخمين پارامترهاي مدل رگرسيون (                                ) 63

3-5-3-2-4  بررسي فروض رگرسيون خطي.. 64

3-5-3-2-5  نرمال بودن اجزاي خطا 64

3-5-3-2-6  خود همبستگی يا همبستگي سریالی.. 64

3-5-3-2-7   ناهمسانی واريانس… 65

3-5-3-2-8  هم خطی.. 66

3-5-4 آزمون فرضيات تحقيق.. 66

3-5-4-1 آزمون فرضیه‌ی اول. 67

3-5-4-2 آزمون فرضیه‌ی دوم. 67

3-5-4-3 آزمون فرضیه‌ی سوم. 68

3-5-4-4 آزمون فرضیه‌ی چهارم. 68

3-5-4-5 آزمون فرضیه‌ی پنجم. 68

3-6 اختصار فصل.. 69

فصل چهارم : نتایج

4-1  مقدمه. 70

4-2  آمار توصیفی.. 71

4-2-1   پايايي پرسش نامه. 75

4-3  آمار استنباطی.. 75

4-3-1  آزمونT تک نمونه‌اي.. 75

4-3-2  مطالعه نرمال بودن جملات خطا 76

4-3-3  تحلیل رگرسیون. 78

4-3-3-1 بررسي فروض رگرسيون خطي.. 78

4-3-3-2  هم خطی.. 79

4-3-3-3  خود همبستگي……………………………………………………………………………………………… 77

4-3-3-4   مطالعه ناهمسانی واریانس ها 80

4-4  نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش.. 80

4-4-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

4-4-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

4-4-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

4-4-5  نتایج آزمون فرضیه پنجم. 84

4-4-6  بررسي اولویت‌بندی تأثير در متغير سطح اتکاي حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلي  84

4-5 اختصار فصل.. 86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1  مقدمه. 87

5-2  تفسیر نتایج پژوهش… 88

5-2-1  نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه‌اي.. 88

5-2-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 89

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 90

5-2-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم. 90

5-2-5  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 90

5-2-6  نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 91

5-3  پیشنهادهای حاصل از پژوهش.. 91

5-3-1  پیشنهادهای کاربردی.. 91

5-3-2  پيشنهادها براي تحقيقات… 93

5-3-3  محدودیت‌های پژوهش.. 93

منابع. Error! Bookmark not defined.

ضمائم. Error! Bookmark not defined.

چکید ه انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 103

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول1-1. بهره گیری كنندگان از نتيجة پژوهش.. 7

جدول 1-3، توزیع نمونه بین جامعه ی آماری.. 48

جدول 2-3، نمره دهي و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه براساس طيف ليكرت… 59

جدول 4-1. توزیع فراواني پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضیه ها 73

جدول 2-4. میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های دریافت شده 74

جدول 4-3. آزمون t تک نمونه‌اي.. 76

جدول6-4. آزمون نرمال بودن. 77

جدول 4-4. جدول ضرایب متغیرهای مستقل.. 79

جدول 4-5. اختصار مدل. 80

جدول4-7. آزمون ناهمسانی واریانس ها 80

جدول 4-8.  نتايج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

جدول4-9. نتايج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

جدول 4 -10. نتايج آزمون فرضیه‌ی سوم. 83

جدول 4-11. نتايج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-12. نتايج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 84

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار1-4. میزان تجربه حرفه ای پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 70

نمودار2-4 .میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 70

نمودار2-4. نمودار باقیمانده‌های……………………………………………………………………………………………75

 

 

چکیده

اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب‌کار با همان هزينه می گردد. بهره گیری بهينه از كار حسابرسان داخلي می‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب‌کار افزايش دهد. هدف اين پژوهش، مطالعه عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، می باشد. روش تحقيق پيمايشي بوده و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوري شده می باشد و براي آزمون فرضيات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه بهره گیری گردید. نتايج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی

                                                  

1-1  مقدمه

نيازهاي اطلاعاتي و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازماني و برون‌سازمانی بهره گیری‌کننده از صورت‌های مالي مانند مديران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت بستر ساز گزارشگري مالي در واحدهاي اقتصادي می باشد. در حال حاضر اطلاعات مورد نياز بهره گیری‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالي اساسي در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالي زماني براي بهره گیری  كنندگان مؤثر می باشد كه از ويژگي كيفي قابليت اعتماد و اطمينان برخوردار باشد. بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالي هنگامي می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالي اتكا كنند كه شخصي مستقل، ذيصلاح و بی‌طرف نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه كرده باشد .در سيستم هاي اقتصادي كنوني، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالي به حسابرسان مستقل واگذار شده می باشد. حسابرسي از اركان اساسي فرايند پاسخگويي به بهره گیری‌کنندگان اطلاعات حسابرسي شده می باشد، زيرا پاسخگويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابليت اتكاي اطلاعات به دلايل زيادي نيازمند بررسي آن‌ها توسط شخصي مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات می باشد. در فرايند تهيه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا يكي از عواملي كه می‌تواند به حسابرسان مستقل كمك كند و باعث گردد كه فعاليت آن‌ها از كيفيت، كارآمدي و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسي داخلي در شركت صاحب کار و ارتباط هر چه بيشتر اين واحد با حسابرسان مستقل می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700