دانلود فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد مرودشت

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشكده علوم انسانی-گروه حسابداری

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 

 عنوان :

تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها

 

استاد راهنما :

عليرضا موسوي

 

استاد مشاور :‌

مهدي صالحي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               شماره  صفحه

فصل اول :‌كليات

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- تاريخچه حسابرسي………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-3-تئوری حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی…………………………………………………………………………………………………. 20

2-3- تعريف قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-3-1-گستردگي قدرت……………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-2- مباني قدرت………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-3-3- كاربردهاي قدرت…………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-4- سرپرست……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-1-قدرت سرپرست……………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-5- مطالعه عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-5-1- مطالعه  عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد………………………………….. 33

2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به مقصود مطالعه عملکرد اثربخش کارکنان

2-6- تیم حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-7) پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-7-1) تحقيقات داخلي…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-7-2) تحقيقات خارجي…………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-2-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-3- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-4-متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها……………………………………………………………………………….. 57

3-5- جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-6- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 58

3-7- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. 59

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضيه ها……………………………………………………………………… 62

3-9- روش هاي آماري……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-9-1-رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-9-2- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-9-3- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-9-3-1- ضريب تعيين……………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-9-3-2- ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-10- آزمون معنادار بودن R…………………………………………………………………………………………………………… 66

3-10-1-آزمون معناداربودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………………………….. 68

3-10-2-آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون………………………………………………………………………………… 68

3-10-3- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. 69

3-11- تعیین صحت مدل رگرسیون و مطالعه تأثیر مدل ارائه شده……………………………………………… 69

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-2- بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 73

4-3-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………… 74

4-4- آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 75

4-4- تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………… 87

فصل پنجم : نتايج و پيشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

5-2- نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-3-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 108

5-4-محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 108

5-5-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

مراجع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

مراجع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

جدول 2-3-راهنماي استفاد ه از قدرت( یوکل،1981)………………………………………………………………………………………. 27

جدول 2-2-مبانی قدرت،نتیجه های احتمالی ( یوکل،1981)……………………………………………………………………………… 28

جدول 4-1-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

جدول 4-2-تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

جدول 4-3- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 74

جدول (4-4)، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی75             

جدول (4-5)، جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

جدول4-6، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی…. 77

جدول 4-7، جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

جدول4-8-ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………… 78

جدول 4-9- جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

جدول (4-10)، ارتباط بین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی………… 79

جدول (4-11) جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول4-12-ارتباط بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی…………… 81

جدول 4-13- جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… 82

جدول4-14، ارتباط بین تخصص سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………………….. 82

جدول 4-15، جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

جدول4-16- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی….. 84

جدول4-17- جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول4-18- ارتباط بین فشار با اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی….. 85

جدول4-19- جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. 86

جدول4-20- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………….. 86

جدول4-21 جدول ضرایب………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

جدول 4-22 مدل رگرسیون پیش بینی شده……………………………………………………………………………………………………. 88

جدول 4-23- تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده………………………………………………………………………….. 89

جدول 4-24- مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………………………………. 91

جدول 4-25-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………… 92

جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شده………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول 4-27-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………… 96

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                               شماره صفحه

 

شکل 3-1-چگونگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته پژوهش……………………………………………. 55


چکیده :

این پژوهش به مطالعه تأتیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می پردازد. به مقصود جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بیانگرآن می باشد که عملکرد تیم حسابرسی با قدرت نظارتی سرپرست ارتباط مثبت دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه جنبه مهم از عوامل قدرت نظارتی سرپرست شامل 1) قدرت مرجعیت سرپرست، 2) تخصص سرپرست و 3) فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی که شامل 1)عملکرد مناسب، 2) باز خورد مناسب و 3) تاثیر پذیری از سرپرست ارتباط مثبت دارد. و همچنین نتایج نشان می دهد قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست مثبت ترین تأثیر را بر عملکرد تیم  حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد.

واژهای کلیدی : قدرت، بازخورد، سرپرست، تیم حسابرسی، بازبینی حسابرسی

 

1-1- مقدمه:

در دنیای رقابتی حرفه حسابرسی اگر مدیران موسسات حسابرسی به چگونگی مدیریت حسابرسان شاغل توجه نداشته باشند، بدون شک نتایج فعالیت  هایشان فاقد کارایی و تاثیر لازم خواهد بود. این به معنای از دست دادن مشتریان خود و عقب افتادن از سایر رقبا می باشد.

از آنجا که در محیط کار حسابرسی  و به خصوص تیم حسابرسی به صورت مرتب و به گونه مستقیم با سرپرستان خود در ارتباط هستند، در سال های اخیر به تأثیر تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان برعملکرد حسابرسان توجه زیادی شده می باشد.

اگر سرپرستان در چگونگی نظارت و سرپرستی حسابرسان زیردست خود توجه و دقت کافی نداشته باشند، بدون شک حسابرسان  انگیزه خود را برای انجام صحیح وظایف از دست                                  می دهند(AECC,1993)[1].

نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را طرفداری کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی توجه کارکنان بسیار مهم می باشد و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش می باشد (زارعی،1374).

در پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها هستیم. قدرت و نیرو به عنوان بازخورد مؤثر و مهم ساختاری نشان داده شده می باشد. درک قدرت سرپرستان توسط تیم حسابرسی بر واکنش آنها اثرگذار خواهد بود. به ویژه به نظر می رسد که قدرت مرجعیت مثبت ترین تأثیر بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد (Robert,Fedor,2007).

1- Accounting Education Change Commission(AECC)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 173

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700