دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات کرمان

دانشكده مديريت و حسابداري، گروه حسابداري

پايان نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد حسابداري

 

عنوان:

بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود

با بهره گیری از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص

در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر اميد پورحيدري

 

 

استاد مشاور:

دکتر زين العابدين صادقي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………….. صفحه                                                                                             

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:  کليات تحقيق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بيان مساله ………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 – اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………….. 5

1-4-  اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………… 6

1-5-سولات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………….7

1-6 – فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………. 8

1-7- مدل ومتغير­هاي تحقيق ………………………………………………………………………………. 8

1-8 – روش تحقيق ………………………………………………………………………………………….. 8

1-9 – جامعه آماري و روش نمونه گيري ……………………………………………………………….. 9

1-10- قلمرو تحقيق ………………………………………………………………………………………… 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-11-روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….9

1-12-  تعريف عملياتي مفاهيم و واژه­هاي کليدي تحقيق ………………………………………….. 10

1-13-  ساختار کلي تحقيق ………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….   15

2-2- مباني نظري تحقيق…………………………………………………………………………………..   15

2-2-1-مرور بر ادبيات سود و مديريت سود…………………………………………………………….   15

2-2-1-1-تئوري سود   …………………………………………………………………………………….   15

2-2-1-2-مکاتب سود ………………………………………………………………………………………   15

2-2-1-3- مديريت سود ……………………………………………………………………………………   16

2-2-1-4- تعريف مديريت سود…………………………………………………………………………..   17

2-2-1-5- انواع مديريت سود………………………………………………………………………………   18

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………..  صفحه                                                                                            

2-2-1-6- انگيزه هاي مديريت سود………………………………………………………………………   18

2-2-1-7- الگوهاي مرتبط با مديريت سود………………………………………………………………   19

2-2-1-8- نظريه هاي علمي مرتبط با مديريت سود…………………………………………………..   20

2-2-1-9- فرضيه هاي حاکم بر مديريت سود………………………………………………………….   21

2-2-1-10-  اقلام تعهدي…………………………………………………………………………………..   22

2-2-1-11- عوامل موثر بر نوع مديريت سود…………………………………………………………..   23

2-2-1-1-12- هموارسازي سود……………………………………………………………………………   24

2-2-1-1-12-1- انگيزه هاي هموارسازي سود ………………………………………………………..   25

2-2-1-13- ويژگي­هاي شرکت ها………………………………………………………………………..   28

2-2-1-13-1- گروه صنعت ……………………………………………………………………………….   28

2-2-1-13-2- اندازه شركت ……………………………………………………………………………….   28

2-2-1-13-3- سودآوري……………………………………………………………………………………   29

2-2-1-13-4- دارايي هاي وثيقه اي ……………………………………………………………………..   30

2-2-1-13-5- فرصت هاي رشد …………………………………………………………………………   30

2-3- پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………….   31

2-3-1- تحقيقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………   31

2-3-2- تحقيقات انجام شده در ايران…………………………………………………………………….   32

2-4- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………….   33

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   35

3-2-  هدف تحقيق……………………………………………………………………………………………   35

3-3- تدوين فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………   36

3-4- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….   36

3-5-  روش گردآوري اطلاعات ………………………………………………………………………….   36

3-6- ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………………   37

3-7- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………….   37

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه                                                                                           

3-8 -جامعه آماري…………………………………………………………………………………………….   37

3-9 – تعريف متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آن‌ها…………………………………………….   39

3-10- مدل آماري فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………….   41

3– 11- روش‌هاي آماري و انواع آزمون فرضيه‌ها………………………………………………………   43

3– 11– 1- تعبير و تحليل رگرسيون………………………………………………………………………   43

3-11-2- داده‌هاي تابلويي (ترکيبي) يا panel data………………………………………………..   44

3–11–3-  خود همبستگي…………………………………………………………………………………..   46

3-11-4-  آزمون معنادار بودن همبستگي…………………………………………………………………   46

3-11–5- آزمون معنادار بودن رگرسيون………………………………………………………………….   47

3-12- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………..   48

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   49

4-2- آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………….   49

4-3- آزمون فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………….   50

4-3-1- تخمین مدل اول…………………………………………………………………………………….   52

4-3-2- تخمین مدل دوم ……………………………………………………………………………………   54

4-3-3- تخمین مدل سوم …………………………………………………………………………………..   57

4-3-4- تخمین مدل چهارم ………………………………………………………………………………..   58

4-4- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………….   60

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   62

5-2-  اختصار تحقيق………………………………………………………………………………………….   62

5-3- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………   62

5-4- نتايج تحقيق …………………………………………………………………………………………….   64

5-5- محدوديت‌هاي تحقيق ………………………………………………………………………………..   66

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-6-پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 66

5-6-1- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق…………………………………………………………………   66

5-6-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي…………………………………………………………………..   67                                                                                         

5-8- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………….   67

منابع و مآخذ

الف – منابع فارسي   …………………………………………………………………………………………   68

ب – منابع انگليسي …………………………………………………………………………………………..   71

 


چکيده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اين تحقيق به بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با بهره گیری از دفعات گردش دارايي وحاشيه سود خالص در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين تحقيق به بررسي و تشريح مفاهيم مربوط به ادبيات مديريت سود که شامل بيان مکاتب سود، تعاريف مختلف مديريت سود از ديدگاههاي مختلف، انواع مديريت سود، انگيزه هاي مديريت سود، الگوهاي مديريت سود، فرضيات مديريت سود و عوامل موثر بر مديريت سود  بيان شده می باشد و همچنين ويژگي هاي شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوري مورد بررسي قرار گرفته می باشد.همچنين داده و اطلاعات مورد نظر از صورت هاي مالي شرکت ها استخراج شده اند. که با بهره گیری از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصاد سنجي ايويوزتجزيه و تحليل شده اند در راستاي اين هدف، کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهاي مالي­(ترازنامه، صورت حساب سود وزيان­) و اطلاعات مورد نياز را در سالهاي 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. در مجموع 48 شرکت از صنايع مختلف انتخاب شدند. به مقصود آزمون فرضيه­ها از رگرسيون چند متغييره بهره گیری گردید و معني دار بودن آنها با بهره گیری از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنين براي آزمون خودهمبستگي مدل از آزمون دوربين- واتسون بهره گیری شده می باشد. نتيجه تحقيق نشان مي­دهد دفعات گردش دارايي‌ها و حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با در نظر داشتن ويژگي هاي خاص شرکت داراي محتواي اطلاعاتي بالاتري نيستند.

 

 

واژه های کلیدی: مدیریت سود، دفعات گردش دارایی ها، حاشیه سود خالص،ویژگی های خاص شرکت

 

مقدمه

هدف صورت هاي مالي ارائه اطلاعات تخليص و طبقه­بندي شده درمورد وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف­پذيري مالي واحد تجاري می باشد که بر طيف گسترده­اي از بهره گیری­کنندگان صورت­هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد. رقم سود نيز يکي از اجزايي اطلاعات صورت­هاي مالي می باشد که در تصميم­گيري اشخاص برون سازماني جهت برآورد ارزش سرمايه­گذاري، ارزيابي عملکرد شرکت و غيره موثر می باشد.

سود خالص يكي از مهمترين اقلام تهيه شده با سيستم حسابداري می باشد كه توسط بهره گیری­كنندگان درون و برون سازماني به مقصود گرفتن تصميم­هاي اقتصادي مورد بهره گیری قرار مي­گيرد. اهميتي كه سود حسابداري براي بهره گیری­كنندگان از اطلاعات مالي دارد، باعث شده می باشد كه مديريت واحد تجاري به مبلغ و چگونگي تهيه و ارائة آن توجهي خاص قائل گردد. دلايل احتمالي زيادي براي مديريت سود وجوددارد. براي مثال، اگر شركتي سود باثباتي گزارش كند، سهامداران احساس اطمينان بيشتري خواهند كرد، مديريت سود تاثير مطلوبي بر ارزش سهام و هزينة سرمايه دارد، يا سهامداران اطلاعات بيشتري از اعلام سود به دست خواهند آورد.

بنابراين، با در نظر داشتن اهميت سود و محتواي اطلاعاتي بالايي كه سود دارد مديران همواره در تلاشند كه در راستاي اهداف خاصي كه دنبال مي­كنند، مبلغ سود گزارش شده را دستكاري نمايند. مسأله اصلي در ارتباط با اين مطلب، اين می باشد كه چرا مديران به دنبال دستكاري سود هستند، چگونه سود را مديريت مي­كنند و پيامدهاي اين گونه رفتار چيست؟ و چه عواملي بر مديريت سود شرکت ها تاثير دارد؟ از عواملي كه مي­تواند در مديريت سود تأثيرگذار باشد، ميزان بدهي و فرصت­هاي رشد، دفعات گردش دارايي­ها و حاشيه سود خالص شركت می باشد، بنابراين در اين پژوهش کوشش مي­گردد به بررسي اثر دفعات گردش دارايي­ها و حاشيه سود خالص شركت بر مديريت سود با در نظر داشتن برخي از ويژگي هاي شرکت مانند اندازه، اهرم، نرخ رشد واندازه صنعت مورد آزمون قرار گيرد. جهت بررسي اين موضوع از اطلاعات شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و به وسيله رگرسيون چند متغيره بهره گیری شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :  84

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700